Požiadavky na dodatočné prijímacie skúšky na bakalárske štúdium

Študijný program: Digitálne umenia

 1. Špecifikácia výtvarných úloh
  – vypracovanie zadanej témy formou, ktorú si vyberá uchádzač z okruhu predpísaných foriem pred komisiou
  – kresba storyboardu podľa zadanej témy
  – návrh digitálnej aplikácie (funkcionalita a logika, interakcia, skice používateľského rozhrania)
  – Dotazník digitálnej gramotnosti
 2. Požiadavky na domáce práce a portfólio
  Uchádzač odovzdáva 3 celky:
  – 1 domácu prácu vypracovanú na základe zadanej témy
  – odovzdáva sa samotné riešenie
  – odovzdáva sa aj textový opis riešenia a motivácie autora
  – 1 videovizitku
  – portfólio prác v rozsahu 10-20 ks

  Domáce práce:
  téma: Námestie “Slobody”
  Táto téma má rôzne možnosti interpretácie a uchopenia. Dá sa vnímať architektonicky, historicky, socio-politicky, urbanisticky, dátovo-štatisticky, lingvisticky atď… Máte na výber z rôznych foriem spracovania, vyberte si jednu formu a vypracujte podľa zadaného rozsahu:
  – – Architektonický návrh
  Návrh vo forme skíc a/alebo modelu (digitálneho alebo fyzického)
  – – Zásah do verejného priestoru
  Návrh vo forme skíc alebo modelu (digitálneho alebo fyzického). Ak ide zrealizovanú aktivitu, odovzdáva sa aj dokumentácia aktivity (foto, video).
  – – Digitálna foto-koláž
  Obrázok, obrázky alebo animácia
  – – Virtuálna alebo rozšírená realita
  Textový návrh funkcionality aplikácie, skice vizuálu. Môže byť aj skutočná implementácia vo forme spustiteľnej aplikácie.
  – – Sociálny experiment v digitálnom priestore
  Odovzdáva sa návrh priebehu experimentu, opis aktérov. V prípade zrealizovanej aktivity aj dokumentácia (video, záznam, screenshoty…)
  – – Video
  Videosúbor v dĺžke do 10 minút.
  – – Infografika
  Statické obrázky a/alebo powerpoint prezentácia a/alebo interaktívna online vizualizácia
  – – Interaktívna digitálna inštalácia v priestore
  Návrh rozpracovaný formou skíc alebo 3D modelu (digitálneho alebo fyzického) a návrh funkcionality inštalácie a jej interakcie s verejnosťou

  – videovizitka
  Nakrúťte krátke video o sebe a o svojej motivácii študovať digitálne umenia. max 3 minúty.

  Portfólio:
  Okrem výtvarných úloh odovzdajte aj výber z vašej doterajšej tvorby v rozsahu 5-20 prác. Oblasti tvorby sú: kresba a maľba (aj digitálne formy), fotografia, video, animácia, 3D modelovanie, infografika a dátová vizualizácia, architektúra, grafický dizajn, webdizajn, počítačové aplikácie a hry, používateľské rozhrania, návrh performance, návrh inštalácie, spoločenský aktivizmus, online marketing.

  Forma odovzdávania prác:
  Fyzické formáty (kresby, maľby, modely) môžete priniesť so sebou, digitálne formáty môžete priniesť na USB kľúči alebo ich vopred nahrať cez stránku www.digitalneumenia.sk (odporúčané).

  Technické požiadavky na jednotlivé formáty diel:
  – – Obrázky, fotografie, grafický dizajn: Odovzdať v digitálnej podobe, formát JPEG, PDF alebo priniesť fyzický originál.
  – – Video: Odovzdať v digitálnej podobe, formát MP4, max rozlíšenie 1920x1080.
  – – Digitálne 3D modely: Odovzdať v digitálnej podobe, formáty OBJ, 3DS, FBX a pridať niekoľko vyrenderovaných záberov vo formáte JPEG.
  – – Fyzické 3D modely: Nafotiť a odovzdať v digitálnej podobe alebo priniesť
  – – Počítačové programy a aplikácie: Odovzdať v podobe spustiteľnej pre platformu Windows alebo Mac, zabalené do archívu ZIP.
  – – Webstránky a online aplikácie: Poslať link na online umiestnenie alebo odovzdať spustiteľné súbory v archíve ZIP.
  – – Textová dokumentácia prác a aktivít: Odovzdať v digitálnej podobe, formát PDF
   
 3. Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:
  písacie a kresliarske potreby
   
 4. Literatúra:
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
  Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
  Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000
  František Novosád: V zrkadle kultúry. Iris 2016.
  Nicholas Mirzoeff: Jak vidět svět. Artmap 2019.
  Gibson, W. : Neuromancer
  Liou Cch’-sin: Problém tří těles

Konzultácie k prijímacím pohovorom

 

Študijný program: Socha, objekt, inštalácia

 1. Špecifikácia výtvarných úloh
  – kresba a modelovanie hlavy podľa živého modelu 
  – voľná kompozícia z hliny doplnená kresbami 
  – priestorové riešenie výtvarného diela v limitovanom priestore, v makete na inštaláciu 
  – reliéfna kompozícia z hliny 
  – voľná kompozícia – odoberaním zo sadrového kubusu
 2. Požiadavky na domáce práce a portfólio
  Domáce práce:

  – kresba: portrét, polfigúra, figúra
  – modelovanie – hlavy (fotky)
  – voľné veci – sochy, objekty, návrhy na inštalácie, projekty (skice, fotky)
  Portfólio:
  – formát A5 – A3; malo by obsahovať všetko, čo domáce práce, v upravenej, tlačenej forme s názvami a rokmi vzniku
 3. Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:
  rysovacia doska A2, špachtle, ceruzky, uhlíky, rudky, očká, kliešte, nôž, pílka, rašpľa, ploché stolárske dláto, kladivo, kladivko (palička), šmirgeľ, farebné papiere, rôzne materiály (kartón, korok, textil, kúsky dreva, polystyrén, atď.).
 4. Literatúra:
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
  Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
  Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
  orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky

Konzultácie k prijímacím pohovorom

 

Študijný program: Intermédiá​

 1. Špecifikácia výtvarných úloh počas prijímacích pohovorov:
  – kresba zátišia
  – priestorový objekt na danú tému (práca s materiálom)
  – fotopríbeh z prostredia budovy i exteriéru Vysokej školy výtvarných umení
  – prevedenie performancie pred kamerou na zadanú tému
  – intervencia do verejného priestoru mimo školy na danú tému
  – voľná téma v ľubovoľnom médiu so zameraním na to. čo uchádzača a uchádzačku zaujíma
 2. Požiadavky na  domáce práce a portfólio:
  Vaše portfólio by malo obsahovať výber maximálne 20 vašich prác vzniknutých v škole i mimo školských zadaní, prípadne i skicáre, zápisníky, poéziu, fotografie, hudbu, videá, animácie, performance, scenáre... všetko, čo tvoríte a pomohlo by nám to uchopiť vaše záujmy, zručnosti ako i osobnosť. Práce si prosím prineste na prijímací pohovor v pevnom obale.
 3. Pomôcky, ktoré je potrebné si priniesť k prijímacím pohovorom:
  – farby,
  – písacie a kresliace potreby,  
  – nožnice,
  – orezávač,
  – lepiaca páska,
  – lepidlo,
  – rôzne noviny a časopisy, prípadne iný vám vlastný materiál,
  – fotoaparát s pamäťovou kartou SD/SD mini / mobilný telefón / videokamera
 4. Literatúra:
  Odporúčaná literatúra:
  (Zoznam odporúčanej literatúry je myslený pre inšpiráciu, nie je nutné mať všetko naštudované):

– publikácie:
CHATELET, Albert: Svetové dejiny umenia. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004. 
František Novosád: V zrkadle kultúry. Iris 2016.
Nicholas Mirzoeff: Jak vidět svět. Artmap 2019.
Gibson, W. : Neuromancer
Liou Cch’-sin: Problém tří těles
FOSTER, Hal - KRAUSSOVÁ, Rosalind - BOIS, Yves-Alain - BUCHLOH, Benjamin: Umění po roce 1900: Modernismusm, Antimodernismus, Postmodernismus. Praha: Slovart, 2007.
LUCIA-SMITH, Edward: Art Today. Současné světové umění. Praha: Slovart, 1996. 

– výtvarné časopisy: Profil, Jazdec, Flash Art Czech and Slovak Edition, Kapitál

– online platformy a databázy: artalk.cz, artyoucaneat.sk, artdispecing.sk, monoskop.org, e-flux.com

Konzultácie k prijímacím pohovorom

 

Študijný program: Úžitkové umenie (špecializácia – Keramika)

K prihláseniu sa na túto špecializáciu, nie je potrebné  školenie v danom odbore, ani špeciálna prax pred štúdiom. Študijná špecializácia je otvorená ambíciám uchádzačov.

 1. Špecifikácia výtvarných úloh
  – kresba podľa modelu
  – modelovanie – kreácia podľa modelu
  – reliéf – objekt – kreácia na danú tému
  – maľba – štruktúra, textúra na danú tému
  – keramický objekt
 2. Požiadavky na domáce práce a portfólio
  portfólio, obal s vlastnými výtvarnými prácami, figurálna a predmetová kresba, návrhové kresby, fotodokumentácia zrealizovaných prác, školské, ale aj mimoškolské práce všetkého druhu; výber cca 20 – 25 prác
 3. Pomôcky potrebné k prijímacej skúške
  rysovacia doska A2, ceruzky, uhly, rudky, štetce, farby – temperové a akvarelové, vodové, plagátové, akrylové špachtle na modelovanie, nožnice, špagát, nádoby na vodu, pravítko, kružidlo, lepidlo, očko, cidlina
 4. Literatúra
  Rada, Pravoslav: Techniky keramiky. Praha, 1989.
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
  Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
  Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
  Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
  orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky
  ćasopisy : Keramik, Ceramics Art, Neue Keramik

Konzultácie k prijímacím pohovorom