Dodatočné prijímacie pohovory – bakalárske štúdium

Dodatočné prijímacie pohovory
sa budú konať v dňoch 17. – 19. júna 2019

 

VŠVU vypisuje Dodatočné prijímacie pohovory na akademický rok pre bakalársky stupeň štúdia, ktoré sa uskutočnia 17. 6. – 19.6. 2019 v študijnom programe:

 • Intermédiá

Otvorenie systému elektronických prihlášok 15. 3. 2019

Uchádzač o študijný program vyplní a elektronicky odošle elektronickú prihlášku od 15. 3. do 15. 5.

Následne prihlášku vytlačí, podpíše a najneskôr 16. 5. 2019 poštou odošle spolu s týmito prílohami:

 • profesijný životopis

 • úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia

 • pokiaľ je uchádzač v maturitnom ročníku, vo vytlačenej prihláške dá potvrdiť vo svojej škole údaje o štúdiu (výpis predmetov a známok)

 • doklad o zaplatení poplatku

 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti vlastnoručne podpísané uchádzačom: 

  Čestné  vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

  Podpísaný/á ......nar. ......bytom .....týmto vyhlasujem, že môj zdravotný stav je dobrý
  a netrpím žiadnymi ochoreniami, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť kontakt
  s chemickými alebo biologickými látkami používanými vo vyučovacom procese.

  V ......................    dňa ......................

  Podpis .....................................

 • nostrifikáciu dokladu vydanú Krajským školským úradom (v prípade dokladov o ukončenom vzdelaní vydaných zahraničnou školou štátu, bez uzavretia zmluvy o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov)

Adresa:

Rektorát Vysokej školy výtvarných umení, študijné oddelenie,
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava

Poplatok vo výške 50,- € je potrebné uhradiť bankovým prevodom

 • Číslo účtu: IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Konštantný symbol: 0308
 • Špecifický symbol: šesťmiestne číslo začínajúce číslom 19 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly.
  Príklad: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 190037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:

 • Majiteľ účtu: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
 • Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

Viac informácií:

http://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/
http://www.minv.sk/?info_ouba_os_oec_nostrifikacie