Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch

Vnútorné smernice určujúce výšku školného a poplatkov na VŠVU.

Štatút VŠVU

Ôsma časť

RÁMCOVÉ USTANOVENIA O ŠKOLNOM A O POPLATKOCH SPOJENÝCH SO ŠTÚDIOM

Článok 38

Školné a poplatky spojené so štúdiom na VŠVU

1. Školné a poplatky spojené s vysokoškolským štúdiom vyberá VŠVU v súlade s § 92 zákona.

2. Školné a poplatky sa platia formou bezhotovostného platobného styku.

3. Školné, je splatné jednorazovo, a to do jedného mesiaca odo dňa doručenia rozhodnutia o povinnosti uhradiť školné tak, aby platba bola pripísaná v prospech účtu VŠVU najneskôr do tejto lehoty.

4. Poplatky sú splatné pred poskytnutím služby, za ktorú sa poplatok vyberá. Rektor VŠVU poplatky neodpúšťa, neznižuje ani neodkladá termín ich splatnosti.

5. Rektor VŠVU môže školné spojené so štúdiom znížiť, odpustiť alebo odložiť termíny ich splatnosti s prihliadnutím na študijné výsledky, sociálnu a zdravotnú situáciu študenta alebo na iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa na základe individuálnej žiadosti študenta alebo uchádzača o štúdium. Školné pri štúdiu v študijnom programe tretieho stupňa v externej forme však nie je možné znížiť, odpustiť, ani odložiť jeho splatnosť, okrem podmienky uvedenej v bode 8 písm. c) tohto článku.

6. Študent predkladá písomnú žiadosť o zníženie, odpustenie alebo odloženie termínu splatnosti školného spolu s vyjadrením vedúceho katedry, na ktorej je študent zaradený, rektorovi prostredníctvom študijného oddelenia VŠVU, a to najneskôr do 8 kalendárnych dní odo dňa doručenia rozhodnutia o povinnosti uhradiť školné. Na žiadosti doručené po tomto termíne VŠVU neprihliada.

7. Riadne a včasne podaná písomnú žiadosť o zníženie, odpustenie alebo odloženie termínu splatnosti školného má odkladný účinok do rozhodnutia rektora VŠVU o tejto žiadosti. Rozhodnutie rektora o žiadosti o zníženie, odpustenie alebo odloženie termínu splatnosti školného je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.

8. Rektor môže školné odpustiť ak

a) je študent držiteľom preukazu ZŤP s mierou funkčnej poruchy viac ako 70 %,
b) študentovi rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi a študent v čase podania žiadosti nedovŕšil 26 rokov,
c) ide o študenta – externého doktoranda, ktorý je na VŠVU zamestnaný v pracovnom pomere,
d) má študent závažné zdravotné problémy v trvaní viac ako jeden rok a zapríčinili, že študent prekračuje štandardnú dĺžku štúdia,
e) je študent sirota alebo polosirota a študent v čase podania žiadosti nedovŕšil 26 rokov

9. Rektor môže školné znížiť o

a) 25 %, ak študent
1. reprezentoval v predchádzajúcom akademickom roku VŠVU na podujatí národného významu,
2. mal v predchádzajúcom akademickom roku vážený študijný priemer  1,15 až 1,30,
3. prekročil štandardnú dĺžku štúdia z dôvodu akademickej mobility schválenej VŠVU a získal počas nej 20 až 59 kreditov,
4. má jedného rodiča v evidencii uchádzačov o zamestnanie poberajúceho dávku v nezamestnanosti a študent v čase podania žiadosti nedovŕšil 26 rokov.

b) 50 %, ak študent
1.   reprezentoval v predchádzajúcom akademickom roku VŠVU na podujatí medzinárodného významu,
2.   mal v predchádzajúcom akademickom roku vážený študijný priemer 1,00 až 1,14 ,
3.   prekročil štandardnú dĺžku štúdia z dôvodu akademickej mobility schválenej VŠVU a získal počas nej aspoň 60 kreditov,
4.   má povinnosť uhradiť školné z dôvodu súbežného štúdia a v prvom roku štúdia                 do 30. septembra zanechá štúdium v študijnom programe, na ktorý bol prijatý ako na prvý v poradí,
5.   má závažné zdravotné problémy v trvaní menej ako jeden rok a zapríčinili, že študent prekračuje štandardnú dĺžku štúdia,
6.   má oboch rodičov v evidencii uchádzačov o zamestnanie poberajúcich dávku v nezamestnanosti a študent v čase podania žiadosti nedovŕšil 26 rokov.

c)   75 %, ak študent
1.   je držiteľom preukazu ZŤP,
2.   má jedného rodiča v evidencii uchádzačov o zamestnanie po uplynutí podporného obdobia a študent v čase podania žiadosti nedovŕšil 26 rokov.

d) 25% - 100% ak študent
1.   spĺňa podmienky na priznania sociálneho štipendia.

e) 50% - 100% ak študent
1.   v dôsledku materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky prekračuje štandardnú dĺžku štúdia.

f)   60% - 70% ak študent
1.   prekročí štandardnú dĺžku štúdia z dôvodu, že sa zapíše do ďalšieho roka štúdia alebo sa zapíše na štúdium po prerušení štúdia, aby vykonal štátnu skúšku alebo obhajobu bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce.

10. Rektor môže odložiť termín splatnosti školného a môže povoliť uhradenie školného v dvoch splátkach:

a) uhradenie prvej splátky do 31. októbra príslušného akademického roka,
b) uhradenie druhej splátky do 28. februára príslušného akademického roka.

11. Povinnosť uhradiť školné a poplatky spojené so štúdiom môže na seba prevziať iná fyzická osoba alebo právnická osoba.

 

 

Banka príjemcu:

ŠTÁTNA POKLADNICA
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

IBAN:

SK42 8180 0000 0070 0007 2516

SWIFT (BIC) :

SPSRSKBAXXX

Konštantný, variabilný a špecifický symbol ostávajú naďalej v platnosti, tak ako sú uvedené vo vnútorných predpisoch.