Predpisy

Štatút, vnútorné predpisy a nariadenia, ktorými sa škola riadi. Informácie o kreditnom systéme ECTS.

Štatút školy

Poslanie, postavenie, organizačná štruktúra, akademické orgány, systém vzdelávania, podmienky prijatia a štúdia Vysokej školy výtvarných umení.

Študijný poriadok

Vnútorný predpis Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Študijným poriadkom sa riadi štúdium študentov VŠVU prijatých na štúdium študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.

ECTS príručka

ECTS – Európsky systém na prenos a zhromažďovanie kreditov.