Organizácia štúdia

Praktické informácie oboznamujúce študenta o priebehu štúdia a výbere predmetov

Akademický rok na VŠVU začína vždy 1. septembra daného kalendárneho roka a končí 31. augusta nasledujúceho roka. Štúdium v danom akademickom roku je rozdelené na zimný a letný semester, ktoré sú rozdelené na výučbovú časť v trvaní dvanásť až štrnásť týždňov a skúškové obdobie. Na VŠVU sa uplatňuje kreditový systém štúdia založený na princípoch medzinárodne uznávaného Európskeho systému prenosu a akumulácie kreditov (ECTS). Obsah štúdia pre príslušný študijný program a pre jednotlivé ročníky určuje študijný plán tvorený predmetmi, ktoré sa podľa záväznosti ich absolvovania členia na povinné, povinne voliteľné a výberové. Predmety zaradené do študijného programu sa podľa nadväznosti členia na predmety bez nadväznosti a predmety podmienené úspešným absolvovaním iných predmetov. K jednotlivým predmetom sú priradené kredity – číselné hodnoty, ktoré vyjadrujú množstvo práce potrebnej na absolvovanie daného predmetu.

Zápis

Informácie o tom, čo je to zápis, na čo je potrebný a ako sa realizuje

Typológia predmetov

Informácie o povinných, povinne voliteľných a výberových predmetoch. Možnosti opakovania a podmienky absolvovania

Hodnotenie predmetov

Informácie o hodnotení študijných výsledkov študenta. Popis a numerické hodnoty stupňov hodnotenia

Prerušenie štúdia

Informácie o možnostiach prerušenia štúdia