Študijné programy

Denná forma

Študijný odbor 2.2.1 Výtvarné umenie

 • Maliarstvo

Profil:
Absolvent magisterského štúdia má špecializovanú praktickú i teoretickú prípravu založenú na štúdiu voľného umenia. Dokáže ju tvorivo uplatňovať pri výkone svojho povolania ako samostatne tvoriaci výtvarník alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Je schopný koncepčnej a koordinačnej činnosti a medzinárodnej konfrontácie. Je schopný tvoriť výtvarné diela a dokáže používať celý rozsah technologických postupov a médií vyplývajúci z obsahu študijného programu. Je schopný analyzovať a interpretovať svoju tvorbu a dokáže ju prezentovať v cudzom jazyku.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatne tvoriaci výtvarník, člen tvorivého tímu, po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, SŠUP, VŠ, ako pracovník v kultúrnych inštitúciách a pod.

 • Socha, objekt, inštalácia

Profil:
Absolvent magisterského štúdia má špecializovanú praktickú i teoretickú prípravu založenú na štúdiu voľného umenia. Dokáže ju tvorivo uplatňovať pri výkone svojho povolania ako samostatne tvoriaci výtvarník alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Je schopný koncepčnej a koordinačnej činnosti a medzinárodnej konfrontácie. Je schopný tvoriť výtvarné diela a dokáže používať celý rozsah technologických postupov a médií vyplývajúci z obsahu študijného programu. Je schopný analyzovať a interpretovať svoju tvorbu a dokáže ju prezentovať v cudzom jazyku.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatne tvoriaci výtvarník, člen tvorivého tímu, po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, SŠUP, VŠ, ako pracovník v kultúrnych inštitúciách a pod.

 • Grafika a iné médiá

Profil:
Absolvent magisterského štúdia má špecializovanú praktickú i teoretickú prípravu založenú na štúdiu voľného umenia. Dokáže ju tvorivo uplatňovať pri výkone svojho povolania ako samostatne tvoriaci výtvarník alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Je schopný koncepčnej a koordinačnej činnosti a medzinárodnej konfrontácie. Je schopný tvoriť výtvarné diela a dokáže používať celý rozsah technologických postupov a médií vyplývajúci z obsahu študijného programu. Je schopný analyzovať a interpretovať svoju tvorbu a dokáže ju prezentovať v cudzom jazyku.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatne tvoriaci výtvarník, člen tvorivého tímu, po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, SŠUP, VŠ, ako pracovník v kultúrnych inštitúciách a pod.

 • Fotografia a nové médiá

Profil:
Absolvent magisterského štúdia má špecializovanú praktickú i teoretickú prípravu založenú na štúdiu voľného umenia. Dokáže ju tvorivo uplatňovať pri výkone svojho povolania ako samostatne tvoriaci výtvarník alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Je schopný koncepčnej a koordinačnej činnosti a medzinárodnej konfrontácie. Je schopný tvoriť výtvarné diela a dokáže používať celý rozsah technologických postupov a médií vyplývajúci z obsahu študijného programu. Je schopný analyzovať a interpretovať svoju tvorbu a dokáže ju prezentovať v cudzom jazyku.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatne tvoriaci výtvarník, člen tvorivého tímu, po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, SŠUP, VŠ, ako pracovník v kultúrnych inštitúciách a pod.

 • Intermédiá

Profil:
Absolvent magisterského štúdia má špecializovanú praktickú i teoretickú prípravu založenú na štúdiu voľného umenia. Dokáže ju tvorivo uplatňovať pri výkone svojho povolania ako samostatne tvoriaci výtvarník alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Je schopný koncepčnej a koordinačnej činnosti a medzinárodnej konfrontácie. Je schopný tvoriť výtvarné diela a dokáže používať celý rozsah technologických postupov a médií vyplývajúci z obsahu študijného programu. Je schopný analyzovať a interpretovať svoju tvorbu a dokáže ju prezentovať v cudzom jazyku.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatne tvoriaci výtvarník, člen tvorivého tímu, po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, SŠUP, VŠ, ako pracovník v kultúrnych inštitúciách a pod.

 • Úžitkové umenie

Profil:
Absolvent magisterského štúdia má špecializovanú praktickú i teoretickú prípravu založenú na štúdiu voľného umenia. Dokáže ju tvorivo uplatňovať pri výkone svojho povolania ako samostatne tvoriaci výtvarník alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Je schopný koncepčnej a koordinačnej činnosti a medzinárodnej konfrontácie. Je schopný tvoriť výtvarné diela a dokáže používať celý rozsah technologických postupov a médií vyplývajúci z obsahu študijného programu. Je schopný analyzovať a interpretovať svoju tvorbu a dokáže ju prezentovať v cudzom jazyku..
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatne tvoriaci výtvarník, člen tvorivého tímu, po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, SŠUP, VŠ, ako pracovník v kultúrnych inštitúciách a pod.

 

Študijný odbor 2.2.6 Dizajn

 • Dizajn

Profil:
Absolvent magisterského štúdia študijného programu Dizajn získa teoretické a praktické poznatky založené na štúdiu dizajnu, vizuálnej komunikácie a rozvíja schopnosti na ich uplatnenie v samostatnej tvorbe alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu v študijnom odbore Dizajn alebo v príbuznom odbore. Je schopný koncepčnej a koordinačnej činnosti a medzinárodnej konfrontácie. Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia odboru dizajn dokážu analyzovať a navrhovať dizajn produktov, grafický dizajn v oblastiach vymedzených jednotlivými študijnými programami v tomto odbore. Absolvent získava hlbšie znalosti v oblasti dizajnérskej tvorby, ktorá mu umožňuje riadiť tvorivé tímy pracovníkov a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia projektov. Predpokladá sa, že absolvent druhého stupňa študijného odboru Dizajn ukončil prvostupňové štúdium v odbore Dizajn, resp. v niektorom príbuznom študijnom odbore (študijný program druhého stupňa má štandardnú dĺžku štúdia dva roky).
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatný tvorivý dizajnér, vedúci tvorivého tímu, po absolvovaní doplnkového pedagogického štúdia ako učiteľ odborných predmetov na ZUŠ a SŠUP, ako pedagóg na VŠ.

 • Textilná tvorba
 • Vizuálna komunikácia

Študijný odbor 2.2.8 Reštaurovanie

 • Reštaurátorská tvorba

Profil:
Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové vzdelanie v odbore Reštaurovanie. Absolvent magisterského štúdia odboru Reštaurovanie – reštaurátor magister umenia – má špecializovanú praktickú a teoretickú prípravu založenú na štúdiu niektorej z reštaurátorských disciplín a na poznaní súčasného stavu v odbore. Dokáže ju tvorivo uplatňovať pri výkone svojho povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu.

Študijný odbor 2.2.7 Architektonická tvorba

 • Architektonická tvorba

Profil:
Absolventi majú prehľad a referencie k širokému spektru súčasnej architektúry a urbanizmu s akcentom na vybraný smer alebo aspekt, ktorý je predmetom ich vlastného záujmu. Sú vedení a schopní do nej prispieť reálne novátorskými riešeniami od konštrukčných detailov, cez testovanie a využitie zaujímavých materiálov až po návrhy v celej škále mierok. Sú schopní konceptuálne pracovať a konkretizovať návrhy s pomocou kategórií ako verejný priestor, miesto, vzťah negatívnych a pozitívnych objemov a podobne. Vedia narábať s väčšími celkami a so vzťahy architektonických prvkov medzi sebou a k celku. Uvedomujú si a kontrolujú jemné gradácie privátneho, semiprivátneho, poloverejného a verejného priestoru a môžu vďaka tomu vyvíjať architektonické elementy od privátnych po verejné, od funkčných po ikonické a reprezentatívne. Zároveň prinášajú schopnosť na veľmi vysokej/majstrovskej úrovni reprezentovať architektonické vízie, od kresby cez profesionálnu dokumentáciu po rendering, a formou expertných dielenských modelov, prototypov a detailov konštruovaných v rôznych mierkach, s rôznymi materiálmi a vďaka rôznym, hlavne pokročilých digitálnym technológiám. Majú tak k dispozícií nástroje na predstavenie inovatívnych architektonických konceptov a na ich kritické testovanie, prototypizáciu a evaluáciu v rôznych štádiách kreatívneho cyklu s dôrazom na estetiku a „hľadanie krásy“.

Teoretické vedomosti:

 • komplexný prehľad o procesoch a vyhodnocovaní architektonickej tvorby
 • prehĺbené znalosti analýzy konštrukcií
 • komplexné znalosti dejín architektúry, jej teórií a kritiky
 • prehľad relevantných právnych, ekonomických a organizačných tém

Praktické vedomosti a zručnosti:

 • tvorba komplexného architektonického projektu
 • schopnosť kritiky a inovácie jednotlivých elementov návrhu
 • interpretácia vlastného návrhu (aj v cudzom jazyku)
 • špičková schopnosť prezentovať architektúru formou projekcií, vizualizácií a grafiky
 • expertné zvládnutie dielenských procesov, výroby modelov a prototypov, obsluha digitálnych prístrojov ako 3D tlačiarne, CNC frézy a podobne
 • schopnosť testovania, vyhodnotenia a úpravy projektu, od detailov po celok.

Doplňujúce vedomosti a zručnosti:

 • spolupráca s inými profesiami, včítane znalosti technologických platforiem a terminológie
 • prehľad zásadných informačných zdrojov a jeho aktualizácia
 • udržiavanie multidisciplinárnej siete kontaktov, zdrojov a inšpirácie

 

Študijné plány jednotlivých študijných odborov nájdete v Študijnom Bedekri.