Študijné programy

Denná forma

Študijný odbor 2.2.1 Výtvarné umenie:

 • Maliarstvo

Profil:
Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore Výtvarné umenie – výtvarník bakalár – má teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti výtvarného umenia, založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia, je schopný tvorivo ich používať pri samostatnej výtvarnej činnosti alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Ovláda technológie podľa obsahu študijného programu.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatne tvoriaci výtvarník, člen tvorivého tímu, po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, pracovník v kultúrnych inštitúciách a pod.

 • Socha, objekt, inštalácia

Profil:
Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore Výtvarné umenie – výtvarník bakalár – má teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti výtvarného umenia, založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia, je schopný tvorivo ich používať pri samostatnej výtvarnej činnosti alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Ovláda technológie podľa obsahu študijného programu.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatne tvoriaci výtvarník, člen tvorivého tímu, po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, pracovník v kultúrnych inštitúciách a pod.

 • Grafika a iné médiá

Profil:
Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore Výtvarné umenie – výtvarník bakalár – má teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti výtvarného umenia, založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia, je schopný tvorivo ich používať pri samostatnej výtvarnej činnosti alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Ovláda technológie podľa obsahu študijného programu.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatne tvoriaci výtvarník, člen tvorivého tímu, po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, pracovník v kultúrnych inštitúciách a pod.

 • Fotografia a nové médiá

Profil:
Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore Výtvarné umenie – výtvarník bakalár – má teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti výtvarného umenia, založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia, je schopný tvorivo ich používať pri samostatnej výtvarnej činnosti alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Ovláda technológie podľa obsahu študijného programu.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatne tvoriaci výtvarník, člen tvorivého tímu po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, pracovník v kultúrnych inštitúciách a pod.

 • Intermédiá

Profil:
Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore Výtvarné umenie – výtvarník bakalár – má teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti výtvarného umenia, založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia, je schopný tvorivo ich používať pri samostatnej výtvarnej činnosti alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Ovláda technológie podľa obsahu študijného programu.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatne tvoriaci výtvarník, člen tvorivého tímu, po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, pracovník v kultúrnych inštitúciách a pod.

 • Úžitkové umenie

Profil:
Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore Výtvarné umenie – výtvarník bakalár – má teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti výtvarného umenia, založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia, je schopný tvorivo ich používať pri samostatnej výtvarnej činnosti alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Ovláda technológie podľa obsahu študijného programu.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatne tvoriaci výtvarník, člen tvorivého tímu, po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, pracovník v kultúrnych inštitúciách a pod.

Študijný odbor 2.2.6 Dizajn:

 • Dizajn

Profil:
Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore Dizajn má teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti dizajnu, je schopný ich tvorivo používať pri samostatnej dizajnérskej činnosti, pri navrhovaní v rôznych oblastiach hospodárskeho a kultúrneho života. Ovláda technológie a materiály podľa obsahu predloženého študijného programu. Má znalosti o ekológii, podnikaní a manažmente. Je schopný samostatne tvoriť a navrhovať dizajnérske produkty a výtvarné diela pre širokú oblasť hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského života. Primerane dokáže používať technológie a materiály podľa obsahu študijného programu. Je schopný prezentovať svoju tvorbu.

 • Textilná tvorba

Profil:
Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore Výtvarné umenie – výtvarník bakalár – má teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti výtvarného umenia, založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia, je schopný tvorivo ich používať pri samostatnej výtvarnej činnosti alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Ovláda technológie podľa obsahu študijného programu.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatne tvoriaci výtvarník, člen tvorivého tímu, po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, pracovník v kultúrnych inštitúciách a pod.

 • Vizuálna komunikácia

Profil:
Dizajnér bakalár získa teoretické a praktické poznatky z dizajnu na úrovni prvého stupňa. Je pripravený na samostatné pôsobenie v oblasti dizajnérskej tvorby po stránke kreatívnej, technologickej a materiálovej alebo môže pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Je schopný samostatne tvoriť a navrhovať dizajnérske produkty a výtvarné diela pre širokú oblasť hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského života. Primerane dokáže používať technológie a materiály podľa obsahu študijného programu. Je schopný prezentovať svoju tvorbu.

Študijný odbor 2.2.8 Reštaurovanie:

 • Reštaurátorská tvorba

Profil:
Absolvent bakalárskeho štúdia odboru Reštaurovanie – reštaurátor bakalár – má teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti reštaurovania výtvarných diel a architektúry, založené na poznaní súčasného stavu v odbore. Je schopný tvorivo ich používať v tímovej reštaurátorskej činnosti alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Ovláda technológie podľa obsahu študijného programu.
Absolvent sa môže uplatniť:
tímovej reštaurátorskej práci, v projekčných útvaroch, inštitúciách na ochranu  pamiatok, múzeách a galériách, po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, v osvetovej práci.

Študijný odbor 2.2.7 Architektonická tvorba:

 • Architektonická tvorba

Profil:
Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore Architektonická tvorba – architekt bakalár – získa teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti projektovania a architektúry a dokáže ich používať pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Primerane ovláda technologické a konštrukčné postupy.
Absolvent sa môže uplatniť:
v tímovej projektovej práci, vo výstavníctve a reklame, po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, môže byť činný v kultúrnych inštitúciách a osvetovej práci a v nižších funkciách verejnej správy.

 

Študijné plány jednotlivých študijných odborov nájdete v Študijnom Bedekri.