Študenti

Informácie pre študentov Vysokej školy výtvarných umení. Organizácia a priebeh štúdia, predpisy, celoživotné vzdelávanie

Informácie pre študentov

Prehľad udalostí počas semestra. Informácie o školnom, poplatkoch a štipendiách a dalších náležitostiach. Informácie o diplomoch

Organizácia štúdia

Praktické informácie oboznamujúce študenta o priebehu štúdia a výbere predmetov

Predpisy

Štatút, vnútorné predpisy a nariadenia, ktorými sa škola riadi. Informácie o kreditnom systéme ECTS.

Uznávanie dokladov

Informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou

Študijné oddelenie