Študenti

Informácie pre študentov Vysokej školy výtvarných umení. Organizácia a priebeh štúdia, predpisy, celoživotné vzdelávanie

Predpisy

Štatút, vnútorné predpisy a nariadenia, ktorými sa škola riadi. Informácie o kreditnom systéme ECTS.

Uznávanie dokladov

Informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou

Študijné oddelenie