Registrácia EPCA a EUCA

Zber, kategorizácia, evidencia a archivácia publikačných aktivít vedeckých a pedagogických pracovníkov sa uskutočňuje v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR platnej od 1. januára 2013.

Jednotný postup pri zbere, organizácii práce, pri registrovaní a vykazovaní publikačnej a umeleckej činnosti a ohlasov autorov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave upravujú Interné pokyny VŠVU na zber a spracovanie údajov o publikačnej a umeleckej činnosti.

Povinnosť evidovať publikačnú a umeleckú činnosť v Akademickej knižnici VŠVU v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z.z a Interných pokynov VŠVU na zber a spracovanie údajov o publikačnej a umeleckej činnosti zo dňa 29. mája 2015 patrí k základným povinnostiam pedagógov, vedecko-výskumných pracovníkov a doktorandov VŠVU dennej formy štúdia. Autori sú povinní dodávať podklady pre evidenciu svojej publikačnej a umeleckej činnosti priebežne počas celého roka. Za správnosť kategórie zodpovedá autor.

V prípade otázok kontaktujte pracovníčku zodpovenú za EPCA a EUCA:

Mgr. Katarína Jesenská
jesenska@vsvu.sk
epca.euca@vsvu.sk

Evidencia publikačnej činnosti – manuál

 1. Pre odoslanie vyplneného formulára EPCA je potrebné vyplniť všetky polia, inak sa formulár nebude dať odoslať.
 2. Relevantnú kolónku označiť x, číslicou, textom.
 3. Ak údaj pre kolónku nie je, napísať nie alebo 0.
 4. Údaje vyplňujte s diakritikou!
 5. Dokumenty treba fyzicky doručiť do AK na kontrolu.
 6. Pre kategóriu A1(AAA, AAB, ABA,ABB, ABC, ABD) je potrebné dodať v elektronickej podobe podklady na dokladovanie v CR, pre ostatné dokumenty je potrebné dodať podklady pre archiváciu v AK.
 7. Evidencia a priradenie kategórie evidovanej publikačnej činnosti sa riadi podľa prílohy č. 1 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z.z.Metodickým pokynom EPCA 2019 vydaným CVTI SR.
 8. Po kliknutí na modrý link sa vám stiahne súbor s popisom týchto kategórií.
 9. Základné pojmy pre evidenciu publikačnej a umeleckej činnosti sú zadefinované v prílohe č. 4 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z.z.

Formuláre na stiahnutie

Evidencia umeleckej činnosti – manuál

 1. Pre odoslanie vyplneného formulára EUCA je potrebné vyplniť všetky polia, inak sa formulár nebude dať odoslať.
 2. Relevantnú kolónku označiť x, číslicou, textom.
 3. Ak údaj pre kolónku nie je, napísať nie alebo 0.
 4. Údaje vyplňujte s diakritikou!.
 5. Dokumentáciu na dokladovanie a archiváciu je potrebné zaslať prednostne v elektronickej podobe na adresu epca.euca@vsvu.sk, alebo v tlačenej (doručiť bezprostredne do knižnice). Musí z nej byť jednoznačne identifikovateľné dielo,  autorstvo alebo účasť autora.
 6. Dokumentácia sa vkladá do Centrálneho registra ako súčasť záznamu umeleckej činnosti. Akceptované sú  formáty príloh: PDF, JPG, JPEG, BMP, PNG, TIF a GIF, prednostne sa odporúča PDF - s obmedzením veľkosti vkladaného súboru do 5 MB. Informácia uvedená na internete - príslušná webová stránka sa nasníma ako print screan. Nasnímané podklady z periodickej a neperiodickej tlače musia obsahovať aj údaje, pomocou ktorých možno jednoznačne identifikovať ich súvislosť so zaevidovaným výstupom, t.j. titulný list publikácie, tiráž a obsah  Bez tejto dokumentácie nemôže byť umelecká činnosť zaevidovaná v Centrálnom registri.
 7. Evidencia a priradenie kategórie evidovanej umeleckej činnosti sa riadi podľa prílohy č. 2 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z.z. a Metodickým pokynom EUCA 2019 vydaným CVTI.
 8. Základné pojmy pre evidenciu umeleckej a publikačnej činnosti sú zadefinované v prílohe č. 4 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z.z.

Formuláre na stiahnutie