Poplatky

Zoznam poplatkov spojených s využívaním knižnice.

Registračný poplatok

 • učitelia VŠVU (interní a externí), študenti VŠVU, zamestnanci VŠVU: 0 €
 • mimoškolskí čitatelia: 3.00 €
 • predĺženie platnosti čitateľského preukazu: 2.00 €
 • poplatok za využívanie služieb študovne na dobu jedného dňa: 1.00 €

Sankčné poplatky a poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty

 • prvé prekročenie výpožičnej lehoty/1 dokument: 1.00 €
 • druhé prekročenie výpožičnej lehoty/1dokument: 2.00 €
 • tretia rektorská upomienka (doporučená zásielka): 5.00 €
 • poplatok za poškodenie čiarového kódu v knihe: 1.50 €
 • strata čitateľského preukazu: 4.00 €
 • poškodenie vypožičaného dokumentu: 5 .00 €
 • strata dokumentu: pri určovaní finančnej náhrady sa vychádza nielen z pôvodnej ceny dokumentu, ale aj z hodnoty dokumentu v čase straty alebo poškodenia. (K takýmto náhradám sa pristupuje v ojedinelých prípadoch, ak boli všetky ostatné možnosti vyčerpané.): min. 10 €
 • manipulačný poplatok pri strate dokumentu: 5.00 €
 • strata alebo poškodenie kľúča z odkladacej skrinky: 3.30 €

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba

 • sprostredkovanie výpožičky zo zahraničia prostredníctvom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby v Univerzitnej knižnici v Bratislave* za každý originálny dokument: 13.28 €
 • poskytnutie xerokópie zo zahraničia cez medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu za 1 – 20 strán: 4.98 €
 • za každých ďalších aj začatých 20 strán: 4.98 €

* Podľa cenníka Univerzitnej knižnice v Bratislave.  

Špeciálne a reprografické služby na kopírovacom zariadení a tlač z USB kľúčov na tlačiarni k PC

 • formát A4 – 1 strana: 0.10 €
 • obojstranne: 0.15 €
 • formát A3 – 1 strana: 0.15 €
 • obojstranne: 0.20 €
 • skenovanie: 0 €