Knižničný poriadok

Práva a povinnosti čitateľov.

Knižničný poriadok akademickej knižnice
Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

I. Všeobecné ustanovenia

Článok 1

 1. 1. Akademická knižnica Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (ďalej len „knižnica”) je v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov informačným pracoviskom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (ďalej len „VŠVU”). Jej postavenie a úlohy sú upravené zák. č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zák. č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zák. č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zák. č. 416/2001 Z. z.
 2. V rámci svojho zamerania plní knižnica tieto úlohy:
  – je informačným, bibliografickým a poradenským pracoviskom VŠVU,
  – uchováva, bibliograficky registruje a sprístupňuje kvalifikačné práce,
  – poskytuje knižnično-informačné služby verejnosti za podmienok určených VŠVU. 
 3. Knižnica poskytuje svoje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu čitateľov k dokumentom a informáciám bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť.
 4. Knižnica poskytuje čitateľom tieto druhy služieb:
  a) základné služby
  – absenčné a prezenčné vypožičiavanie knižničných dokumentov,
  – informácie o katalógoch, fondoch a službách knižnice a ich využívaní,
  – konzultácie pri využívaní špeciálnych informačných pomôcok,
  b) špeciálne služby
  – elektronické informačné služby,
  – vnútroštátnu a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu,
  – reprografické služby (výlučne z fondov knižnice).
 5. Knižnica poskytuje svoje základné služby bezplatne. Za niektoré špeciálne služby účtuje knižnica úhradu.

Článok 2

Prístup do knižnice

 1. Priestory knižnice sa skladajú z požičovne, študovne, služobných priestorov a knižničných skladov.
 2. Každý používateľ má voľný prístup do požičovne.
 3. Vstup do študovne je povolený len po predložení platného čitateľského preukazu.
 4. Čitateľ nemá prístup do služobných priestorov a do knižničných skladov.

Článok 3

Základné práva a povinnosti čitateľov knižnice

 1. Čitateľ je povinný:
  – dodržiavať Knižničný poriadok a ďalšie vnútorné predpisy knižnice a pokyny jej zamestnancov,
  – podrobiť sa kontrolným opatreniam, ktoré sú potrebné na udržanie poriadku a ochranu majetku knižnice,
  – zachovávať vo všetkých priestoroch knižnice ticho, poriadok a čistotu,
  – nekonzumovať v priestoroch knižnice potraviny a tekutiny,
  – nepoužívať v priestoroch knižnice mobilné telefóny,
  – rešpektovať v priestoroch knižnice zákaz fajčenia.
 2. Ak čitateľ tieto povinnosti porušuje, môže byť dočasne alebo aj trvale zbavený práva používať služby knižnice. To ho nezbavuje povinnosti nahradiť zapríčinenú škodu a zodpovedať za ňu podľa právnych predpisov. Právo navštevovať knižnicu a používať jej služby možno čitateľovi odobrať aj z hygienických dôvodov.
 3. Pripomienky, podnety a návrhy k práci knižnice sa môžu podávať ústne, písomne, alebo elektronicky vedúcej knižnice, resp. rektorovi VŠVU. Týmto ustanovením nie sú dotknuté právne predpisy o vybavovaní sťažností.

Článok 4

Podmienky prijatia za čitateľa knižnice

 1. Čitateľmi knižnice sa môžu stať:
  – interní a externí vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci a ostatní zamestnanci VŠVU,
  – študenti VŠVU v internej a externej forme štúdia,
  – iné fyzické osoby po dovŕšení 15-teho roku svojho veku s obmedzením práva absenčných výpožičiek,
  – iné knižnice, resp. právnické osoby.
 2. Čitateľom sa stáva fyzická osoba alebo právnická osoba zastúpená oprávnenou osobou:
  –  zaregistrovaním sa v knižnici na základe podpísanej prihlášky,
  – zaplatením registračného poplatku a príslušného poplatku za využívanie služieb knižnice
  – vydaním čitateľského preukazu.
 3. Podpísaním čitateľskej prihlášky sa čitateľ zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia Knižničného poriadku.

Článok 5

Čitateľské preukazy

 1. Čitateľský preukaz je dokladom oprávňujúcim používať služby knižnice.
 2. Osoby so štátnym občianstvom Slovenskej republiky – vysokoškolských učiteľov, vedeckých pracovníkov, ostatných zamestnancov VŠVU a interných a externých študentov VŠVU oprávňuje čitateľský preukaz na využívanie prezenčných a absenčných služieb knižnice.
 3. Ostatné osoby so štátnym občianstvom Slovenskej republiky a cudzincov oprávňuje iba na využívanie prezenčných služieb.
 4. Čitateľské preukazy sa vydávajú:
  – občanom Slovenskej republiky po predložení platného občianskeho preukazu,
  – cudzincom po predložení cestovného pasu.
 5. Čitateľský preukaz je neprenosný.
 6. Na overenie si totožnosti čitateľa má pracovník požičovne alebo študovne právo kedykoľvek si vyžiadať doklad o osobnej totožnosti (v prípade občanov Slovenskej republiky občiansky preukaz a v prípade cudzincov cestovný pas alebo povolenie k pobytu).
 7. Za prípadné zneužitie čitateľského preukazu zodpovedá jeho držiteľ.
 8. Stratu čitateľského preukazu je čitateľ povinný ihneď ohlásiť knižnici, inak zodpovedá za dôsledky jeho zneužitia. Pri strate preukazu zaplatí čitateľ stanovený poplatok za vydanie nového preukazu.
 9. Čitateľ je povinný do 15 dní oznámiť zmenu mena, bydliska, školy a vydanie nového občianskeho preukazu.
 10. Čitateľ, ktorý je študentom VŠVU, je povinný oznámiť knižnici aj prerušenie štúdia na VŠVU a to písomnou formou najneskôr do troch kalendárnych dní odo dňa prerušenia štúdia.
 11. Ak čitateľ zmenu údajov stanovených v bode 9. a 10. tohto článku knižnici neoznámi a knižnica bude nútená zisťovať si tieto údaje sama, zaplatí čitateľ knižnici príslušný poplatok.

 

II. Výpožičný poriadok

Článok 6

Spôsoby vypožičiavania

 1. Výpožičky sa uskutočňujú v súlade s poslaním, študijným charakterom knižnice a s požiadavkami zabezpečovania ochrany knižničných fondov.
 2. Čitateľom sa požičiavajú dokumenty z knižničných fondov po predložení platného čitateľského preukazu a po úplnom a čitateľnom vyplnení objednávky v písomnej, resp. v elektronickej forme. Čitateľ potvrdzuje výpožičku podpisom na výpožičnom lístku.
 3. Dokumenty z knižničných fondov sa požičiavajú:
  – na prezenčné štúdium (t. j. na štúdium v študovni knižnice) alebo
  – na absenčné štúdium (t. j. na štúdium mimo priestorov knižnice).
 4. Osobám so štátnym občianstvom Slovenskej republiky – interným a externým vysokoškolským učiteľom, vedeckým pracovníkom, ostatným zamestnancom VŠVU a študentom VŠVU v internej a externej forme štúdia možno vypožičať dokumenty z knižničných fondov:
  – na prezenčné štúdium
  – na absenčné štúdium
 5. Ostatným osobám so štátnym občianstvom Slovenskej republiky a cudzincom možno vypožičať dokumenty z knižničných fondov iba na prezenčné štúdium (t. j. iba na štúdium v študovni knižnice).
 6. Vysokoškolským učiteľom a vedeckým zamestnancom VŠVU je možné požičať dokumenty aj do osobnej príručnej knižnice.
 7. V sídle knižnice sa výpožičky neuskutočňujú poštou.

Článok 7

Rozhodnutie o vypožičaní

 1. O vypožičaní dokumentov rozhoduje vedúci knižnice.
 2. Zásadne sa iba na prezenčné štúdium (na štúdium v študovni požičovne) požičiavajú tieto druhy dokumentov:
  – dokumenty zaradené do príručnej knižnice študovne,
  – viazané ročníky vybraných titulov periodík (podľa rozhodnutia vedúcej knižnice),
  – vzácne a drahé dokumenty (podľa rozhodnutia vedúcej knižnice),
  – dokumenty s vlepovanými a voľnými listami (podľa rozhodnutia vedúcej knižnice),
  – záverečné, kvalifikačné práce a výskumné správy, audiovizuálne a elektronické dokumenty (s výnimkou podľa Autorského zákona),
  – dokumenty vypožičané z iných knižníc (zahraničných, resp. slovenských, ak požičiavajúca knižnica stanoví takúto podmienku).
 3. Pri absenčných výpožičkách môže vedúci knižnice, ak to uzná za potrebné, rozhodnúť o zložení peňažnej záruky.

Článok 8

Zásady požičiavania

 1. Absenčne (mimo priestorov knižnice) sa požičiavajú dokumenty iba v požičovni.
 2. Čitateľ je povinný prevziať objednaný dokument osobne v požičovni do dvoch pracovných dní , ak sa nedohodlo inak.
 3. Vypožičané dokumenty môže knižnica na požiadanie čitateľa rezervovať.

Článok 9

Počet požičaných zväzkov

 1. Študenti VŠVU všetkých stupňov, v internej a externej forme štúdia a ostatní zamestnanci VŠVU môžu mať absenčne vypožičaných maximálne 5 dokumentov.
 2. Vysokoškolskí učitelia, vedeckío-výskumní pracovníci – interní a externí, môžu mať vypožičané neobmedzené množstvo dokumentov bez obmedzenia výpožičnej doby. Do tohto počtu sa nezapočítavajú dokumenty zapožičané do príručných knižníc vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov VŠVU.

Článok 10

Výpožičné lehoty

 1. Výpožičná doba pri absenčnom požičiavaní dokumentov je spravidla 31 kalendárnych dní.
 2. Výpožičná lehota dokumentov pri požičiavaní mimo priestorov knižnice (t. j. absenčne) môže byť rozdielna podľa druhu dokumentu
  – pri niektorých dokumentoch (podľa rozhodnutia vedúcej knižnice), je doba výpožičky skrátená
  – pri skriptách a multiplikovanej študijnej literatúre sa výpožičná lehota rovná dĺžke jedného semestra
 3. Knižnica môže v prípade potreby požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty.
 4. Výpožičnú lehotu možno na požiadanie čitateľa pred jej uplynutím predĺžiť, ak dokument nežiada ďalší čitateľ.

Článok 11

Ručenie za vypožičané dokumenty

 1. Čitateľ je povinný:
  a) si pri vypožičaní dokument prezrieť a všetky druhy poškodenia (napr. chýbajúce strany, popísané strany a pod.) ihneď ohlásiť knižnici. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a je povinný pri vrátení dokumentu uhradiť knižnici náklady na opravu dokumentu,
  b) vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal a skontrolovať prevzaté potvrdenky o vrátení výpožičky,
 2. Vypožičaný dokument môže čitateľ vrátiť poštou iba výnimočne, a to ako poistenú zásielku, avšak ani v tomto prípade mu nezaniká povinnosť zaplatiť dlhy z oneskoreného vrátenia dokumentu. V opačnom prípade nesie čitateľ zodpovednosť za poškodenie, prípadne stratu dokumentu podľa čl. 12.
 3. Do vypožičaných dokumentov nesmie robiť čitateľ žiadne záznamy. Dokumenty sa nesmú poškodzovať ani inou formou. V opačnom prípade je povinný čitateľ uhradiť škodu podľa čl. 12.

Článok 12

Strata dokumentu a náhrada škody

 1. Čitateľ je povinný bezodkladne hlásiť knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
 2. Knižnica môže požadovať nahradenie škody najmä týmito formami:
  a) dodaním neporušeného výtlačku toho istého dokumentu v rovnakom vydaní a vo väzbe porovnateľnej (približne rovnakej) kvality,
  b) ak takáto náhrada nie je možná, dohodne sa dodanie iného vydania toho istého dokumentu, prípadne iného dokumentu porovnateľnej (približne rovnakej) hodnoty,
  c) dodaním viazanej fotokópie zodpovedajúcej pôvodnému formátu,
  d) ak náhrada predchádzajúcimi formami nie je možná, alebo účelná, možno dohodnúť aj finančnú náhradu za stratený dokument. Pri stanovení takejto finančnej náhrady sa vychádza z hodnoty, ktorú mal dokument pre knižnicu v čase straty, alebo poškodenia.
 3. Čitateľ je povinný uhradiť knižnici všetky náklady, ktoré knižnici v súvislosti s poškodením dokumentu vznikli.
 4. Ak sa knižnica s čitateľom o náhrade škody nedohodne, o náhrade škody a jej výške rozhodne súd.
 5. Do vyriešenia spôsobu náhrady a uhradenia všetkých pohľadávok, resp. spôsobených škôd zo strany čitateľa má knižnica právo pozastaviť čitateľovi poskytovanie všetkých služieb.

Článok 13

Medziknižničná výpožičná služba

 1. Ak čitateľ potrebuje dokument, ktorý nie je vo fondoch knižnice a nemá ho žiadna knižnica v Bratislave, môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky z inej knižnice v Slovenskej republike. Knižnica sprostredkuje výpožičku vnútroštátnou medziknižničnou službou vo forme originálu dokumentu, alebo jeho kópie.
 2. Ak sa požadovaný dokument nenachádza vo fondoch žiadnej knižnice v Slovenskej republike, môže knižnica na žiadosť čitateľa sprostredkovať vypožičanie dokumentu zo zahraničia medzinárodnou medziknižničnou výpožičnou službou cez Univerzitnú knižnicu v Bratislave, ktorá túto činnosť vykonáva podľa platných medzinárodných pravidiel. Za túto službu vyžaduje od čitateľa úhradu.
 3. Čitateľ, pre ktorého knižnica o výpožičku prostredníctvom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby požiadala, je povinný dodržiavať výpožičnú lehotu a všetky podmienky stanovené vypožičiavajúcou knižnicou. Akékoľvek zmeny sú možné len po predchádzajúcom súhlase vypožičiavajúcej knižnice.

 

III. Poriadok študovne

Článok 14

Prístup do študovne

 1. Vstup do študovne je povolený len po predložení platného čitateľského preukazu.
 2. Čitateľ je povinný pred vstupom do študovne odložiť si v šatníkoch kabát, aktovku, nákupné tašky a pod. Za veci odložené mimo šatníkov a za peniaze a cennosti knižnica neručí.

Článok 15

Práva a povinnosti čitateľov v študovni

 1. Študovňa slúži na prezenčné štúdium dokumentov.
 2. Čitateľ má právo používať v študovni vždy len jedno študijné miesto.
 3. Čitateľ má voľný prístup k fondu príručnej knižnice študovne a k vyloženým periodikám. Z kníh v príručke vyberie pri ich používaní evidenčné lístky a odovzdá ich spolu s čitateľským preukazom zamestnancovi študovne. Po ich preštudovaní vráti knihy spolu s evidenčnými lístkami na pôvodné miesto. Pri ich využívaní je povinný čitateľ rešpektovať aj požiadavky iných čitateľov.
 4. Čitateľ má právo používať:
  – fond príručnej knižnice,
  – voľne prístupné noviny a časopisy,
  – po vyžiadaní od zamestnanca študovne knižnice audiovizuálne dokumenty,
  – dokumenty dodané z knižničných skladov a vypožičané cez medziknižničnú výpožičnú službu,
  – technické zariadenia (vlastné PC, USB kľúč) po predchádzajúcom schválení pracovníčky študovne.
 5. Dokumenty z knižničných skladov pre účely prezenčného štúdia si môže čitateľ objednať v požičovni.
 6. Knižnica môže regulovať počet objednávok a výpožičiek na prezenčné štúdium zo skladov so zreteľom na prevádzkové podmienky.
 7. Čitateľ je povinný nedostatky zistené v dokumentoch vo vlastnom záujme hneď hlásiť pracovníčke študovne.
 8. Čitateľ je povinný v priestoroch študovne:
  – zachovávať ticho,
  – riadiť sa pokynmi zamestnanca študovne knižnice,
  – správať sa ohľaduplne k ostatným čitateľom.
 9. Čitateľ nesmie v študovni:
  – používať pracovné pomôcky, ktorými môže poškodiť dokumenty alebo inventár študovne,
  – využívať mobilný telefón,prinášať do študovne potraviny a tekutiny a konzumovať ich,
  – používať vlastné zariadenia vyžadujúce zapojenie do elektrickej siete a ani technické vybavenie študovne bez súhlasu službukonajúceho zamestnanca knižnice.

Článok 16

Kontrola pri odchode zo študovne

Čitateľ je povinný pri odchode zo študovne:

– vyžiadať si od zamestnanca študovne knižnice evidenčné lístky dokumentov a vrátiť tieto spolu s dokumentmi na ich pôvodné miesta. Audiovizuálne dokumenty vráti priamo zamestnancovi študovne,
– vyplniť lístok so štatistikou výpožičiek,
– predložiť na kontrolu materiály odnášané zo študovne.

 

IV. Poplatky a úhrady

Článok 17

Poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty

 1. Čitateľ si môže termíny vypožičiek dokumentov spracovaných elektronicky, kontrolovať prostredníctvom konta čitateľa v on-line katalógu knižnice.
 2. Knižnica nie je povinná písomne upozorniť čitateľa na uplynutie výpožičnej lehoty.
 3. Ak čitateľ nevráti dokument v stanovenom termíne, knižnica zasiela upomienky:
  – prvú upomienku nezasiela knižnica čitateľovi,
  – druhú upomienku zasiela knižnica čitateľovi mailovou poštou,
  – tretiu – rektorskú upomienku zasiela čitateľovi knižnica na jeho náklady formou doporučenej poštovej zásielky.
 4. Povinnosť zaplatiť poplatok z omeškania začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po uplynutí výpožičnej lehoty. Ak posledný deň tejto lehoty pripadne na deň, keď je knižnica zatvorená, posúva sa táto lehota na najbližší pracovný deň.
 5. Ak čitateľ nevráti knižnici dokument ani na základe druhej upomienky, postúpi knižnica vrátenie dokumentu na právne vymáhanie.

Článok 18

Poplatky za služby knižnice

Knižnica vyberá finančné úhrady za tieto vybrané služby a úkony:

a)registračné poplatky,
b) sankčné poplatky,
c) sprostredkovanie výpožičky zo zahraničia medzinárodnou medziknižničnou výpožičnou službou,
d) reprografické služby,
e) zisťovanie zmien identifikačných údajov o čitateľovi,

Ďalej je knižnica oprávnená vyberať manipulačný poplatok súvisiaci s poškodením a stratou vypožičaného dokumentu a náhrady poštových poplatkov, ktoré súvisia s odoslaním upomienok čitateľovi

Výška jednotlivých úhrad je uvedená v časti v samostatnom Cenníku poplatkov a služieb.

 

V. Záverečné ustanovenia

Článok 19

Výnimky z Knižničného poriadku

Výnimky z tohto Knižničného poriadku môže povoliť na základe písomnej žiadosti čitateľa vedúci knižnice, alebo ním písomne poverený zamestnanec knižnice.

Článok 20

Účinnosť a platnosť Knižničného poriadku

 1. Tento knižničný poriadok bol schválený vedením Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave dňa 29. februára 2012.
 2. Tento Knižničný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01. júla 2004.

Dňom nadobudnutia účinnosť a platnosti tohto knižničného poriadku stráca platnosť a účinnosť Knižničný poriadok Knižnice VŠVU z 31. mája 2004.

 

V Bratislave dňa 29. februára 2012

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., rektor VŠVU

 

Knižničný poriadok akademickej knižnice Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave – Dodatok č. 1

I. Všeobecné ustanovenia

Článok 1

1. Akademická knižnica Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (ďalej len „knižnica”) je v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov informačným pracoviskom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (ďalej len „VŠVU”). Jej postavenie a úlohy sú upravené zák. č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, o doplnení zák. č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zák. č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zák. č. 416/2001 Z. z.

V Bratislave dňa 6. Júla 2015

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., rektor VŠVU

 

Knižničný poriadok akademickej knižnice Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave – Dodatok č. 2

Rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v súlade s čl. 16 bod 3. písm. b) Štatútu VŠVU v Bratislave vydáva Dodatok č. 2 k Vnútornému predpisu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ku Knižničnému poriadku účinnému od 1. 3. 2012 v znení Dodatku č. 1
zo dňa 6. 7. 2015.

I.

Vnútorný predpis Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,  Knižničný poriadok účinný od 1.3.2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 6.7.2015 sa mení a dopĺňa takto:

 1. Článok 4 – Podmienky prijatia za člena knižnice: v bode 1. sa za písmeno b) vkladá chýbajúce písmeno c), ktoré znie:
  „c) účastníci dvojročného doplnkového štúdia,“
 2. Článok 5 – Čitateľské preukazy:  bod 2. sa nahrádza novým znením bodu 2., ktorý znie:
  „2. Čitateľov: osoby so štátnym občianstvom Slovenskej republiky ako aj cudzinci, ktorí majú s VŠVU v Bratislave pracovnoprávny alebo obdobný vzťah ako vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci, ostatní zamestnanci alebo ako  interní a externí študenti VŠVU a účastníci dvojročného doplnkového štúdia, oprávňuje čitateľský preukaz na využívanie prezenčných a absenčných služieb knižnice.“
 3. Článok 6 – Spôsoby vypožičiavania: bod 4. sa nahrádza novým znením bodu 4., ktorý znie: 
  „4. Osobám so štátnym občianstvom Slovenskej republiky ako aj cudzincom, ktorí majú s VŠVU v Bratislave pracovnoprávny alebo obdobný vzťah ako vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci, ostatní zamestnanci alebo ako  interní a externí študenti VŠVU a účastníci dvojročného doplnkového štúdia možno vypožičať dokumenty z knižničných fondov:
  a) na prezenčné štúdium,
  b) na absenčné štúdium.“
 4. Článok 9 – Počet požičaných zväzkov: bod 1. sa nahrádza novým znením bodu 1., ktorý znie:
  „1. Študenti VŠVU všetkých stupňov v internej a externej forme štúdia, účastníci dvojročného doplnkového štúdia a ostatní zamestnanci VŠVU môžu mať absenčne súčasne vypožičaných maximálne 5 dokumentov.“

II.

Tento Dodatok č. 2 bol schválený vedením Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave dňa 26. 11. 2018

Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. 12. 2018

V Bratislave dňa 26. 11. 2018

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
rektor VŠVU v Bratislave

 

Príloha:

Zásady využívania personálnych počítačov v Knižnici VŠVU

 1. Čitateľ môže používať PC určené na vyhľadávanie informácií zodpovedajúcich jeho študijným potrebám v Internete len po dohode so zamestnancom študovne. Používanie elektronickej pošty je zakázané.
 2. Čitateľ je oprávnený používať PC maximálne jednu hodinu. Ak po tejto dobe ostane PC voľný, môže byť pracovný čas podľa potreby predĺžený.
 3. Čitateľ si môže pracovné miesto pri PC vopred rezervovať.
 4. Čitateľ nesmie:
  – meniť konfiguráciu PC avyvíjať činnosť, ktorá by ostatným čitateľom prekážala v používaní siete,
  – používať prinesený software,kopírovať programy.