Elektronické informačné zdroje – databázy

Zoznam databáz elektronických informačných zdrojov

scientia.sk – Vyhľadávací portál pre vedu a výskum
Umožňuje používateľom z jedného rozhrania súbežne vyhľadávať informácie v rôznych e-zdrojoch. Portfólio e-zdrojov tvoria licencované ako aj voľne prístupné zdroje, pričom náš používateľ má umožnený prístup do plnotextových dokumentov v databázach, ktoré je naša škola oprávnená využívať (pozri dole uvedené!). Prístup k licenzovaným zdrojom na VŠVU je zabezpečený len prostredníctvom PC zapojených do lokálnej siete našej školy. Hlavnou úlohou linkovacieho servera je dynamicky stanoviť prepojenia do plnotextových dokumentov, do ktorých má príslušná organizácia používateľa prístup spolu s voľne prístupnými zdrojmi.

SpringerLink
SpringerLink je abstraktová a plnotextová databáza, ktorá umožňuje prístup k článkom z 2251 titulov recenzovaných odborných časopisov a ku 40 000 online knihám vydavateľstva Springer. Plné texty článkov sú prístupné od r. 1997. Databáza zahŕňa rôzne tematické oblasti, prírodné vedy, technické odbory, medicínu a biomedicínu, ekonomické vedy, humanitné aj spoločenské vedy.

INFOTRAC
multiodborová databáza od vydavateľstva GALE Cengage. Databáza Infotrac poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov. 

Pre jednoduchšiu prácu je celá databáza rozčlenená do troch poddatabáz:

  • AcademicOneFile databázu s obsahom viac ako 18 000 titulov – určených pre akademické a vedecké knižnice,
  • GeneralOneFile databázu s obsahom viac ako 14 000 titulov – určených pre verejné a iné knižnice,
  • Infotrac Custom Journal 50/100 databázu s obsahom viac ako 25 000 titulov – určených na výber titulov charakterizujúcich profil každej knižnice jednotlivo.

INFOTRAC – zoznam vybraných titulov časopisov, magazínov (na stiahnutie vo formáte .xls)

Slovenská národná bibliografia

Voľne prístupné elektronické informačné zdroje

Voľne prístupné plnotextové databázy časopisov
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/dfaj

Voľne dostupné e-knihy a e-časopisy
http://www.ulib.sk/sk/e-kniznica/elektronicke-kniznice/e-knihy/

Voľne prístupná e-knižnica s rozvojovou literatúrou
http://vzdelavanie.nadaciapontis.sk/kniznica

Elektronické knihy, slovníky, encyklopédie

Wikipedia
Wikisource
Otvorená filozofická encyklopédia
Slovník slovenského jazyka
Otvorený slovenský synonym. slovník
On-line slovník (anglický, nemecký)
Jazykové slovníky
Slovensko-český a Česko-sloven. slovník
Artcyklopedia

Elektronické časopisy

Studies in Conservation

Source: Notes in the History of Art

Architektúra a urbanizmus č. 1 – 2/2017
Architektúra a urbanizmus č. 3 – 4/2017
Architektúra a urbanizmus č. 1 – 2/2018

DOAJ: Directory of Open Accsess Journals – projekt Lundskej univerzity vo Švédsku z jedného miesta sprístupňuje voľne dostupné odborné a vedecké časopisy. Tematicky časopisy pokrývajú všetky vedné odbory a všetky jazyky. Služba umožňuje vyhľadávanie podľa názvu časopisu alebo článku.

ArtsJournal

Všeobecné portály, databázy

Európska únia
EurLex – bezplatný prístup k legislatíve Európskej únie. Plné texty Úradného vestníka EÚ, zmluvy, smernice, nariadenia vo všetkých oficiálnych jazykoch
JASPI – jednotný automatizovaný právny systém informácií. Databáza obsahuje právne predpisy vydané v Zbierke zákonov od roku 1945

Galérie

Web Gallery of Art
Galleries online
Artnet – The Art world online

Knižnice, katalógy, knižničné portály

Slovenská národná knižnica
Ústredná knižnica SAV
Univerzitná knižnica v Bratislave
Súborný katalóg periodík SR
Jednotní informační brána
Európska knižnica

Archív elektronických zdrojov