Elektronické informačné zdroje – databázy

Zoznam databáz elektronických informačných zdrojov

The Royal Society 

Pri príležitosti Týždňa otvoreného prístupu 2018 vydavateľstvo The Royal Society sprístupnilo celý archív časopisov od roku 1665 po súčasnosťvrátane najstaršieho vedeckého časopisu na svete Philosophical Transactions.

Články sú dostupné do 28. 10. 2018.

Odkaz je k dispozícii na www.aib.sk/novinky/1754-medzinarodny-open-access-week-2018, kde nájdete aj:

 • voľný prístup ku všetkých časopisom a knihám vydavateľstva
  World Scientific do 31. 10. 2018,
 • novinku, ktorá poteší používateľov ProQuest Central,
 • ďalšie otvorené e-zdroje.

scientia.sk – Vyhľadávací portál pre vedu a výskum
Umožňuje používateľom z jedného rozhrania súbežne vyhľadávať informácie v rôznych e-zdrojoch. Portfólio e-zdrojov tvoria licencované ako aj voľne prístupné zdroje, pričom náš používateľ má umožnený prístup do plnotextových dokumentov v databázach, ktoré je naša škola oprávnená využívať (pozri dole uvedené!). Prístup k licenzovaným zdrojom na VŠVU je zabezpečený len prostredníctvom PC zapojených do lokálnej siete našej školy. Hlavnou úlohou linkovacieho servera je dynamicky stanoviť prepojenia do plnotextových dokumentov, do ktorých má príslušná organizácia používateľa prístup spolu s voľne prístupnými zdrojmi.

Art Museum Image Galery – DOČASNE ZRUŠENÉ
Bohatá kolekcia umeleckých diel v digitálnej forme určená na študijné a vzdelávacie účely. Digitálne verzie umeleckých diel pochádzajú zo zbierok 1 800 renomovaných múzeí a galérií z celého sveta. Databáza obsahuje vyše 160 tisíc kvalitných obrázkov diel s úplným bibliografickým popisom, často aj s kurátorským textom. Umelecké diela pochádzajú z rôznych období od približne 3000 rokov pred naším letopočtom až po súčasnosť. Z geografického hľadiska databáza obsahuje diela zo všetkých kontinentov.

SpringerLink
SpringerLink je abstraktová a plnotextová databáza, ktorá umožňuje prístup k článkom z 2251 titulov recenzovaných odborných časopisov a ku 40 000 online knihám vydavateľstva Springer. Plné texty článkov sú prístupné od r. 1997. Databáza zahŕňa rôzne tematické oblasti, prírodné vedy, technické odbory, medicínu a biomedicínu, ekonomické vedy, humanitné aj spoločenské vedy.

EBSCOhost – DOČASNE ZRUŠENÉ
Súbor databáz EBSCO obsahujúci informácie z rôznych oblastí s množstvom plných textov článkov. K najvyužívanejším databázam tejto kolekcie patrí Academic Search Complete, najväčšia svetová multidisciplinárna databáza, ktorá obsahuje okolo 5 000 titulov časopisov s plnými textami článkov. Bussiness Source Complete je databáza zameraná na obchod a podnikanie. ERIC obsahuje vyše 1,3 milióna záznamov z oblasti pedagogiky, výchovy a vzdelávania, z toho vyše 320 tisíc záznamov je dostupných aj s plnými textami. GreenFile sa venuje problematike životného prostredia, napríklad globálne otepľovanie, znečistenie, trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, obnoviteľné zdroje energie, recyklácia a podobne. Newspaper Source sú plné texty denníkov, transkripcie televízneho a rozhlasového spravodajstva a pod.
Tutoriály na stiahnutie:

ProQuest
Databáza ProQuest obsahuje 3 dostupné kolekcie a vstup do databázy ebrary e-books:

 • ProQuest Art, Design and Architecture Collection
  Komplexný prehľad aktuálnych publikácií z oblastí vizuálneho a úžitkového umenia. Kolekcia obsahuje tri významné bibliografické databázy (ARTbibliographies Modern; Design and Applied Arts Index; International Bibliography of Art) a databázu úplných textov Arts & Humanities Full Text, ktorá spracúva takmer 550 periodických i neperiodických publikácií. Retrospektíva dát začína v roku 1974, úplné texty sú dostupné od roku 1990.
 • ProQuest Science Journals
  Databáza periodickej aj neperiodickej literatúry z oblasti teoretických aj aplikovaných vied. Od roku 1986 spracúva viac ako 1700 titulov, z toho približne polovica vrátane úplných textov.
 • Country Life Archive
  Kompletne zdigitalizovaný archív týždenníka britskej kultúry a životného štýlu za roky 1897-2005. Ponúka unikátny pohľad na výtvarné umenie, architektúru a ďalšie aspekty štýlu bývania počas viac ako jedného storočia. Všetky stránky sú zdigitalizované vo vysokom rozlíšení a vo farbe s možnosťou vyhľadávania v úplných textoch.
 • Prehľad nových časopisov , novín  a publikácí
  www.aib.sk/novinky/1529-druhy-stvrtrok-v-proquest-central-a-premiovych-kolekciach

ebrary Academic Complete
Polytematická kolekcia elektronických kníh od popredných vydavateľstiev (Cambridge University Press, Greenwood Press, John Wiley & Sons, a i.). Kolekcia obsahuje priebežne aktualizované e-knihy. Aktuálne obsahuje cez 127 tisíc kníh, ktoré je možné prehľadávať až na úroveň úplných textov.

INFOTRAC
multiodborová databáza od vydavateľstva GALE Cengage. Databáza Infotrac poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov. 

Pre jednoduchšiu prácu je celá databáza rozčlenená do troch poddatabáz:

 • AcademicOneFile databázu s obsahom viac ako 18 000 titulov – určených pre akademické a vedecké knižnice,
 • GeneralOneFile databázu s obsahom viac ako 14 000 titulov – určených pre verejné a iné knižnice,
 • Infotrac Custom Journal 50/100 databázu s obsahom viac ako 25 000 titulov – určených na výber titulov charakterizujúcich profil každej knižnice jednotlivo.

INFOTRAC – zoznam vybraných titulov časopisov, magazínov (na stiahnutie vo formáte .xls)

Slovenská národná bibliografia

Voľne prístupné elektronické informačné zdroje

Voľne prístupné plnotextové databázy časopisov
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/dfaj

Voľne dostupné e-knihy a e-časopisy
http://www.ulib.sk/sk/e-kniznica/elektronicke-kniznice/e-knihy/

Voľne prístupná e-knižnica s rozvojovou literatúrou
http://vzdelavanie.nadaciapontis.sk/kniznica

Elektronické knihy, slovníky, encyklopédie

Wikipedia
Wikisource
Otvorená filozofická encyklopédia
Slovník slovenského jazyka
Otvorený slovenský synonym. slovník
On-line slovník (anglický, nemecký)
Jazykové slovníky
Slovensko-český a Česko-sloven. slovník
Artcyklopedia

Elektronické časopisy

Studies in Conservation

Architektúra a urbanizmus č. 1 – 2/2017
Architektúra a urbanizmus č. 3 – 4/2017
Architektúra a urbanizmus č. 1 – 2/2018

DOAJ: Directory of Open Accsess Journals – projekt Lundskej univerzity vo Švédsku z jedného miesta sprístupňuje voľne dostupné odborné a vedecké časopisy. Tematicky časopisy pokrývajú všetky vedné odbory a všetky jazyky. Služba umožňuje vyhľadávanie podľa názvu časopisu alebo článku.

ArtsJournal

Všeobecné portály, databázy

Európska únia
EurLex – bezplatný prístup k legislatíve Európskej únie. Plné texty Úradného vestníka EÚ, zmluvy, smernice, nariadenia vo všetkých oficiálnych jazykoch
JASPI – jednotný automatizovaný právny systém informácií. Databáza obsahuje právne predpisy vydané v Zbierke zákonov od roku 1945

Galérie

Web Gallery of Art
Galleries online
Artnet – The Art world online

Knižnice, katalógy, knižničné portály

Slovenská národná knižnica
Ústredná knižnica SAV
Univerzitná knižnica v Bratislave
Súborný katalóg periodík SR
Jednotní informační brána
Európska knižnica