Výsledky prijímacích pohovorov

Informácie pre uchádzačov.

Výsledky 1. kola prijímacích pohovorov na bakalárske štúdium pre akademický rok 2021/2022 nájdete na stránkach akademického informačného systému (AiS)

Do 30 dni od ukončenia I. kola Vám budú doručené:

  • neúspešným uchádzačom rozhodnutie o neprijatí poštou do vlastných rúk a 
  • úspešným uchádzačom pozvánka na II. kolo doporučenou zásielkou.

Zoznamy s výsledkami sú informatívne. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť až po prevzatí do vlastných rúk.

Informácie o výsledkoch I. kola sa nebudú poskytovať telefonicky ani mailom.

Výsledky 1. kola prijímacích pohovorov na bakalárske štúdium na VŠVU v Bratislave pre akademický rok 2021/2022 zo dňa 27. – 29. januára 2021:

Na stiahnutie