Výzva na vydanie publikácie

Sekcia vizuálnych a kultúrnych štúdií Centra výskumu VŠVU prijíma žiadosti o vydanie pôvodnej alebo prekladovej publikácie.

Pravidlá podania žiadosti:

 • O vydanie pôvodnej alebo prekladovej publikácie môže formou žiadosti požiadať autor z interného prostredia – zamestnanec VŠVU (učiteľ, výskumník, technológ…) alebo autor z externého prostredia.
   
 • Základným predpokladom pre prihlásenie sa do výzvy je správne vyplnenie žiadosti o vydanie pôvodnej alebo prekladovej publikácie a dodržanie podmienok stanovených v žiadosti.
   
 • V prípade žiadosti o vydanie pôvodnej publikácie sa autor môže hlásiť iba s hotovým rukopisom (grafická či jazyková úprava nie sú podmienkou).
   
 • V prípade žiadosti o vydanie prekladovej publikácie sa žiadateľ môže hlásiť
  • s hotovým prekladom (on sám nemusí byť prekladateľom),
  • s tipom (návrhom) na preklad publikácie.
    
 • Vyplnenú žiadosti žiadateľ zašle elektronicky na adresu pastekova@vsvu.sk. Následne ju vytlačí, podpíše a spolu s prípadnými prílohami definovanými v žiadosti, doručí osobne alebo pošle poštou na adresu:

  Vysoká škola výtvarných umení
  Centrum výskumu
  Michaela Pašteková
  Hviezdoslavovo nám. 18
  814 37 Bratislava
   
 • Žiadosti môžu žiadatelia posielať priebežne počas celého roka. Vyhodnocovať sa budú podľa počtu prihlásených žiadostí, minimálne však dva razy ročne.
   
 • O výsledkoch bude žiadateľ informovaný elektronicky aj poštou.
   
 • V prípade nejasností či doplňujúcich otázok kontaktujte: pastekova@vsvu.sk

Kritériá posudzovania žiadostí:

 • Žiadosti bude posudzovať Rada Centra výskumu VŠVU. Rada CV si vyhradzuje právo v prípade nízkej kvality neodporučiť na vydanie žiadnu z prihlásených publikácií. Maximálny počet schválených žiadostí nie je definovaný.
 • Rada CV garantuje, že rozhodujúcim kritériom bude kvalitatívna úroveň posudzovaného textu. V ďalšom kole môže zavážiť zabezpečenie grantovej podpory publikácie zo strany žiadateľa.
 • Tematické zameranie textov nie je špecifikované, prednosť však budú mať publikácie z nasledovných oblastí: teória a dejiny umenia, estetika, vizuálne a kultúrne štúdiá, filozofia, umelecké monografie, učebnice z oblasti výtvarného umenia, dizajnu, architektúry a reštaurovania (vrátane učebných materiálov o technikách a technológiách v umeleckej tvorbe).