Výzva na vydanie publikácie

Sekcia vizuálnych a kultúrnych štúdií Centra výskumu VŠVU prijíma žiadosti o vydanie pôvodnej alebo prekladovej publikácie.

Pravidlá podania žiadosti:

 1. O vydanie pôvodnej alebo prekladovej publikácie môže formou žiadosti požiadať autor z interného prostredia – zamestnanec VŠVU (učiteľ, výskumník, technológ…) alebo autor z externého prostredia.
   
 2. Základným predpokladom pre prihlásenie sa do výzvy je správne vyplnenie žiadosti o vydanie pôvodnej alebo prekladovej publikácie a dodržanie podmienok stanovených v žiadosti.
   
 3. V prípade žiadosti o vydanie pôvodnej publikácie sa autor môže hlásiť iba s hotovým rukopisom (grafická či jazyková úprava nie sú podmienkou).
   
 4. V prípade žiadosti o vydanie prekladovej publikácie sa žiadateľ môže hlásiť
  • s hotovým prekladom (on sám nemusí byť prekladateľom),
  • s tipom (návrhom) na preklad publikácie.
    
 5. Vyplnenú žiadosti žiadateľ zašle elektronicky na adresu pastekova@vsvu.sk. Následne ju vytlačí, podpíše a spolu s prípadnými prílohami definovanými v žiadosti, doručí osobne alebo pošle poštou na adresu:

  Vysoká škola výtvarných umení
  Centrum výskumu
  Michaela Pašteková
  Hviezdoslavovo nám. 18
  814 37 Bratislava
   
 6. Žiadosti môžu žiadatelia posielať priebežne počas celého roka. Vyhodnocovať sa budú podľa počtu prihlásených žiadostí, minimálne však dva razy ročne.
   
 7. O výsledkoch bude žiadateľ informovaný elektronicky aj poštou.
   
 8. V prípade nejasností či doplňujúcich otázok kontaktujte: pastekova@vsvu.sk

Kritériá posudzovania žiadostí:

 1. Žiadosti bude posudzovať Rada Centra výskumu VŠVU. Rada CV si vyhradzuje právo v prípade nízkej kvality neodporučiť na vydanie žiadnu z prihlásených publikácií. Maximálny počet schválených žiadostí nie je definovaný.
 2. Rada CV garantuje, že rozhodujúcim kritériom bude kvalitatívna úroveň posudzovaného textu. V ďalšom kole môže zavážiť zabezpečenie grantovej podpory publikácie zo strany žiadateľa.
 3. Tematické zameranie textov nie je špecifikované, prednosť však budú mať publikácie z nasledovných oblastí: teória a dejiny umenia, estetika, vizuálne a kultúrne štúdiá, filozofia, umelecké monografie, učebnice z oblasti výtvarného umenia, dizajnu, architektúry a reštaurovania (vrátane učebných materiálov o technikách a technológiách v umeleckej tvorbe).