Xénia Bergerová

Informácie o habilitačnom konaní

1.

Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

Xénia Bergerová

2.

Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

Mgr.art. ArtD.

3.

Rok narodenia:

1977

4.

Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

2004 – 2001 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave- interné doktorandské štúdium, odbor Voľné výtvarné umenie

2006 – diplom a titul ArtD.

2001 – 1995 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave /Katedra maľby, Ateliér maľby/

2001– diplom a titul Mgr.art.

2000– semestrálny študijný pobyt - Akademia Sztuk

Pięknych, Krakov, Poľsko

1999 – diplom a titul Bc. /+ pedagogické minimum/

5.

Priebeh zamestnaní:

2004 – 2014 (doteraz) - Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave- odborná asistentka /Katedra reštaurovania/

9/2012-8/2013 - Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická Fakulta- odborná asistentka /Katedra výtvarnej výchovy/

2004 – 2010 - Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická Fakulta- odborná asistentka /Katedra výtvarnej výchovy/

2001-2004 - Vysoká škola výtvarných umení- interné doktorandské štúdium /Katedra reštaurovania (2006 ArtD.)

/Pozn. 6/2009- 8/2012 MD a RD, 9/2012-8/2013 NV/

6.

Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

2004 – 2014 doteraz - Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave- odborná asistentka/Katedra reštaurovania/

Ateliér, kurz, predmety:

- Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov maľby/ II. roč. bc. štúdia (2006-doteraz)

- Kurz maľby II. /I. roč. bc. štúdia (2004-doteraz)

- Maľba pre reštaurátorov sochy a maľby /I., II., III. roč. bc. štúdia (2002-2009)

- Maľba v keramike /Katedra úžitkového umenia – odd. keramiky (2006-2008)

9/2012 – 8/2013 – Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická Fakulta- odborná asistentka /Katedra výtvarnej výchovy/

Predmety:

- Maľba – mgr. aj bc. štúdium

- vedenie bakalárskych a magisterských diplomových prác

2004 – 2010 – Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická Fakulta- odborná asistentka /Katedra výtvarnej výchovy/

Predmety:

- Kresba/I., II. roč. bc. štúdia

- Maľba /bc. aj mgr. štúdium

- vedenie bakalárskych a magisterských diplomových prác

- kurzy kresby a maľby v krajine /3x týždeň bc. aj mgr. štúdium

2001-2004 – Vysoká škola výtvarných umení- pedagogická činnosťv rámci interného doktorandského štúdia

2001 – 2002 Katedra maľby a iných médií

- maliarsky workshop v krajine (Ateliér maľby, 10dní)

2002 – 2004 Katedra reštaurovania

- Maľba pre reštaurátorov sochy a maľby /I. roč. bc. štúdia

(Pozn. 6/2009- 8/2012 MD, RD, 9/2012-8/2013 NV)

7.

Odborné alebo umelecké zameranie:

Maľba, publikačná činnosť

8.

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti:

1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

1. DAI – X. Bergerová, dizertačná práca: „Videnie a farba v premenách maliarstva“, školiteľ: Ľ. Hološka, VŠVU, Bratislava, 2006

2. Xénia Bergerová /autorský katalóg, 20 strán/, text: prof.Ľ. Hološka, X. Bergerová, vydalo: OIB of the European Commision, Brussel, 2008

3. Xénia Bergerová /autorský katalóg, 24 strán/, autor textu: X. Lettrichová, vydal: Klub Polski-Bratislava, ISBN: 978-80-970535-0-7, 2010

4. Xénia Bergerová /autorský katalóg, 20 strán/, text: X. Lettrichová, vydala: Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, ISBN: 978-80-971105-6-7, 2013

5. AAB X. Bergerová, „Malý príbeh farby" /monografická publikácia: 3AH, 2 farebné reprodukcie na obálke, recenzenti: prof. Ľ. Hološka, Mgr. X. Lettrichová/, vydalo: RECO s.r.o., Senica, ISBN: 978-80-89462-08-7, 2013

6. AFD BERGEROVÁ, X. 2013. Otázky a otázniky nad fundamentálnou prípravou v oblasti vizuálneho umenia. InKreatívne vzdelávanie [online]. 1. vyd. Zohor : Virvar, 2013. s. 00 – 00. ISBN 978-80-970513-5-8. Dostupné na: www.kreativnevzdelavanie.sk
Kreatívne vzdelávanie [online]. 1. vyd. Zohor : Virvar, 2013. 661 s. ISBN 978-80-970513-5-8. Dostupné na: www.kreativnevzdelavanie.sk
Zborník: http://www.kreativnevzdelavanie.sk/media/KV2013.pdf

7. AFD BERGEROVÁ, X. 2014. Fenomén globalizácie a jeho dopad na výtvarná kultúra a výtvarné vzdelávanie. In Kreatívne vzdelávanie [online], 2014. Dostupné na: www.kreativnevzdelavanie.sk

9.

Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu:

1. Ateliér maľby (katalóg, 1 farebná reprodukcia), vydala: Katedra maliarstva VŠVU, Bratislava, 1999

2. J. Opoldusová, „Nemajú strach z budúcnosti“ (foto, text), In: Pravda/Kultúra, 13.6.2001, s.7

3. „Diplomové práce“ (citácia, foto), In: Práca/Kultúra, 11.6.2001, s.10

4. Trzy pokolenia/Tri generácie (katalóg, 8 farebných reprodukcii, foto, biografický text), vydalo: RECO s.r.o. Senica, 2001, ISBN: 80-967798-6-9

5. A. Asanka, „Bergerowie w Cieszynie“(reprodukcia, text), Wspólnota Polska, 5/2001, s. 35-38

6. A. Asanka, „Bergerowie w Cieszynie“(1 reprodukcia, foto, text), In: Głos ludu, Poľsko, 8.9.2001, s.1,3

7. J. Nowak-Matloňová, „Trzy pokolenia“ (farebná reprodukcia obálka, 3 foto, 1str. text), In: Monitor polonijny X/2001 (kultúrno-spoločenský mesačník poliakov na Slovensku), s.5

8. Ľ. Pavlovičová, „To musíte vidieť“ (oznam o výstave), In: MIAU/Umenie 11/2001, ISSN: 1335-4876, s.52

9. „Bergerowie z Bratyslawy“, In: Dziennik Polski 143/2001, Krakov, Poľsko

10. J. Opoldusová, „V mori farieb objavuje život“ (text, foto), In: Pravda/Kultúra, 3.9.2002, s.16

11. - citácia, foto z výstavy, In: SME 49/10 / Kultúra 27.2.2002, s.25

12. Talenty 5 (skladačka, 1 farebná reprodukcia), vydala: Záhorská galéria Senica a VŠVU Bratislava, 2004, ISBN: 80-85738-44-9

13. Maliarske sympózium – Malá Franková (katalóg, biografické údaje, 1 farebná reprodukcia, foto), vydal: IPEC Management s.r.o., Bratislava, 2004, s.18,19

14. T. Blonski, “Cztery nieba“ (citácia), Monitor Polonijny IX (kultúrno-spoločenský mesačník Poliakov na Slovensku), 2004, s.7

15. Négy égbolt (katalóg, 1 farebná reprodukcia, foto, biografické údaje), vydal: KIADÓ, Budapest, 2004, s.11

16. Slovenské pohľady 9/r. IV+120., (medailón-12 čb reprodukcií obrazov, farebná reprodukcia na obálke, text: prof. Ľ.Hološka), vydala: Matica slovenská a Neografia, a.s. Martin, 2004

17. Aukcia súčasného umenia (katalóg, 1 farebná reprodukcia), koncepcia: X. Lettrichová, D. Srnenská, vydal: Art SK s.r.o., Bratislava, 2004, s.51

18. „Bergerová pozýva do svojho priestoru“, In: Pravda XV/237 /Kultúra, Stručne, 13.11.2005, s. III

19. J. Opoldusová, „Bergerová vás pozýva do svojho priestoru“, In: Pravda, Kultúra, 13.10.2005

20. Cztery nieba (katalóg, 1 reprodukcia, biografia, foto), vydala: Wspólnota Polska, Kraków, 2006, s.12

21. Správy TVT (rozhovor k výstave), TV Turiec, 5.4.2006 , dĺžka 2:41

22. Ľ. Hološka, „Voľným okom“ (odborná publikácia, 7 farebných reprodukcii, text 1 str., biografické údaje), Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin, 2006, ISBN: 80-89208-52-5, s.24-26,55

23. Na husličkách maľované (katalóg, biografické údaje, 1 farebná reprodukcia), vydala: Beáta Pachingerová, Nitra, 2006, ISBN: 80-9669548-0-6

24. Návraty (katalóg k sympóziam, 2 farebné reprodukcie, foto, biografia), vydalo: Napa s.r.o., Bratislava, 2006, s. 16,17

25. X. Bergerová, „Pohľadom Xénie Bergerovej“/text, foto/, In: Pravda XVII/224, Kumšt, 29.9.2007, s.7

26. ART SCHOOL, Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, (publikácia, 1 farebná reprodukcia), 1. vydanie, vyd.: Rabbit & Solution studio, 2007, ISBN: 80-88947-12-X, s.346

27. Forum Sciaentiae et sapientiae 3/ XIV.2007 (4farebné reprodukcie predná aj zadná obálka, biografický text, 9 reprodukcii), vydala: VEDA SAV a o.z. F.S., Bratislava, ISSN: 1335-566X, 2007

28. J. Figeľ, „Globalizácia ako príležitosť“ (citácia, s.4), In: Forum Sciaentiae et sapientiae 4/ XIV/2007, vydala: VEDA SAV a o.z. F.S., Bratislava, ISSN: 1335-566X, s.4

29. X. Bergerová, „Vplyv globalizácie na vedu, médiá a spoločnosť“ (text), In: Prevencia roč.VI., 4/2007 (Informačný bulletin zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov v rezorte školstva), ISSN: 1336-3689, s.76

30. J. Opoldusová, „Bergerovci sa upísali maľbe“, In: Pravda XII/114./ Kumšt, 19.5.2007, s.7

31. Interpretácie skutočnosti/Umenie 2007 (katalóg, 1 farebná reprodukcia, biografické údaje), autor: X. Lettrichová, D. Srnenská, vydalo: SVU, FVU, ZHMVU, Bratislava, 2007, s.23

32. Ľ. Hološka, „Pravidlá a výnimky“ (odborná publikácia, text, 7 farebných reprodukcii, biografia) vydalo: RECO s.r.o. Senica, 2008, ISBN: 978 – 80-969397-7-0, s.12,13,48

33. R. Lichnerová, „Voľným okom“ (citácia, čb reprodukcia s.45), In: Slovenské pohľady 5, vydala: Matica slovenská a Neografia, a.s. Martin, 2007, ISSN: 1335-7786

34. Antik/Výstavy (pozvánka na výstavu, farebná reprodukcia, In: Antik 7, ročník 1/2005, vydal: ANTIK vydavateľstvo s.r.o., Bratislava, ISSN: 1336-6629, s.91

35. J. Opoldusová, „V Bruseli vystavuje Xénia Bergerová“ (farebná reprodukcia, text), In: Pravda XVIII/140 /Kultúra, Stručne, 17.6.2008. s.19

36. Olejomaľba/Oil Painting (katalóg, 3 farebné reprodukcie, citácia v kurátorskom texte, biografia/, autor: G. Garlátyová, vydala: Mestská galéria Rimavská Sobota, 2009, ISBN: 978-80-970097-3-1, s.

37. E. Sikorová, „Olejomaľba má stále silu aj autorov“ (s. 19, citácia), In: Kultúra XXL/SME, 2.4.2009

38. Stretnutie (katalóg, 1 farebná reprodukcia, biografické údaje), vydal: FO ART pre SVS, Bratislava, 2009, s.22

39. „Podoby súčasnej olejomaľby ukážu v Galérii Cypriána Majerníka“ (citácia, 1 farebná reprodukcia), In: Pravda, Kultúra, 11.3.2009, dostupné na: http://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/33809-podoby-sucasnej-olejomalby-ukazu-v-galerii-cypriana-majernika/

40. Výtvarné paralely VIII. (katalóg, 1 farebná reprodukcia, biografické údaje), vydal: FO ART s.r.o. pre SVS, 2009, s.8

41. Rektori UK (publikácia, 2 farebné reprodukcie, biografické údaje), vydala: Univerzita Komenského v Bratislave vo vydavateľstve UK, 2009, s.114,118,178

42. Ateliér maľby (katalóg, farebná reprodukcia, biografia), autor: X. Lettrichová, J. Berger, vydal: Vladimír Durlák, 2010, ISBN: 978-80-89158-24-9, s. 21,52, 53

43. Stretnutie (katalóg, 1 farebná reprodukcia, biografické údaje), vydal: FO ART pre SVS, Bratislava, 2010, s.6

44. Výtvarné paralely IX. (katalóg, 1 farebná reprodukcia, biografické údaje, foto), vydal: FO ART pre SVS, Bratislava, 2010, s.8

45. Z. Eleničová, „Okúzlená farbami“ (text, 3 farebné reprodukcie, foto, text), In: Nový čas Bývanie 1/2010, vydal: RINGIER SLOVAKIA, a.s., ISSN: 1336-8842, s.6

46. Výtvarné paralely X. (katalóg, 1 farebná reprodukcia, biografické údaje, foto), vydal: FO ART pre SVS, 2011, ISBN: 978-80-88973-80-5, s.6

47. Reflections (katalóg, text, farebná reprodukcia), vydala: OIB, European Commission, Brussels, 2010, ISBN: 978-92-79-15212-2, s.77

48. STV1, Spravy STV, „Maľba Xénie Bergerovej“, 15.2.2012, rozhovor k výstave, dostupné na: www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/4173?date=15.02.2012

49. Tina Čorná, „Umenie má prinášať aj krásu“ (rozhovor, 1 strana, 1 farebná reprodukcia, foto), In: Pravda XXII/51 / Kultúra, 1.3.2012, s.39

50. „Xénia Bergerová-maľba“ (pozvánka na výstavu), In: Kam do mesta/Prešov / Kultúra, 6/2012 ročník X., s. 31

51. „Výtvarníčka Xenia Bergerová kultivuje maliarsku kvalitu“ (text, čb reprodukcia), In: Večerník roč. XXIII, č.5450 Spravodajstvo, vydal: Privatpress, Prešov, 21.6.2012, s.4

52. 9. Aukcia umenia (katalóg, 1 farebná reprodukcia), vydala: ART INVEST GROUP, s.r.o., Bratislava, 2012, ISBN: 978-80-970138-8-2, s.84

53. Charitatívny salón Adeli (aukčný katalóg, 2 farebné reprodukcie, biografia, foto), vydala: APPA, Piešťany, 2012, s. 36.37

54. Výtvarné paralely XI. (katalóg, 1farebná reprodukcia, biografické údaje, foto), vydal: FO ART s.r.o. pre SVS, Bratislava, 2012, ISBN: 978-80-88973-91-1, s.5

55. Výtvarné paralely XII. (katalóg, 1farebná reprodukcia, biografické údaje, foto), vydal: FO ART s.r.o. pre SVS, Bratislava, 2013, ISBN: 978-80-89664-04-7, s.5

56. J. Opoldusová, „So zlatom narába ako s farbou“ (farebná reprodukcia, text), In: Pravda XXIII/95 / Kultúra, 24.4.2013, s.46

10.

Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

 

11.

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:

27.2.2014

12.

Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

2.2.1 Výtvarné umenie

13.

Názov habilitačnej prednášky:

Princíp ozveny

14.

Téma habilitačnej práce:

Odkazy minulosti a ich priestor v súčasnej maľbe, umení a pedagogickom procese

15.

Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:

 

16.

Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

prof. Stanislav Balko, akad. mal – profesor pôsobiaci v danom odbore na Fakultevýtvarných umení AU v Banskej Bystrici.

prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD. – teoretička a kritička umenia pedagogicky pôsobiaca na KTDU, VŠVU v Bratislave.

prof. František Hodonský, akad. mal. – odborník z praxe v danom odbore

17.

Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Predseda komise:
prof. Ivan Csudai, akad. mal. – profesor pôsobiaci v odbore KMaIM VŠVU v Bratislave.

Členovia:
prof. Ľudovít Hološka, akad. mal. – profesor pôsobiaci v danom odbore na Fakulte výtvarných umení AU v Banskej Bystrici.         

prof. Daniel Balabán, ak. mal. – VŠ učiteľ pôsobiaci v odbore na Fakulte umenia Ostravskej univerzity (vedúci katedry maľby a ateliéru maľby).

18.

Oponentské posudky:

Na stiahnutie

19.

Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi o titul docent v odbore:

Na stiahnutie

Záznam zo zasadnutia habilitačnej komisie – X. BergerováPDF, 1.69 MB

20.

Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:

 

21.

Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 

21.

Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

Na stiahnutie

Zloženie Umeleckej rady – habilitácia X. BergerováPDF, 32 KB

22.

Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:

Na stiahnutie

Prezenčná listina Umeleckej rady – habilitácia X. BergerováPDF, 1.28 MB

23.

Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

Uznesenie č. 6 zo zasadnutia UR VŠVU dňa 15. 4. 2015:

Umelecká rada VŠVU tajným hlasovaním (13 za, 1 proti, nik  sa nezdržal) rozhodla udeliť umelecko-pedagogický titul „docent“ Mgr. art. Xénii Bergerovej, ArtD. v študijnom odbore 2.2.1 Výtvarné umenie.

24.

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

Úspešne ukončené 15. 4. 2015

25.

Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:

 

26.

Kontaktná adresa:

bergerxenia@gmail.com