Tomáš Pospěch

Informácie o habilitačnom konaní

1.

Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

Tomáš Pospěch /Pospěch/

2.

Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

MgA., Mgr., Ph.D.

3.

Rok narodenia:

1974

4.

Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

1988 – 1992 Gymnázium, Hranice

1991 – 1993 Lidová konzervatoř v Ostravě, obor výtvarná fotografie (u Bořka Sousedíka)

1992 – 1998 Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (Bc. a MgA.)

1992 – 1995 obor Dějiny a teorie umění, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Bc.)

1995 – 1999 Obor Dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (MgA.)

2009 – 2013 Doktorandské studium na Institutu tvůrčí fotografie Filozofickopřírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě

2012 Stáž na VŠUP Praha, Ateliér intermediální konfrontace (prof. ak. mal. Jiří David)

5.

Priebeh zamestnaní:

1992–1997 – novinář (Region, Hanácké noviny, Hranický týden)

1997–2007 Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

(odb. as., 2002–2006 vedoucí kabinetu teorií)

od 1997 dosud – Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (odb. as.)

2010–2013 kurátor sbírky fotografie Galerie hlavního města Prahy (externě)

6.

Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

1997–2007 Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (odb. as., 2002–2006 vedoucí kabinetu teorií).

od 1997 dosud – Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (odb. as.).

Na FMK UTB ve Zlíně přednášel předměty a vedl cvičení:

Přednášky: Dějiny fotografie I až III

Semináře: Současné tendence ve fotografii

Diplomový seminář

Cvičení: Pocty

Medailon osobnosti

Dokumentární projekt

Na ITF FPF SU přednáší předměty:

Stavba a skladba fotografického obrazu (1. ročník)

Intermediální tvorba (3. ročník)

České výtvarné umění 20. století (4. ročník)

Současné výtvarné umění (5. ročník)

Kurátorský seminář (5. ročník)

7.

Odborné alebo umelecké zameranie:

Současné umění, současná fotografie střední Evropy, psaní o fotografii, dokumentární otografie

8.

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti:

1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

A. Publikované odborné práce

1. Meziválečná architektura v Hranicích. Umění XLVI, 1998, č. 4, s. 267–276, ISSN 0049-5123.

2. New Documentary Photography. Czech Republik, Slovakia, Hungary, Poland. Imago, 2005, č. 20, s. 2835, ISSN 1335-1362.

3. Vizualismus a jeho pojetí fotografie jako fotografie. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2012, č. 13, s. 30–45, ISSN 1802-8918.

B. Publikované učebnice

1. Aleš Kuneš – Tomáš Pospěch (eds.): Čítanka z teorie fotografie. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2003.

2. Tomáš Pospěch (ed.): Česká fotografie 19382000, v manifestech, kritických textech, dokumentech, nakladatelství DOST, Praha 2010, ISBN 978-80-87407-01-1.

3. Myslet fotografii. Česká fotografie 1938–2000. PositiF, Praha 2014, ISBN 978-80-87407-05-09.

C. Publikované učebné texty

1. Lucia Lendelová – Tomáš Pospěch – Helena Rišlinková: Česká a slovenská fotografie osmdesátých a devadesátých let 20. století. Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2002, ISBN 80-85227-50-9. (2003, 2. vydání, Muzeum umění Olomouc a Nakladatelství DOST).

2. Tomáš Pospěch (ed.): Eugen Wiškovský – Obrazová fotografie / The Photographic Picture. (Texty Matthew S. Witkovsky, Tomáš Pospěch), PositiF, Praha 2014.

3. Tomáš Pospěch: Diverzia do krajiny / Diversions into the Landscape. Stratégie „prepodstatňovania“ a odkláňania v súčasnej českej a poľskej fotografii. Mladé médium II / A youthful Medium II, VŠVU Bratislava, 2012, s. 44–55, ISBN 978-80-89259-63-2.

D. UMELECKÁ ČINNOSŤ

1. Projekt „krajinky.jpg

2002–2005

Krajinářský konceptuální projekt – snímky krajin, vytvořených jako umělé obrazy, vyskytujících se v prostředí počítače a vyjadřujících tedy obecně sdílenou představu, co znamená pojem „krajina“. Dvacet pět kontaktních černobílých fotografií formátu 12 x 16 nebo 12 x 24 cm odkazuje k tradiční krajinářské fotografii (Sudek, Reich), za použití tradičních postupů a adjustace.

24 černobílých selénovaných nebo bromostříbrných fotografií / kontakt, formát negativu 12 x 24 nebo 12 x 18 cm, pasparta, dřevěný rám 42 x 53 cm.

Výstavy:

Krajinky.jpg , Galerie VŠUP, Praha 2006.

Česká krajina, Galerie Imax (organizátor Lumen Gallery, kurátor László Gergely), Budapešť (Maďarsko) 2006.

Krajinky.jpg , VI. mezinárodní fotografický festival, Łódź (Polsko) 2007.

2. Projekt bezúčelná procházka

2004–2008

Okraj vesnice. Muži v nedělní krajině, hlavně ne míč. Klid, vyčkávání, širokoúhlý objektiv. Projekt byl věnován všem milovníkům trávy, spadaného listí a české vesnice.

34 fotografií 21 x 25, 21 x 30, 21 x 57 a 40 x 57 cm, HP inkjet print, A luBoard.

Výstavy:

2008 – Common Land, kurátorka Anna Maximová, Galerie 4, Cheb.

2009 – Common Land, Galerie auf der Pawlatsche, Vídeň.

2010 – Bezúčelná procházka, Komunikační prostor Školská 28, Praha.

3. projekt zemědělské práce

2009–2016

Výstava představuje několik prací, které poskytují nové významy nalezeným diapozitivům Agrokombinátu Slušovice. Vytvořením nového kontextu se sice nepřebije to, co fotografie zobrazují, ale nově poskytne dvojí čtení: vedle dokumentace doby můžeme sledovat různé systémy zobrazování a strategie propagace, které byly při jejich vytváření užívány. Fotografie vytvořil v letech 1978–1989 zlínský reklamní fotograf Jan Regal. Na výstavě je doplňují další práce, které vznikly v dnešních Slušovicích, a to v bezprostřední návaznosti na tento archiv. Znovu zde ožívají procesy, jak správně vypustit holubici míru, nafotografovat portrét krávy nebo jak byla vedena rozcvička, když se Slušovice nakrátko probojovaly do druhé ligy.

Kazetové rámy, individuální formát a adjustace, černá izolepa, entymologické špendlíky.

Výstavy:

Zemědělské práce – Hvězdy tvého nebe, Komunikační prostor Školská 28, Praha 2015.

Zemědělské práce – Studie dokonalosti , Campus Gallery, Košice, 2016.

Zemědělské práce , kurátor Martin Popelář, galerie Fiducia, Ostrava 2016.

9.

Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu:

1.Lucia Lendelová: Krajinky.jpg. Art&Antiques, 2005, č. 6, s. 93, ISSN 1211-0019.

2.Aleš Kuneš: Krajinky.jpg, Ateliér, 2006, č. 5, s. 7, ISSN 1210-5236.

3.Vladimír Birgus – Jan Mlčoch: Česká fotografie 20. století. KANT, Praha 2010, ISBN 978-80-6970-96-7, (s. 7, 157, 203, 208, 209, 260, 289, 293-295, 304, 320, 321, 326, 328).

4.Anna Maximová: 62 rokov v 100 a jednom texte. Ateliér, 2011, č. 12, s. 13, ISSN 1210-5236.

5.Denis Brudna: Tomas Pospech. Fussball als Landschaft, Photonews, 2010, č. 6, s. 12–13, ISSN 1612-4413.

6.Štěpánka Bieleszová: Civilizované iluze. Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc. MUezum umění Olomouc 2012, ISBN 978-80-87149-43-0.

7.Andrew Hauner: Reloaded. Ateliér, 2013, č. 4, s. 12, ISSN 1210-5236.

8.Lucia L. Fišerová: Tomáš Pospěch / Reloaded. Flash Art, 2013, č. 34.

9.Hana Buddeus: Jak v českém kontextu uvažovat o teorii fotografie? Fotograf, 2014, č. 24, s. 119, ISSN 1213-9602.

10. Robert Silverio: Tomáš Pospěch (ed.) Česká fotografie 1938–2000 v recenzích, textech, dokumentech. Tomáš Pospěch: Myslet fotografii. Česká fotografie 1938–2000, Umění, 2015, č. 3, s. 233–235, ISSN 0049-5123.

10.

Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

Nevyžaduje sa pri habilitačnom konaní

11.

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:

28. 9. 2016

12.

Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

2.2.1 Výtvarné umenie

13.

Názov habilitačnej prednášky:

Autorská kniha jako cílové médium pro fotografický projekt

14.

Téma habilitačnej práce:

Súčasné umenie, súčasná fotografia strednej Európy, dokumentárna fotografia a písanie o fotografii.

15.

Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:

 

16.

Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

prof. PhDr. Vladimír Birgus – profesor pôsobiaci v danom odbore, vedúci Institutu tvůrčí fotografie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě

prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský – profesor pôsobiaci v študijnom odbore, vedúci Ateliéru aplikovanej a reklamnej fotografie, Fakulta umění a designu, Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem

Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. – teoretička a kritička výtvarného umenia, prorektorka pre výskum a umeleckú činnosť, pedagogička na Katedre teórie a dejín umenia a architektúry, VŠVU v Bratislave

17.

Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Predseda:
prof. PhDr. Václav Macek, PhD. –profesor pôsobiaci v príbuznom študijnom odbore Výtvarné umenie, vedúci Katedry vied o umení, Filmová a televízna fakulta, VŠMU v Bratislave

Členovia:
prof. Milota Havránková – profesorka pôsobiaca v študijnom odbore Výtvarné umenie, vedúca Ateliéru fotomédium na Katedre intermédií a digitálnych médií, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici

Dr.h.c. prof. Mgr. Jindřich Štreit – profesor pôsobiaci v danom odbore, vedúci Tvůrčí dílny dokumentární fotografie na Institutu tvůrčí fotografie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě

18.

Oponentské posudky:

Na stiahnutie

19.

Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi o titul docent v odbore:

Na stiahnutie

Záznam zo zasadnutia habilitačnej komisie – T. PospěchPDF, 1.81 MB

20.

Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:

 

21.

Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 

21.

Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

Na stiahnutie

Zloženie umeleckej rady – habilitácia T. PospěchPDF, 33 KB

22.

Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:

Na stiahnutie

Prezenčná listina umeleckej rady – habilitácia T. PospěchPDF, 1.29 MB

23.

Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

Uznesenie č. 6 zo zapisu zo zasadnutia UR VŠVU č. 1/2017 zo dňa 15.3.2017

Umelecká rada VŠVU tajným hlasovaním (16 za, nik zdržaný, nik proti) schválila návrh habilitačnej komisie a súhlasila s udelením titulu „docent“ M.A. Mgr. Tomášovi Pospěchovi, Ph.D. v študijnom odbore 2.2.1 Výtvarné umenie.

24.

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

Habilitačné konanie riadne a úspešne ukončené dňa 15. 3. 2017

25.

Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:

 

26.

Kontaktná adresa:

potom@volny.cz