Róbert Makar

Informácie o habilitačnom konaní

1.

Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

 MAKAR Róbert

2.

Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

  Mgr. art. ArtD.

3.

Rok narodenia:

1970 

4.

Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
3 stupeň štúdia: ArtD

5.

Priebeh zamestnaní:

VŠVU od 1995

AU BB od 2000

6.

Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

1995 - asistent na katedre Grafiky – zameranie na počítačovú grafiku

1998 - odborný asistent pre predmet: kresba.

2006 – odborný asistent, vedenie prípravného kurzu grafiky pre 1. ročník na VŠVU.

7.

Odborné alebo umelecké zameranie:

grafika, malba, objekt, inštalácie

8.

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti:

1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

1. monografia

(A 12. Autorské)

1, 2018, autorský / kurátorský text na str.: 36, 37, text Róbert Makar, A VIEW FROM V4 Contemporary art exhibition from the Wisegrád Countries, A4, , Katalóg, ISBN 978-615-80488-7-3, Zahraničná, Kolektívna

2, 2016, autorský / kurátorský text na str.: 4, 5, text Róbert Makar, 3 TRIENÁLE UMENIA KNIHY MARTIN 2016, A4, , Katalóg, 4, ISBN 978-80-89555-88-0, Domáca, Kolektívna

3, 2014, autorský / kurátorský text na str.: 3 (elektronické prepojenie), text Róbert Makar, M A K A R, 21 x 21, , Kniha, 106, ISBN 978-80-88, Domáca, Sólo

4, 2011, autorský / kurátorský text na str., text Róbert Makar, TRANSMEDIÁLNY PRIESTOR GRAFIKY, A4, , Kniha, 25x22, ISBN 978-80-89078-88-2, Domáca, Kolektívna

5, 2009, autorský / kurátorský text na str.:    celkovo 156 strán, text Róbert Makar, MAKAR, A4, , Kniha, 53, ISBN 978-80-88, Domáca, Sólo

6, 2009, autorský / kurátorský text na str.:, , celkovo 84 strán, text Róbert Makar, MAKAR text obrazu – obraz textu, A4, , Kniha, 33, ISBN 978-80-871242-4-3,  Domáca, Sólo

7, 2009, autorský / kurátorský text na str.: 148, 149, 150, text Róbert Makar, MiMOCHODEM by the way, A5, , Kniha, 3, ISBN 978-80-210-4825-6, Zahraničná, Kolektívna

8, 2007, autorský / kurátorský text na str., text Róbert Makar, Medzinárodné tvorivé dielne stredný formát i.ii.iii., A4, , Katalóg, 1, 0,  Domáca, Kolektívna

9, 1996, autorský / kurátorský text na str., text Róbert Makar, MAKARart, A5, , Katalóg, 25, 0, Domáca, Sólo

10, 1995, autorský / kurátorský text na str., text Róbert Makar, Robert Maďar, A4, , Katalóg, 11, 0, Domáca, Sólo

9.

Ohlasy na vedeckú  alebo umeleckú prácu:

16. Štúdie o autorovi v odborných časopisoch a publikáciách

1, 2017, text o Róbert Makar na str. 12, Alena Vrbanová (autorka textu), COPY (20) RIDE, 21X21, ISBN 978-80-89555-83-3, Domáca, Kolektívna, Kniha    

2, 2017, text o Róbert Makar na str.: 12, Alena Vrbanová (autorka textu), re-VÍZIA, A4, ISBN 978-80-89555-89-5, Domáca, Kolektívna, Kniha

3, 2009, text o Róbert Makar na str.: 67 až 80   , Rudolf Filla AN NE                   (autor textu) + moj text AN, MAKAR text obrazu – obraz textu, A4, ISBN 978-80-871242-4-3,  Domáca, Sólo, Kniha,

4, 2009, text o Róbert Makar na str.: 120 až 156,  Jozef Ridilla  AN              (autor textu) + moj text AN, MAKAR, A4, ISBN 978-80-88, Domáca, Sólo, Kniha

5, 2000, text o Róbert Makar na str.: 10, 11, 14, Jozef Ridila (autor textu), INDIVISUAL, A6, ISBN 80-968519-8-5, Domáca, Kolektívna, Katalóg

6, 1996,  text o Róbert Makar na str.: 8, 26, Rudolf Filla (autor textu), MAKARart, A5, 0, Domáca, Solo, Katalóg

7, 1995, text o Róbert Makar na str.: 3, 4, 6,7,9,10, Rudolf Filla (autor textu) Jozef Ridilla (autor textu) Marian Pavkov (autor textu), Robert Makar, A4, 0, Domáca, Sólo, Katalóg

B 14. Zoznam encyklopédii 

1, 2018, Samostatné heslo elektronické, https://artfacts.net/artist/robert-makar/103028 , , Autor Robert Makar je na 13 873 pozicii v celom evidovanom svete. V konkurencii 400 000 evidovaných  profesionálnych umelcov., 51 zápisov umeleckej činnosti. Evidencia od roku 2008 do roku 2017. Zapisuje neznámy subjekt., , Zahraničná, Kolektívna

2, 2018, Samostatné heslo elektronické, http://www.crepc.sk/creuc-search, , CREPC je voľne prístupná databáza umelcov a ich umeleckej činnosti v presne štrukturovanom zápise jednotlivých umeleckých výstupov. K výstupom sú pridelené hodnotiace  kategórie, ktoré slúžia na rozpis dotácie na finančný chod konkrétnej vysokej školy., , 125 zápisov umeleckej činnosti. Evidencia od roku 2010 do roku 2017. Zapisuje inštitúcia VŠVU na základe podkladov autora., , , Kolektívna,

3, 2013, Samostatné heslo, LANDAUF, 26x21 cm, , heslo a reprodukcia na str. 96  + udaje o autorovi str. 96, , 0, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

4, 2009, Samostatné heslo, MiMOCHODEM by the way, A5, , heslo a reprodukcia na str. 148, 149, 150 + text autora str. 148, 149, 150, , ISBN 978-80-210-4825-6, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

5, 2004, Samostatné heslo elektronické, LANDAUF, 26x21 cm, , heslo a reprodukcia na str. 94 text o autorovi 94, , 0, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

6, 2001, Samostatné heslo, SLOVNÍK ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH VÝTVARNÝCH UMELCU, Výtvarné centrum Chagal Ostrava 2001, A4, , heslo a reprodukcia  + údaje o autorovi str. 291, 292, , ISBN 80-86171-12-4, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

B 17. Zmienky a citácie autora v odborných časopisoch, zborníkoch alebo odborných publikáciách (text) 

1, 2017, text o Róbert Makar na str.:, Roman Popelár (autor textu), SOCHA a OBJEKT XXII, A4, ISBN 976-80-972395-1-0, Domáca, Kolektívna, skladačka

2, 2015, text o Róbert Makar na str.2, Roman Popelár (autor textu), BIENÁLE PLASTIKY MALÉHO FORMÁTU PEZINOK–BRATISLAVA 2015, 26X21, ISBN 978-80-969730-2-6,  Domáca, Kolektívna, , , reprodukcia na str.15, 16

3, 2015, text o Róbert Makar na str.:, Štefan Zajíček (autor textu), TRIDSAŤ ROKOV ZÁHORSKEJ GALÉRIE JÁNA MUDROCHA V SENICI, A5, ISBN 978-80-89724-12-4,  Domáca, Kolektívna, skladačka

4, 2015, reprodukcia na str. 4, Bohunka Hajnalová (autorka textu), SONDA, A4, 0, Domáca, Kolektívna, , , reprodukcia na str. 3

5, 2015, text o Róbert Makar na str.: 44, Roman Popelár (autor textu), SOCHA a OBJEKT XX, A4, 0, Domáca, Domáca

6, 2014, text o Róbert Makar na str. 11, Štefan Zajíček  (autor textu), VI. STRETNUTIE UMELCOV ZÁHORIA, 21x21, ISBN 978-80-89724-03-1, Domáca, Kolektívna, , , reprodukcia na obalke + str.53  + udaje o autorovi

7, 2013, text o Róbert Makar na str.3, Jarmila Kováčová (autorka textu), 2. TRIENÁLE UMENIA KNIHY MARTIN 2013, A4, ISBN 978-80-88686-68-2, Domáca, Kolektívna, , , reprodukcia na str. 40 + udaje o autorovi str. 40

8, 2013, text o Róbert Makar na str.3, Roman Popelár (autor textu), BIENÁLE PLASTIKY MALÉHO FORMÁTU PEZINOK 2013 Konfrontacie (SK,CZ,PL,HU), 26x21, 0, Domáca, Kolektívna, , , reprodukcia na str.9

9, 2011, text o Róbert Makar na str. 6, 7, Zuzana L. Majlingová, Katarína Baraníková (autorky textu), Súčasná slovenská grafika 17., A4, ISBN 978-80-88681-66-3,  Domáca, Kolektívna, , , reprodukcia na str.42 + udaje o autorovi 84

10, 2011, text o Róbert Makar na str. 23, Alena Vrbanová (autorka textu), TRANSMEDIÁLNY PRIESTOR GRAFIKY, A4, ISBN 978-80-89078-88-2, Domáca, Kolektívna, , , reprodukcia na str.65  + autorsky kuratorsky text 31, 32,

11, 2010, text o Róbert Makar na str.:, Roman Popelár (autor textu), SOCHA a OBJEKT XV, A4, 0, Domáca, Zahraničná, skladačka

12, 2009, text o Róbert Makar na str. 38, Zuzana L. Majlingová (autorka textu), UP /TO/DATE, 21x21, ISBN 978-80-89259-27-4, Domaca, Kolektívna, , , reprodukcia na str.42 + udaje o autorovi 8, 44,

13, 2007, text o Róbert Makar na str.:, S. J. (autorka textu), SUR ŠUO ŠUV, 30x30 cm, 0, Domáca, Kolektívna, Kniha

14, 2006, text o Róbert Makar na str.7, Anna Ondrušeková (autorka textu), intermezzo – Hry s umením, 26X21, ISBN 978-80-88851-23-3, Domáca, Kolektívna, , , reprodukcia na str. 26, 27 + TEXT O AUTOROVI 25

15, 2005, text o Róbert Makar na str. 6 , Zuzana Spišiaková (autorka textu), LOCO 2001–2005, 26X21, ISBN 80-88681-53-7, Domáca, Kolektívna, , , reprodukcia na str.34 + O AUTOROVI 7, 52,

16, 2005, text o Róbert Makar na str. 6, Alena Vrbanová (autorka textu), Súčasná slovenská grafika 16., A4, ISBN 80-88681-56-1, Domáca, Kolektívna, , , reprodukcia na str. 160, 161  + udaje o autorovi,

17, 2002, text o Róbert Makar na str. 6, Alena Vrbanová (autorka textu), Súčasná slovenská grafika 15., A4, ISBN 80-88681-47-2, Domáca, Kolektívna, , , reprodukcia na str.33 + udaje o autorovi str. 6,

18, 1999, text o Róbert Makar na str.5, Alena Vrbanová (autorka textu), Súčasná slovenská grafika 14., A4, ISBN 80-88681-36-3, Domáca, Kolektívna, , , reprodukcia na str. 36,

19, 1997, text o Róbert Makar na str.:, J.J. (autor textu), ALBUM 1977 ALBUM 1987 ALBUM 1997, A4, ISBN 80-968254-2-9,  Domáca, Kolektívna, Katalóg

17. Zmienky a citácie autora v odborných časopisoch, zborníkoch alebo odborných publikáciách (text)

1, 2018, text o Róbert Makar na str.:182, Liliana Malta (autorka textu), A Look from thr Bridge Contemporery Artists from Slovakia, 22x21 cm, ISBN 88-8435-018-3, Zahraničná, Kolektívna

2, 2017, text o Róbert Makar na str. 10, 156, prof. Zbyněk Janáček (autor textu), INTERNATIONAL SERIGRAPHY SYMPOZIUM OSTRAVA ISSO 2013 –2016, 26X21, ISBN 978-80-7464-861-8, Zahraničná, Kolektívna, , , reprodukcia na str. 138, 139  + udaje o autorovi str. 12,  156

3, 2011, text o Róbert Makar na str.26, 27, Jo Ann Lanneville, 7th Biennale d'estampe contemporaine de Trois-Rivières, A5, ISBN 978-2-9810323-3-1, Zahraničná, Kolektívna

4, 2010, text o Róbert Makar na str. 20, Dagmar Srnenska (autorka textu), SPACE OF GRAVITY, A4, ISBN 978-80-88, Zahraničná, Kolektívna, , , reprodukcia na str.25, 82, 83, 84, 85,  + udaje o autorovi 247

B 17 odborna publikacia domace REPRODUKCIA

1, 2017, 90th anniversary of the first Arts House in Slovakia, A4, reprodukcia na str.:81. 128, 129, 139  + udaje o autorovi str. 81, 3, ISBN 978-80-88906-39-1, Domáca, Kolektívna, Kniha

2, 2017, BIENÁLE PLASTIKY MALÉHO FORMÁTU PEZINOK–AKO ĎALEJ 2017, 26x21, reprodukcia na str. 40, 41  + udaje o autorovi str, 82, 2, ISBN 978-80-969730-3-3, Domáca, Kolektívna, Kniha

3, 2017, COPY (20) RIDE, 21X21, reprodukcia na str.86, 87  + udaje o autorovi 78, 3, ISBN 978-80-89555-83-3, Domáca, Kolektívna, Kniha

4, 2017, re-VˇIZIA, A4, reprodukcia na str.28, 29, 2, ISBN 978-80-89555-89-5, Domáca, Kolektívna, Kniha

5, 2017, SOCHA a OBJEKT XXII, A4, reprodukcia na str:25, , ISBN 976-80-972395-1-0, Domáca, , skladačka

6, 2016, 3 TRIENÁLE UMENIA KNIHY MARTIN 2016, A4, reprodukcia na str.40, 41,42, 43 + údaje o autorovi + str.4, 5 autorsky text, 4, ISBN 978-80-89555-88-0, Domáca, Kolektívna, Katalóg

7, 2016, 6. BIENÁLE VOĽNÉHO VÝTVARNÉHO UMENIA 2016, 26X21, reprodukcia na str.40 , 1, ISBN 978-80-88906-38-4, Domáca, Kolektívna, Kniha

8, 2016, Pod jedlickou 4, A5, reprodukcia na str. 27, 1, 0, Domáca, Kolektívna, Katalóg

9, 2016, SVU 1015/2016, 26X21, reprodukcia na str. 69, 1, ISBN 978-80-88906-37-7, Domáca, Kolektívna, Kniha

10, 2015, BIENÁLE PLASTIKY MALÉHO FORMÁTU PEZINOK–BRATISLAVA 2015, 26X21, reprodukcia na str.15, 16, 2, ISBN 978-80-969730-2-6,  Domáca, Kolektívna, Kniha

11, 2015, 85. VÝYROČIE ZALOŽENIA ŠKOLY UŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA JOZEFA VYDRU ŠUR ŠUP ŠÚV, A4, reprodukcia na str. 160, 161  + udaje o autorovi, 2, ISBN 978-80-89693-10-8, Domáca, Kolektívna, Kniha

12, 2015, SONDA, A4, reprodukcia na str. 3 + zmienka o autorovi str, 1, 0, Domáca, Kolektívna, Skladačka

13, 2015, SOCHA a OBJEKT XX, A4, reprodukcia na str.79 + udaje o autorovi str. 76, , 0, Domáca, ,

14, 2014, 5. BIENÁLE VOĽNÉHO VÝTVARNÉHO UMENIA 2014, 26X21, reprodukcia na str.46, 1, ISBN 978-80-88906-32-2, Domáca, Kolektívna, Kniha

15, 2014, M A K A R, 21X21, reprodukcia na str.1 až 120, 106, ISBN 978-80-88, Domáca, Sólo, Kniha

16, 2014, SVU 2013/2014, 26X21, reprodukcia na str.22, 35  + udaje o autorovi22, 3, ISBN 978-80-88906-31-5, Domáca, Kolektívna, Kniha

17, 2014, VI. STRETNUTIE UMELCOV ZÁHORIA, 21x21, reprodukcia na obalke + str.53  + udaje o autorovi, 2, ISBN 978-80-89724-03-1, Domáca, Kolektívna, Kniha

18, 2013, 2. TRIENÁLE UMENIA KNIHY MARTIN 2013, A4, reprodukcia na str. 40 + udaje o autorovi str. 40, 1, ISBN 978-80-88686-68-2, Domáca, Kolektívna, Kniha

19, 2013, BIENÁLE PLASTIKY MALÉHO FORMÁTU PEZINOK 2013 Konfrontacie (SK,CZ,PL,HU), 26x21, reprodukcia na str.9, 1, 0, Domáca, Kolektívna, Kniha

20, 2012, BIENÁLE VOĽNÉHO VÝTVARNÉHO UMENIA 2012, 26X21, reprodukcia na str.31  + udaje o autorovi STR 31, 2, ISBN 978-80-88906-29-2, Domáca, Kolektívna, Kniha

21, 2011, Súčasná slovenská grafika 17., A4, reprodukcia na str.42 + udaje o autorovi 84, 1, ISBN 978-80-88681-66-3,  Domáca, Kolektívna, Kniha

22, 2011, TRANSMEDIÁLNY PRIESTOR GRAFIKY, A4, reprodukcia na str.65  + autorsky kuratorsky text 31, 32, 25x22, ISBN 978-80-89078-88-2, Domáca, Kolektívna, Kniha

23, 2010, 28. ročník SOCHA PIEŠŤANSKÝCH PARKOV, 21x21, reprodukcia na str.  8, 1, 0, Domáca, Kolektívna, Katalóg

24, 2010, BIENÁLE VOĽNÉHO VÝTVARNÉHO UMENIA 2010, 26X21, reprodukcia na str. 62 , 1, ISBN 978-80-88906-25-4, Domáca, Kolektívna, Kniha

25, 2010, GRAFIC MODE09, 21x21, reprodukcia na str. 53, 2, ISBN 978-80-89259-44-1, Domáca, Kolektívna, Kniha

26, 2010, YOUNG ART SCHOW 3., A5, reprodukcia na str.12, 1, 0, Domáca, Kolektívna, Katalóg

27, 2009, MAKAR text obrazu – obraz textu, A4, 33 stran reprodukcii.  + 15 strantext a údaje o autorovi, celkovo 84 stran, 33, ISBN 978-80-871242-4-3,  Domáca, Sólo, Kniha

28, 2009, postgrafika, A5, reprodukcia na str.8, 9, 10,11, 12, 13,   + udaje o autorovi, 6, ISBN 978-80-970241-4-7,  Domáca, Kolektívna, Kniha- katalog

29, 2009, BIENÁLE ÚŽITKOVÉHO UMENIA 2009, 26X21, reprodukcia na str. 58, 1, ISBN 978-80-88906-22-3, Domáca, Kolektívna, Kniha

30, 2009, Eje México - Eslovaquia, 21X21, reprodukcia na str.38, 39, 2, ISBN 978-80-970479-4-8, Domáca, Kolektívna, Kniha

31, 2009, MAKAR, A4, 52 strán reprodukcii  + 44 strán udaje o autorovi, celkovo 156 strán, 53, ISBN 978-80-88, Domáca, Sólo, Kniha

32, 2009, Vysoka škola výtvarných umeni v Bratislave 1949 –2009, A4, reprodukcia na str.158 , , ISBN 978-80-89259-25-0, Domáca, Kolektívna, Kniha

33, 2009, YOUNG ART SHOW 2, 21X21, reprodukcia na str.6, 1, 0, Domáca, Kolektívna, Zošit

34, 2009, CONTAKT KONTAKT, 26x21, reprodukcia na str. 57, 59, 2, ISBN 978-80-88906-20-9, Domáca, Kolektívna, Kniha

35, 2009, UP /TO/DATE, 21x21, reprodukcia na str.42 + udaje o autorovi 8, 44, 1, ISBN 978-80-89259-27-4, Domáca, Kolektívna, Kniha

36, 2008, BIENÁLE VOĽNÉHO VÝTVARNÉHO UMENIA, 26x21, reprodukcia na str.41, 42, 1, ISBN 978-80-88906-21-6, Domáca, Kolektívna, Kniha

37, 2007, Medzinárodné tvorivé dielne stredný formát i.ii.iii., A4, reprodukcia na str. 4, 1, 0,  Domáca, Kolektívna, Katalóg

38, 2007, ACADEMY OF ARTS BANSKA BYSTRICA, , reprodukcia na str.52, 1, ISBN 978-80-89078-32-5, Domáca, Kolektívna, Kniha

39, 2007, INTERPRETÁCIA SKUTOČNOSTI, A4, reprodukcia na str. 72, 1, 0, Domáca, Kolektívna, Kniha

40, 2006, intermezzo – Hry s umením, 26X21, reprodukcia na str. 26, 27 + TEXT O AUTOROVI25, 10, ISBN 978-80-88851-23-3, Domáca, Kolektívna, Kniha

41, 2006, HODONÍNSKA SYMPOZIA, A4, reprodukcia na str. 20, 26, 4, 0, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

42, 2005, LOCO 2001–2005, 26X21, reprodukcia na str.34 + O AUTOROVI 7, 52, 1, ISBN 80-88681-53-7, Domáca, Kolektívna, Kniha

43, 2005, Súčasná slovenská grafika 16., A4, reprodukcia na str. 160, 161  + udaje o autorovi, 1, ISBN 80-88681-56-1, Domáca, Kolektívna, Kniha

44, 2005, Východoslovenská galéria Košice / PRÍRASTKY ZBIEROK 1995 – 2005, A4, reprodukcia na str. 45, 1, ISBN 80-85745-49-5, Domáca, Kolektívna, Kniha

45, 2003, POMORAVIE, A4, reprodukcia na str. 5, 1, ISBN 80-85738-41-4, Domáca, Kolektívna, Katalóg

46, 2002, Súčasná slovenská grafika 15., A4, reprodukcia na str.33 + udaje o autorovi str. 6, , ISBN 80-88681-47-2, Domáca, Kolektívna, Kniha

47, 2000, INDIVISUAL, A5, reprodukcia na str.4, 1, ISBN 80-85738-31-7, Domáca, Kolektívna, Skladačka

48, 2000, INDIVISUAL, A6, reprodukcia na str. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  o autorovi str. 12, 13, 16, 10, ISBN 80-968519-8-5, Domáca, Kolektívna, Kniha-katalóg

49, 2000, STRETNUTIE, A4, reprodukcia na str. 3, 1, ISBN 80-85738-29-5, Domáca, Kolektívna, Skladačka

50, 1999, Salón kresby ´99, 21x21, reprodukcia na str.48, 1, ISBN  80-88730-42-2,  Domáca, Kolektívna, Kniha

51, 1999, Súčasná slovenská grafika 14., A4, reprodukcia na str. 36, A4, ISBN 80-88681-36-3, Domáca, Kolektívna, Kniha

52, 1996, • KRESBA na katedre maliarstva, A4, reprodukcia na str.4, 1, 0, Domáca, Kolektívna, Skladaťka

53, 1996, MAKARart, A5, reprodukcia na vsetkych 25 stranach, 25, 0, Domáca, Sólo, Katalóg

54, 1995, "1"" INTERNATIONAL PAPER, 6"" INTERNATIONAL TEXTIL", A4, reprodukcia na str. 24, 25, 2, ISBN 80-85694-90-5, Domáca, Kolektívna, Kniha

55, 1995, Robert Makar, A4, reprodukcia na str.2 az12 o autorovi str 4, 5, 11, 0, Domáca, Sólo, Katalóg

56, 1992, Talenty, 22x22, reprodukcia na str. 9, 1, ISBN 80-900508-5-9, Domáca, Kolektívna, Katalog

57, 1990, Spoločnosť voľných výtvarných umelcov, A4, reprodukcia na str.9 + udaje o autorovi, 2, 0, Domáca, Kolektívna, Kniha

58, 1989, Výtvarna a pedagogická činnosť  Umeleckopriemyselnej školy v Bratislave, A4, reprodukcia na str.9, 1, 0, Domáca, Kolektívna, Kniha

B 17 odborná publikácia, zahraničné, REPRODUKCIA

1, 2018, A Look from thr Bridge Contemporery Artists from Slovakia, 22x21 cm, reprodukcia na str.:183, 182, 3, ISBN 88-8435-018-3, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

2, 2017, INTERNATIONAL SERIGRAPHY SYMPOZIUM OSTRAVA ISSO 2013 –2016, 26X21, reprodukcia na str. 138, 139  + udaje o autorovi str. 156, 2, ISBN 978-80-7464-861-8, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

3, 2016, Irodalmi Szemle, A5, reprodukcia na obalke + str.53  + udaje o autorovi, 1, 0, Zahraničná, Kolektívna, Katalóg

4, 2015, JINÝ POHLED / A Different Perspective, A4+, reprodukcia na str.123, 124  + udaje o autorovi 121, 123, 2, ISBN 978-80-260-8312-2, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

5, 2015, LETTRA – KRAKOW 2015 SIGN AND LETTER FROM GRAPHIC ART YO BOOK ART, A4, reprodukcia na str.18, 1, ISBN 978-83-89647-68-9, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

6, 2015, TRIDSAŤ ROKOV ZÁHORSKEJ GALÉRIE JÁNA MUDROCHA V SENICI, A5, reprodukcia na str:31 + udaje o autorovi str:72, , ISBN 978-80-89724-12-4, Zahraničná, , skladačka

7, 2014, GRAFIKA PRINTMAKING, , reprodukcia na str.11,12, 2, ISBN 976-80-971573-2-6, Zahraničná, , skladačka

8, 2013,  2 th INTERNATIONAL BIENNIAL OF DRAWING AND GRAPHIC ARTS  GYOR, A5, reprodukcia na str.22 , 1, , Zahraničná , Kolektívna, Kniha

9, 2013, VISUAL INSPIRATION & PERSONAL QUESTS, SLOVAK VISUAL ARTS 1993–2013, 26X21, reprodukcia na str. 23  + udaje o autorovi str 23, 1, ISBN 978-80-971336-5-8, Zahraničná , Kolektívna, Kniha

10, 2013, LANDAUF, 26x21, reprodukcia na str. 96  + udaje o autorovi str. 96, 4, 0, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

11, 2013, LINORYT I., 26x21, reprodukcia na str. 26, 27, 2, ISBN 978-80-87013-73-1, Zahraničná, Kolektívna, Katalóg

12, 2012, International Exhibitions of Small Electrographic Artworks   , 21x21, reprodukcia na str.34 + udaje o autorovi, 1, ISBN:978-963-88263-3-6, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

13, 2012, LETTRA – KRAKOW 2012 SYMBOL AND LETTER, A4, reprodukcia na str.35  + udaje o autorovi, 1, ISBN 978-83-888890-53-6, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

14, 2012, VIII. International Biennial of Drawing Pilsen 2012, A4, reprodukcia na str.141, 1, , Zahraničná, Kolektívna, Kniha

15, 2011, 7th Biennale d'estampe contemporaine de Trois-Rivières, A5, reprodukcia na str. 36,37,38,39  + udaje o autorovi, 6, ISBN 978-2-9810323-3-1, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

16, 2011, FIRST INTERNATIONAL PRINTMAKING TRENNIAL, 26x21, reprodukcia na str. 158, 1, ISBN 978-86-82765-85-1, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

17, 2011, ROLE SWAP 1 th INTERNATIONAL BIENNIAL OF DRAWING AND GRAPHIC ARTS , A5, reprodukcia na str.84, , ISBN 978-963-88186-3-8, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

18, 2011, ROBERT MAKAR, A4, reprodukcia na str.1,2 + udaje o autorovi str. 1, 5, 0, Zahraničná, Sólo, skladačka

19, 2010, 5. Rokycanské bienále grafiky, 21x21, reprodukcia na str. 26, 27 + TEXT O AUTOROVI25, 1, 0, Zahraničná, Kolektívna, Katalóg

20, 2010, MATRICES 2010 – 5. INTERNATIONAL EXHIBITION OF SMALL FORM ELECTROGRAPHIC ART, 21x21, reprodukcia na str. 42, 1, ISBN 978-963-88263-1-2, Zahraničná, Kolektívna, Katalóg

21, 2010, SPACE OF GRAVITY, A4, reprodukcia na str.25, 82, 83, 84, 85,  + udaje o autorovi 247, 5, ISBN 978-80-88, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

22, 2010, TRIENÁLE UMENIA KNIHY MARTIN 2010, A4, reprodukcia na str. 42  + udaje o autorovi str. 42, 1, ISBN 978-80-88686-59-0, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

23, 2010, VII. International Biennial of Drawing Pilsen 2010, A4, reprodukcia na str.19  + udaje o autorovi str. 136, 1, ISBN 978-80-7043-929-6, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

24, 2010, SOCHA a OBJEKT XV, A4, reprodukcia na str.48, , 0, Zahraničná, , skladačka

25, 2009, 4th International Drawing Competition Wroclaw 2009 , A4, reprodukcia na str.151, 1, ISBN 978-80-902962-7-6, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

26, 2009, 6th Novosibirsk graphic art Biennial , A4, reprodukcia na str.165, 1, ISBN 978-5-902696-05-6, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

27, 2009, MiMOCHODEM by the way, A5, reprodukcia na str. 148, 149, 150 + text autora str. 148, 149, 150, 3, ISBN 978-80-210-4825-6, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

28, 2009, THE MASTERS OF GRAPHIC ARTS, A4, reprodukcia na str. 181 + udaje o autorovi 180, 1, ISBN 978-963-88186-1-4, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

29, 2008, VII. International Biennial of Drawing Pilsen 2008, A4, reprodukcia na str. 74, 1, ISBN 978-80-7043-723-0, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

30, 2007, GRAFIX 2007, 21x21, reprodukcia na str. 96 + udaje o autorovi 284, 1, 0, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

31, 2007, Linolschnitt heute VII, A4, reprodukcia na str.83 + udaje o autorovi str 82, 1, ISBN 978-3-927877-70-2, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

32, 2006, HODONÍNSKA SYMPOZIA, A4, reprodukcia na str. 20, 26, 4, 0, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

33, 2006, VELKÝ FORMÁT, 22x13, digitálna reprodukcia , 1 + CD , 0, Zahraničná, Kolektívna, Skladacka

34, 2005, malý FORMÁT, 24X14, reprodukcia na str.2, 1, 0, Zahraničná, Kolektívna, Skladačka

35, 2004, AUKCIA SÚČASNÉHO UMENIA, A4, reprodukcia na str. 81, 1, ISBN , Zahraničná, Kolektívna, Kniha

36, 2004, Kunst Schaffende im Land, A5, reprodukcia na str. 94 text o autorovi 94, 2, 0, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

37, 2004, LINO Czech linocut, 21x21, reprodukcia na str. 46, 47, 2, ISBN 80-85628-79-1, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

38, 2003, Kresba maľba grafika, A4, reprodukcia na str.3, 1, 0, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

39, 2002, 9 MLADÉ SETKÁNÍ, A4, reprodukcia na str. 20 + udaje o autorovi str. 19, 1, 0, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

40, 2001, SLOVNÍK ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH VÝTVARNÝCH UMELCU, A4, reprodukcia na str.291 + udaje o autorovi str. 291, , ISBN 80-86171-12-4, Zahraničná, Kolektívna, Kniha

B18. Recenzie alebo rozhovory v dennej tlači

1. 2014. text o Róbert Makar na str.12. ta bu  (autorka textu). MALACKÝ HLAS. A4. ZNÁMKU NAVRHOL RÓBERT MAKAR. noviny. Domáca. recenzia na uvedenie a den postovej známky Jawa 05/550 Pionier

2. 2011. text o Róbert Makar na str.6. HH (autor textu). PIEŠŤANSKÝ TÝŽDEŇ číslo 31 utorok 2. augusta. A4. DOKEDY SA EŠTE BUDE PRIKLINCOVANÝ WINTWR ČUDOVAŤ?. noviny. Domáca. "recenzia na výstavu: • 29. ročník SOCHA PIEŠŤANSKÝCH PARKOV; Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, Kurátor: Mgr. Martin Valo, Beethovenova 1; 24. 6. – 6. 9. 2010; Piešťany, Slovensko"

3. 2010. text o Róbert Makar na str. 20. (redakcia). PIEŠŤANSKÝ TÝŽDEŇ ročník 11 4/2010. A4. PARKY SA ZMENILI NA GALÉRIE. noviny. Domáca. "recenzia na dve vystavy: •  Socha a objekt XV; kurátor: Viktor Hulík; 15; 24.6.–29.8.2010, Piešťany, Slovensko • 28. ročník SOCHA PIEŠŤANSKÝCH PARKOV; Mesto Piešťany; 26. 6. – 6. 9. 2010; Piešťany; Slovensko

"

4. 2007. text o Róbert Makar na str. 36. Sabine Reifenberger (autor textu). LUDWIGSBURGER KREISZEITUNHG 21. 7.2007. . Druccke auf Papier, Holz und Tortenspitze. noviny. Zahraničná. recenzia na výstavu: • Linolschnitt heute VII. Städtische Galerie Bietigheim-Bissingen, Bietigheim-Bissingen, kurátor : Barbara Alms, Norbert Prangenberg, Doris Schäfer, Isabel Schenk-Weininger, Heinz Steidle, 21. 7.– 14. 10. 2007, Bietigheim-Bissingen, Germany

5. 2006. text o Róbert Makar na str. 16. mm (autorka textu). MALACKO  27. týždeň/2006. A4. HRY S UMENÍM 2006. noviny. Domáca. "recenzia na výstavu: • Róbert MAKAR: Synergie (Hry s umením – intermezzo; 11. ročník); Tatra Galeria / Tatranská galéria, 12. 5.– 31. 8. 2006; Kurátor: Eva Ondrušekova, Poprad, Slovensko"

6. 2004. text o Róbert Makar. Bohuna Mikulicová (autorka textu). SLOVÁCKO PLUS. A4. MALÝ FORMÁT UŽ ODSTARTOVAL. noviny. Domáca. recenzia na sympozium a vystavu:• • INSPIRACE 2004, 4. ročnik výtvarneho sympozia – “MALÝ FORMÁT – HODONIN“, kurátor: Mgr. Jozef Fantura, 4. 8. –  5. 9. 2004, Hodonin, Czech Republic

7. 2003. text o Róbert Makar na str.22. Dorota Hudecová (autorka textu). noviny  PRAVDA    11.máj  strana 22. A4. ELEKTRÁREŇ ZAPLNILO UMENIE. noviny. Domáca. "recenzia na výstavu: • Róbert MAKAR: Synergie (Hry s umením – intermezzo; 11. ročník); Tatra Galeria / Tatranská galéria, 12. 5.– 31. 8. 2006; Kurátor: Eva Ondrušekova, Poprad, Slovensko"

8. 2003. text o Róbert Makar na str. 46,47. Timea Vadászová (autorka textu). PARLAMENTNY KURIER. A4. ROBERT MAKAR  . noviny. Domáca. reakcia výstavu• THE TRUENORTH SNAP INTERNETIONAL PRINT BIENNIAL, SNAP Gallery, 05.09.2002 – 5.10.2003, Edmonton Alberta, Canada

9. 2002. text o Róbert Makar na str.17. (TASR,SITA). PRÁCA. a3. TIPY NA VÍKEND KOŠICE. noviny. Domáca. • INDIVISUAL, R. M,  Vychodoslovenska galeria Kosice, kurátor: Peter Markovič, 11.06. – 18.8. 2002, Košice, Slovensko

10. 2002. text o Róbert Makar. (redakcia). HODONÍNSKE LISTY 8/2002. A4. MALÍŘSKÉ SYMPOZIUM V HODONÍNE UŽ POTŘETÍ. noviny. Domáca. recenzia na sympozium a vystavu:• INSPIRACE 2002, Galéria výtvarného umenia Hodonín, kurátor: PhDr. Ilona Tunková, 11.09.2002 – 03.11.2002, Hodonín, Czech Republic

11. 2001. text o Róbert Makar na str.19. I. Potočňáková (autorka textu). MALACKÝ HLAS ročník 11. čislo9/2001. A4. RÁM VEĽKÝ AKO CELÁ MIESTNOSŤ. noviny. Domáca. recenzia na výstavu: • TUCET – XII rokov V SÚČASNEJ SLOVENSKEJ FIGURÁLNEJ MAĽBE,  Vychodoslovenska galeria Kosice, 20. 7. – 23. 9. 2001, Košice, SlovENSKO

12. 2000. text o Róbert Makar na str.. Tamara Archlebová (autorka textu). SME 11.7.2000 8.strana. A3. Skupina Indivisual kriesi čistu maľbu. noviny. Domáca. recenzia na výstavu: • NDIVISUAL Mr, Zahorska Galeria, 31.5. – 13.8. 2000, Senica, Slovensko

13. 2000. text o Róbert Makar na str.4.  ( redakcia ). Záhorák 26. júna 2000 strana 4. . Premiéra umeleckej skupiny Indivisual v Senici. SPOLOČNÝ CIEĽ, RÔZNE CESTY.. noviny. Domáca. recenzia na výstavu: • NDIVISUAL Mr, Zahorska Galeria, 31.5. – 13.8. 2000, Senica, Slovensko

14. 2000. text o Róbert Makar na str.6. Božena Juríčková. "SLOVO čislo 24, ročnik1, 14.jún 2000, rubrika ""o Kultúre"", strana 10, 11.". . INDIVISUAL ČERÍ VÝTVARNÚ HLADINU. noviny. Domáca. recenzia na výstavu: • NDIVISUAL Mr, Zahorska Galeria, 31.5. – 13.8. 2000, Senica, Slovensko

15. 1997. text o Róbert Makar na str.. bad ( redakcia ). SME 14.10.1997 8.strana. . Dvaja mladý výtvarníci v Záhorskej galérii. VRÁTILI SA NA ZÁHORIE. noviny. Domáca.

16. 1997. rozhovor Róbert Makar na str. 26, 27. Jozef Klačka. Naše Záhorie číslo 6 1997. A4. Robert Makar rozhovor. noviny. Domáca. reakcia na výstavu • LINOCUT RELOADED, Slovak Union of Visual Arts, Slovenská výtvarná únia, 14.4 – 17.3.1998, Bratislava, Slovakia

17. 1997. rozhovor Róbert Makar na str.4. Jozef Kľačka. týždenník MALACKÝ HLAS č.12 ročník VII. A4. Rozhovor s Róbertom Makarom. noviny. Domáca. rozhovor o výstave: • MOTI/VATI/ON, Zahorska Galeria, koncepcia: Peter Žurek, B. Juríčková, 18.9. – 16.11. 1997, Senica, Slovensko

18. 1997. text o Róbert Makar na str.9. Jozef Kľačka. MALACKÝ HLAS číslo 8/1995. A3. Filozofia a dielo výtvarného umelca Róberta Makara. noviny. Domáca. reakcia na výstavu:• LINOCUT RELOADED, Slovak Union of Visual Arts, Slovenská výtvarná únia, 14.4 – 17.3.1998, Bratislava, Slovakia

19. 1997. text o Róbert Makar na str.13. ( redakcia ). týždenník MALACKÝ HLAS č.10 ročník VII. A4. Mgr. art ,Róbert Makar. noviny. Domáca. recenzia na výstavu: • MOTI/VATI/ON, Zahorska Galeria, koncepcia: Peter Žurek, B. Juríčková, 18.9. – 16.11. 1997, Senica, Slovensko

20. 1997. text o Róbert Makar na str.18. bad                (autor textu). noviny PRAVDA október. A3. Vrátili sa na Záhorie. noviny. Domáca. recenzia na výstavu: • MOTI/VATI/ON, Zahorska Galeria, koncepcia: Peter Žurek, B. Juríčková, 18.9. – 16.11. 1997, Senica, Slovensko

21. 1996. text o Róbert Makar na str.17. Miloš Peter (autor textu) Peter Leginský (foto). SME 6.4.1996 28. strana RUBRIKA KULTÚRA. A3. ČLOVEK A PRIESTOR. noviny. Domáca. • MAK-AR-t, galéria TATRASOFT, kurátor: Mgr. Marian Paukov Csc., 1.3. – 4.4. 1996, Bratislava, Slovakia

22. 1995. rozhovor Róbert Makar na str.4. ( redakcia ). PRAVDA 4/15 augusta 1995. A3. """S KÝM ŤA NÁJDU, S TÝM ŤA OBESIA ..""". noviny. Domáca. reakcia na výstavu: • PERCEVOIR C´EST RECEVOIR, SLOVENSKÝ ROZHLAS, 21.3. – 17.4. 1995,Bratislava, Slovakia

23. 1995. text o Róbert Makar na str. 4. čka ( redakcia ). PRAVDA 27 marca 1995. A3. Záhorák v rozhlase. noviny. Domáca. recenzia na výstavu: • PERCEVOIR C´EST RECEVOIR, SLOVENSKÝ ROZHLAS, 21.3. – 17.4. 1995,Bratislava, Slovensko

19. Ohlasy v elektronických médiách, web adresách kultúrnych a galerijných ustanovizní

1, 2017, www   artalk.cz, Viera Moravčíková  (autorka textu), TS:BIENÁLE PLASTIKY MALÉHO FORMÁTU 31.7.2017, , , portál o umení, Domáca, "recenzia na výstavy   • BIENÁLE PLASTIKY MALÉHO FORMÁTU 2017, Synagóga – Centrum súčasného umenia, GJK - Galéria Jana Koniarka, Trnava, 6.04. – 10.05.2017, kurátor: Roman Popelár, Trnava, SK; • BIENÁLE PLASTIKY MALÉHO FORMÁTU 2017, galéria OC Plus, 23.05. – 23.06.2017, kurátor: Roman Popelár, Pezinok, SK; • BIENÁLE PLASTIKY MALÉHO FORMÁTU 2017, galéria STATUA Pálffyho palác v rámci Socha A Objekt XXII - GALÉRIA Z, 27.07. – 18.08.2017, kurátor: Roman Popelár, Bratislava, SK; • BIENNIAL OF SMALL SCALE SCULPTURE 2017, galéria ASP EG Gallery in Wroclaw, 18.09. – 11.10. 2017, kurátor: Roman Popelár, Wroclaw, Polsko "

2, 2017, www   artalk.cz, Alena Vrbanova  (autorka textu), ŠTAFETOVÁ TLAČ   24.5.2017, portál o umení, Domáca, recenzia na prezentaciu v Kunsthalle Bratislava,

3, 2017, www   bienalepezinok.eu, Viera Moravčíková, Roman Popelár (koncept), BIENÁLE PLASTIKY MALÉHO FORMÁTU, , , portál o umení, Domáca, "databaza z vystavy: • BIENÁLE PLASTIKY MALÉHO FORMÁTU 2017, Synagóga – Centrum súčasného umenia, GJK - Galéria Jana Koniarka, Trnava, 6.04. – 10.05.2017, kurátor: Roman Popelár, Trnava, SK; •  BIENÁLE PLASTIKY MALÉHO FORMÁTU 2017, galéria OC Plus, 23.05. – 23.06.2017, kurátor: Roman Popelár, Pezinok, SK; BIENÁLE PLASTIKY MALÉHO FORMÁTU 2017, galéria STATUA Pálffyho palác v rámci Socha A Objekt XXII - GALÉRIA Z, 27.07. – 18.08.2017, kurátor: Roman Popelár, Bratislava, SK; • BIENNIAL OF SMALL SCALE SCULPTURE 2017, galéria ASP EG Gallery in Wroclaw, 18.09. – 11.10. 2017, kurátor: Roman Popelár, Wroclaw, Polsko    ",

4, 2016, www   regionzilina.sk, jarmila Valkovská, NEČÍTAJ, POZERAJ! 29.11.2016, , , portál o umení, Domáca, recenzia na vystavu: 3 TRIENÁLE UMENIA KNIHY MARTIN 2016, Turčianska galéria v Martine, Kurator vystavy: R. M., 29. 11. 2016 – 12.2. 2017, Martin, SK ,

5, 2016, www   webumenia.sk, 0, 4 práce, , , portál o umení, Domáca, digitalizovana zbierka z  archívu vystav:• PF 09 pre Kolomana Sokola - Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa / Liptov Gallery of Peter Michal Bohun, kurator: Zuzana Gažikova, Liptovsky Mikulas, Slovensko,

6, 2015, www   bienalepezinok.eu, Viera Moravčíková, Roman Popelár (koncept), BIENÁLE PLASTIKY MALÉHO FORMÁTU, , , portál o umení, Domáca, databaza z vystavy: • BIENÁLE PLASTIKY MALÉHO FORMÁTU PEZINOK – BRATISLAVA 2015 (medzi)generačné paradoxy, , 6.08. – 4.09.2015,galeria STATUA Palffyho palác v ramci Socha A Objekt XX - GALÉRIA Z, kurátor: Roman Popelar, Bratislava, SK,

7, 2015, www   bratislava.dnes24.sk, Viera Moravčíková, Roman Popelár (koncept), PEZINSKÉ BIENÁLE V BRATISLAVE: ÚČASTNÍCI PROJEKTU PREDSTAVUJÚ MEDZIGENERAčNÚ TVORBU, , , portál o umení, Domáca, databaza z vystavy: • BIENÁLE PLASTIKY MALÉHO FORMÁTU PEZINOK – BRATISLAVA 2015 (medzi)generačné paradoxy, , 6.08. – 4.09.2015,galeria STATUA Palffyho palác v ramci Socha A Objekt XX - GALÉRIA Z, kurátor: Roman Popelar, Bratislava, SK,

8, 2014, www   artalk.cz, Alena Vrbanova  (autorka textu), TS: COPY(20)RIDE   7.4.2018, , , portál o umení, Domáca, "recenzia na výstavy:   • COPY(20)RIDE, Nitrianska galéria – reprezentacne sály, 6.4.-30.4.2017, kurátor Alena Vrbanová, Nitra Slovensko

",

9, 2014, www   turieconline.sk, Dana Doricova  (autorka textu), KRESBA – VÝBER  NAJÚSPEŠNEJŠÍCH SLOVENSKÝCH A ZAHRANIČNÝCH AUTOROV NA BIENÁLE KRESBY PLZEŇ 23.3.2014, , , portál o umení, Domáca, recenzia na vystavu: • KRESBA, Turčianska galeria v Martine, 13. 3. – 4. 5. 2014, Medzinárodné bienále kresby Plzeň, držiteľov Grand Prix a nositeľov certifikátu najvyššej kvality Short list. Výstava tvorí výber 75 diel slovenských autorov. Kurátorka: Dana Doricová, Martin,  Slovenko,

10, 2011, www   pnky.sk, 0, SOCHY V PARKOCH: NECH SI DIVÁCI MÝSLIA, ČO CHCÚ. 25. 6. 2011, , , portál o umení, Domáca, "recenzia na vystavu: • 29. ročník SOCHA PIEŠŤANSKÝCH PARKOV; Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, Kurátor: Mgr. Martin Valo, Beethovenova 1; 24. 6. – 6. 9. 2010; Piešťany, SlovENSKO",

11, 2011, www   trnavskyhlas.sk, Rastislav Piovarči, PROVOKÁCIA?!  28. 06. 2011, , , portál o umení, Domáca, "recenzia na vystavu: • 29. ročník SOCHA PIEŠŤANSKÝCH PARKOV; Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, Kurátor: Mgr. Martin Valo, Beethovenova 1; 24. 6. – 6. 9. 2010; Piešťany, SlovENSKO",

12, 2010, www   gmb.sk, Viktor Hulík (autor textu), SOCHA A OBJEKT XV., , , portál o umení, Domáca, "recenzia na vystavu: •  Socha a objekt XV; kurátor: Viktor Hulík; 15; 24.6.–29.8.2010, Piešťany, Slovensko"

20. Uvedený film, rozhlasový alebo televízny program (programový blok) a pod., venovaný tvorbe autora 

1, 2016, RTVS televízia, , "relácia UMENIE 2016;    názov filmu MAKAR – GALÉRIA UMELKA BRATISLAVA", Ostrochovsky Ivan (kamera, scenár .. ), dátum: 5.10.2016    trvanie: od 22:26 do 27:04, relácia o umení, Domáca, recenzia na výstavy  • WE ARE BORN INTO A PREINVENTED EXPERIENCE, galéria Umelka – kamenná sala, 09.09. – 19.9.2016, kurátor: Pavol Truben, Bratislava, SK,

2, 2016, RTVS televízia, , "relácia UMENIE 2016;   názov filmu SERIGRAFIA 2016", Ostrochovsky Ivan (kamera, scenár .. ), dátum: 22.06.2016      trvanie od 22:20 do 27:08, relácia o umení, Domáca, "recenzia na výstavy: • S GRAFIKA; Galéria Medium, 21. 5. – 30. 6. 2010, Bratislava, Slovakia ",

3, 2016, , RTVS rozhlas, "relácia RANNE LADENIE;  30min.  HOST RELÁCIE ROZHOVOR NA RADIU DEVíN", koncepcia relácie a scenár: Radoslav Passia, dátum: 7.6.2016     trvanie od 15:01, , , "recenzia na výstavy: • S GRAFIKA; Galéria Medium, 21. 5. – 30. 6. 2010, Bratislava, Slovakia",

4, 2013, , RTVS rozhlas, "relácia SLOVNÍK VÝTVARNÉHO UMENIA;  30min. relácia: SLOVNÍK VÝTVARNÉHO UMENIA  názov: procesuálna grafika 38. časť", koncepcia relácie Tatiana Sedlákova   scenár a text R.Makar, dátum: 07.01.2013     trvanie od 11:15 do 11:45, relácia o umení, Domáca, reakcia na knihu o aktuálnej grafickej tvorbe: TRANSMEDIALNY PRIESTOR GRAFIKY,

5, 2013, , RTVS rozhlas, "relácia SLOVNÍK VÝTVARNÉHO UMENIA;  30min. relácia: SLOVNÍK VÝTVARNÉHO UMENIA  názov: Pixelizacia – klasická digitálna grafika 37. časť", koncepcia relácie Tatiana Sedlákova   scenár a text R.Makar, dátum: 29.01.2013     trvanie od 10:25 do 10:55, relácia o umení, Domáca, reakcia na knihu o aktuálnej grafickej tvorbe: TRANSMEDIALNY PRIESTOR GRAFIKY,

6, 2013, , RTVS rozhlas, "relácia SLOVNÍK VÝTVARNÉHO UMENIA;  30min. relácia: SLOVNÍK VÝTVARNÉHO UMENIA  názov: Trojrozmerne grafiky 36. časť", koncepcia relácie Tatiana Sedlákova   scenár a text R.Makar, dátum: 22.01.2013     trvanie od 10:25 do 10:55, relácia o umení, Domáca, reakcia na knihu o aktuálnej grafickej tvorbe: TRANSMEDIALNY PRIESTOR GRAFIKY,

7, 2013, , RTVS rozhlas, "relácia SLOVNÍK VÝTVARNÉHO UMENIA;  30min. relácia: SLOVNÍK VÝTVARNÉHO UMENIA  názov: redefinícia pojmov, autorská tlač 35. časť", koncepcia relácie Tatiana Sedlákova   scenár a text R.Makar, dátum: 15.01.2013     trvanie od 10:25 do 10:55, relácia o umení, Domáca, reakcia na knihu o aktuálnej grafickej tvorbe: TRANSMEDIALNY PRIESTOR GRAFIKY,

8, 2013, , RTVS rozhlas, "relácia SLOVNÍK VÝTVARNÉHO UMENIA;  30min. relácia: SLOVNÍK VÝTVARNÉHO UMENIA  názov: publikácia elektronická kniha 34. časť", koncepcia relácie Tatiana Sedlákova   scenár a text R.Makar, dátum: 08.01.2013     trvanie od 10:25 do 10:56, relácia o umení, Domáca, reakcia na knihu o aktuálnej grafickej tvorbe: TRANSMEDIALNY PRIESTOR GRAFIKY,

9, 2013, , RTVS rozhlas, "relácia SLOVNÍK VÝTVARNÉHO UMENIA;  30min. relácia: SLOVNÍK VÝTVARNÉHO UMENIA  názov: slovník nových pojmov grafika", koncepcia relácie Tatiana Sedlákova   scenár a text R.Makar, dátum: 31.10.2013     trvanie od 11:15 do 11:45, relácia o umení, Domáca, reakcia na knihu o aktuálnej grafickej tvorbe: TRANSMEDIALNY PRIESTOR GRAFIKY,

10, 2013, , RTVS rozhlas, "relácia SLOVNÍK VÝTVARNÉHO UMENIA;  30min. relácia: SLOVNÍK VÝTVARNÉHO UMENIA  názov: slovník nových pojmov", koncepcia relácie Tatiana Sedlákova   scenár a text R.Makar, dátum: 14.11.2013     trvanie od 11:15 do 11:45, relácia o umení, Domáca, reakcia na knihu o aktuálnej grafickej tvorbe: TRANSMEDIALNY PRIESTOR GRAFIKY,

11, 2013, , RTVS rozhlas, "relácia SLOVNÍK VÝTVARNÉHO UMENIA;  30min. relácia: SLOVNÍK VÝTVARNÉHO UMENIA  názov: slovník nových pojmov grafika", koncepcia relácie Tatiana Sedlákova   scenár a text R.Makar, dátum: 24.10.2013     trvanie od 11:15 do 11:45, relácia o umení, Domáca, reakcia na knihu o aktuálnej grafickej tvorbe: TRANSMEDIALNY PRIESTOR GRAFIKY,

12, 2009, , RTVS rozhlas, "relácia DOLMEN;  30min.  HOST RELÁCIE", koncepcia relácie a scenár: Tatiana Sedlákova, dátum: 10.6.2009     trvanie od 21:00, relácia o umení, Domáca, "reakcia na výstavu : • Makar Robert: POSTgrafika, Slovak Union of Visual Arts, Slovenská výtvarná únia 8.6.–21.6.2009, kurator: S. Klimačkova, SVU, Bratislava, Slovakia

10.

Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

Nepožaduje sa

11.

Dátum doručenia  žiadosti o habilitačné konanie:

3. 9. 2018

12.

Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

2.2.1 výtvarné umenie

13.

Názov habilitačnej prednášky:

Diverzifikované proiestory grafiky

14.

Téma habilitačnej práce:

 

15.

Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:

 

16.

Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

prof. Ľudovít Hološka, akad. mal.
profesor pôsobiaci v študijnom odbore, vedúci Ateliéru klasických maliarskych disciplín, Katedra maľby, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici.

doc. Mgr. Marek Sibinský, PhD.
docent pôsobiaci v študijnom odbore, vedúci Katedry grafiky a kresby, Fakulta umění, Ostravská univerzita.

Mgr. Norbert Lacko, PhD.
estetik a kurátor umenia, pedagóg na Katedre teórie a dejín umenia, VŠVU v Bratislave

17.

Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Predseda:

prof. Róbert Jančovič, akad. mal.
rofesor a garant študijného odboru, vedúci Katedry grafiky a iných médií VŠVU v Bratislave.

Členovia:

prof. Zbyněk Janáček
rofesor pôsobiaci v študijnom odbore, vedúci Ateliéru volné tvorby, Katedra grafiky a kresby, Fakulta umění, Ostravská univerzita.

doc. Igor Benca, akad. mal.
docent pôsobiaci v študijnom odbore, vedúci Ateliéru voľnej tvorby, Katedra grafiky, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici.

18.

Oponentské posudky:

Na stiahnutie

19.

Návrh  habilitačnej komisie  s odporúčaním udeliť alebo neudeliť  uchádzačovi o titul docent v odbore:

Na stiahnutie

Záznam zo zasadania habilitačnej komisie – R. MakarPDF, 1.18 MB

20.

Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:

 

21.

Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 

22.

Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
Prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. 
Doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.
Prof. Ladislav Čarný, akad. mal.
Prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch.
Doc. Pavol Choma, akad. mal.
Prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch.
Doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD.
Doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD.
Prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský
Prof. Boris Kvasnica, akad. mal.
Prof. Ilona Németh, DLA
Prof. Júlia Sabová, akad. mal.
Prof. Karol Weisslechner, akad. arch.
Prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.

Externí členovia:

Doc. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave - Katedra dejín a teórie umenia, členka odborovej komisie pre doktorandské štúdium na VŠVU

Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, PhD.
Vedúca Oddelenia architektúry na Historickom ústave SAV a profesorka pre dejiny a teóriu architektúry na Fakulte architektúry STU v Bratislave

Prof. M.A. Jan Němeček 
VŠUP Praha, Ateliér Produktového dizajnu, člen dizajnérskej skupiny Olgoj Chorchoj

doc. MgA Adam Pokorný, PhD.
AVU Praha, Ateliér  reštaurovania výtvarných diel maliarskych  a polychrómovaných plastík

Prof. Rudolf Sikora
Bývalý profesor VŠVU, medzinárodne etablovaný autor konceptuálneho umenia

Doc. MgA. Tomáš Vaněk
Rektor AVU Praha, Ateliér intermediálnej tvorby III.

23.

Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:

Na stiahnutie

Prezenčna listina Umeleckej rady – habilitácia R. MakaraPDF, 1.05 MB

24.

Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

Uznesenie č. 8 zo zasadnutia UR VŠVU dňa 17. 4. 2019

členovia UR VŠVU tajným hlasovaním (16 za, nik proti, nik zdržaný ) odsúhlasili menovanie  Mgr. art. Róberta Makara, ArtD. „docentom“  v odbore 2.2.1 Výtvarné umenie

25.

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

Habilitačné konanie riadne ukončené dňa 17. 4. 2019

26.

Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:

 

27.

Kontaktná adresa:

makar@vsvu.sk