Ludmila Šikolová

Informácie o habilitačnom konaní.

1.

Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

Ludmila Šikolová

2.

Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

Magister artis.

3.

Rok narodenia:

1965

4.

Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

1985 - 91 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

5.

Priebeh zamestnaní:

1991 – 92 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jablonec nad Nisou, středoškolský učitel odborných předmětů 1992 - 98 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, lektorka ateliéru kovu a šperku a vedoucí zlatnické dílny od 2002 Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní, Katedra designu, odborný asistent pro zaměření šperk - sklo

6.

Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

1991 – 92 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jablonec nad Nisou,středoškolský učitel odborných předmětů

1992 – 98 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, lektorka ateléru kovu a šperku a vedoucí zlatnické dílny

od 2002 Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní, Katedra designu, odborný asistent pro zaměření šperk - sklo a modelování

7.

Odborné alebo umelecké zameranie:

Užité umění - šperk

8.

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti:

1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

Studijní materiály, e-skripta

https://skripta.ft.tul.cz

9.

Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu:

LUDMILA ŠIKOLOVÁ, ZA GORAMI - BEHIND THE MOUNTAINS, Katarzyna Roj, vydavatel Galeia Sztuki w Legnicy, 2010, ISBN 978-83-87304-97-3

katalog k samostatné výstavě, 28 stran, 30 reprodukcí

DICTIONNARE INTERNATIONAL DU BIJOUX, Marguerite de Cervel,Paris, Editions du Regard, 1998, ISBN 2-903370-98-2

samostatné heslo : Ludmila Šikolová, str. 497

SREBRO - 10th Legnica International Jewellery Competion, nakladatel Galeia

Sztuki w Legnicy, Polsko, 1999, ISBN 83-87304-29-8

reprodukce str. 106-107

PROMĚNY ČESKÉHO ŠPERKU NA KONCI 20.STOLETÍ, PhDr Alena Křížová, nakladatelství Academia, 2002, ISBN 80-200-0920-5

reprodukce str. 115, 117, 138, 143, 150, zmínky v textu str.114, 116, 117,133,138,142, 150,197-197

1000 RINGS, Marthe Le Van, nakladatelství A Lark Book,A Division of Sterling Publishing Co., Inc. New York, USA, 2004, ISBN 1-57990-508-0

reprodukce str. 94 a 98

500 BROOCHES, Marthe Le Van, nakladatelství A Lark Book, A Division of Sterling Publishing Co., Inc. New York, USA, 2005, ISBN 1-57990-6012-5

reprodukce str. 335

CHALLENGING THE CHATELAINE !, Helen William Druth English, Designmuseo Helsinki, Finland, 2006, ISBN 952-9878-51-6

reprodukce str. 138 - 139, zmínky v textu str. 192

THE COMPENDIUM FINALE OF CONTEMPORARY JEWELLERY 2008

Volume 2, International project Made by many, Darling publication, Colone ,

New York, USA, 2008, ISBN 978-3-939130-95-6

samostatné heslo : Ludmila Šikolová str. 1939 - 40

IDENTIFIKACE, Alena Křížová, Jan Kříž, Vratislav Karel Novák, nakladatelství Knihy 555, 2007, ISBN 80-86660-19-2

reprodukce str. 32 - 35, zmínky v textu str.132

ODĚV A JEHO DOPLNĚK, Mezinárodní trienále Jablonec 2008, PhDr. Petr Nový, doc. PhDr Alena Křížová, vydalo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, 2008

ISBN 978-80-86397-08-5

samostatné heslo : Ludmila Šikolová str. 220, reprodukce 221

DEKADENCE - 18th Legnica International Jewellery Competion,

nakladatel Galeia Sztuki w Legnicy, Polsko, 2009, ISBN 978-83-87304-94-2

reprodukce str. 85 - 86

MINIMUM - 19th Legnica International Jewellery Competion,

nakladatel Galeia Sztuki w Legnicy, Polsko, 2010, ISBN 978-83-930374-3-8

reprodukce str. 110-111, zmínky v textu str.131

RITUAL -21st Legnica International Jewellery Competion,

nakladatel Galeia Sztuki w Legnicy, Polsko, 2012, ISBN 987-83-62534-22-7

reprodukce : 2nd Award of the Marshal of the Lower Silesia Province

DIE MITTE DER TAFEL, Deutsches Klingenmuseum Solingen und Geselshaft

fur Goldschmiedekunst Hanau, Germany, 1997, ISBN 3-9303315-15-7

reprodukce str.75, 92

AUTOPORTRET - Legnica International Jewellery Competion, nakladatel Galeia Sztuki w Legnicy, Polsko, 2001, ISBN 83-87304-37-9

reprodukce str. 124-125

SCHMUCK ´98, Sonderschau der 50. Internationale Handwerksmesse Munchen, 1998 nakladatel Bayerische Handwerkstag Munchen, Germany, ISBN 3-9804956-0-4

reprodukce str. 104 -5

JIZERSKÁ KÓTA 0428, Jan Strnad, galerie výtvarníků - Ludmila Šikolová, Kulturní

a společenská revue severovýchodních Čech, č. 4, 1996, vydává Sdružení Kóta 0428

článek str. 76 - 79

 

10.

Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

0

11.

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:

20.6.2013

12.

Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

2.2.1 Výtvarné umenie

13.

Názov habilitačnej práce:

20 prstů - 20 prstenů

14.

Téma habilitačnej práce:

Exkurz do světa prstenů

15.

Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:

 

16.

Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

prof. Slawomir Fijalkowski – profesor pôsobiaci v študijnom v odbore Výtvarné umenie (Design kovov a šperku) – pedagogicky pôsobiaci na A S P v Gdansku – Dziekan Architektury i Wzornictwa

doc. Mgr. art.  Sylvia Jokelová – pedagogicky pôsobí na katedre dizajnu VŠVU.

PhDr. Světlana Spiwoková – teoretička špecializovaná na úžitkové umenie, Múzeum úžitkového umenia v Prahe.

17.

Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Predseda komisie:
prof. Karol Weisslechner, akad. arch. – profesor pôsobiaci v študijnom v odbore, VŠVU.

Členovia:
doc. PhDr. Alena Křížová – doc. pôsobí v príb. štud. odbore, Ústav európskej etnológie na FU MU v Brne.

PhDr. Miroslav Cogan – kurátor zbierkových fondov VU a šperku, Museum českého ráje v Turnove.

18.

Oponentské posudky:

Na stiahnutie

19.

Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi o titul docent v odbore:

Na stiahnutie

Záznam zo zasadnutia habilitačnej komisie – L. ŠikolováPDF, 1.68 MB

20.

Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:

 

21.

Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 

21.

Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent", a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

Na stiahnutie

Zloženie Umeleckej rady – habilitácia L. ŠikolováPDF, 32 KB

22.

Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:

Na stiahnutie

Prezenčná listina Umeleckej rady – habilitácia L. ŠikolováPDF, 1.28 MB

23.

Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

Uznesenie č. 7 zo zasadnutia UR VŠVU dňa 15. 4. 2015:

Umelecká rada VŠVU tajným hlasovaním ( 13 za, 0 proti, 1 zdržaný) rozhodla udeliť umelecko-pedagogický titul „docent“ M. A. Ludmile Šikolovej v študijnom odbore 2.2.1 Výtvarné umenie.

24.

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

Úspešne ukončené 15. 4. 2015

25.

Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:

 

26.

Kontaktná adresa:

lida.sikolova@seznam.cz