Profil verejného obstarávateľa

Vysoká škola výtvarných umení

Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovensko

Štatutárny zástupca:

doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. – rektorka

  • IČO: 00157805
  • DIČ: 2020798692                                     
  • IČ DPH: SK2020798692

Symphony@Office of 1621

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):

http://www.vsvu.sk

Druh verejného obstarávateľa:

Organizácia riadená verejným právom

Zatriedenie:

§ 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave prostredníctvom referátu verejného obstarávania. Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade s platným znením zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a internými smernicami.