Slobodný prístup k informáciám

V zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

1. Základné informácie o Vysokej škole výtvarných umení, Bratislava

 • VŠVU v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov zverejňuje týmto základné informácie.
 • Vysoká škola výtvarných umení vznikla v roku 1949 zo zákona. Svojim zameraním je VŠVU umelecká vysoká škola s dôrazom na jedinečnosť a individuálny prístup k jednotlivým talentovaným študentom.
 • VŠVU je verejná vysoká škola. Je právnickou osobou vystupujúcou v právnych vzťahoch vo svojom mene. Štatutárnym zástupcom je rektor VŠVU.
 • VŠVU sa člení na tieto súčasti:

a) rektorát VŠVU – výkonný a správny útvar rektora,
b) katedry,
c) Kabinet kresby,
d) Inštitút umenia a vedy,
e) Akademická knižnica VŠVU,
f) Galéria MEDIUM,
g) účelové zariadenie VŠVU v Kremnici.

 • Rektorát je hospodársko-správnym pracoviskom VŠVU s výkonnou funkciou. Plní úlohy organizačné, finančné a technické v súlade s hlavnou činnosťou VŠVU a v súlade s platnými právnymi predpismi.
 • Katedra je základnou organizačnou jednotkou VŠVU. Úlohou katedry je zabezpečovať výučbu, rozvíjať umeleckú, umelecko-výskumnú a umenovednú činnosť v príslušných umeleckých a vedných odboroch. Katedra sa môže členiť na ateliéry a prípadne na iné organizačné útvary.
 • VŠVU má 12 katedier:

Katedra maľby a nových médií
Katedra socha – objekt – inštalácia
Katedra grafiky a iných médií
Katedra fotografie a nových médií
Katedra priemyselného dizajnu
Katedra vizuálnej komunikácie
Katedra textilnej tvorby
Katedra úžitkového umenia
Katedra architektonickej tvorby
Katedra teórie a dejín umenia
Katedra multimédií a intermédií

 • Na Katedre architektonickej tvorby je zriadený Kabinet inžinierskych predmetov, ktorého náplňou je výučba inžinierskych predmetov na Katedre architektonickej tvorby.
 • Na Katedre intermédií a multimédií je zriadené technicko-technologické pracovisko, ktorého úlohou je podpora výučby na Katedre intermédií a multimédií, ako aj na ostatných katedrách VŠVU a aplikovaného výskumu na Inštitúte umenia a vedy.
 • Kabinet kresby pedagogickým pracoviskom VŠVU. Úlohou Kabinetu kresby je najmä zabezpečovať výučbu kresby a rozvíjať umeleckú činnosť v príslušných umeleckých programoch. Kabinet kresby sa môže členiť na ateliéry a prípadne na iné organizačné útvary.
 • Inštitút umenia a vedy v členení:

a) sekcia vedy a výskumu,
b) sekcia technológií,
c) edičná sekcia.

 • Inštitút umenia a vedy je umelecko – výskumné, technické, pracovisko.
 • Akademická knižnica VŠVU knižničnými službami participuje na pedagogickom procese VŠVU, vedeckovýskumnom programe VŠVU a poskytuje knižničné služby aj mimoškolským záujemcom.
 • Galéria Médium slúži najmä na aktuálnu prezentáciu výsledkov tvorby študentov a pedagógov VŠVU, ako aj na prezentáciu tvorby výtvarníkov z externého prostredia.
 • Účelové zariadenie VŠVU v Kremnici je určené na celoročné využívanie na pracovné pobyty študentov (tvorivé dielne, plenéry, sústredenia), ako aj na pobyty zahraničných návštev a počas prázdnin na rekreáciu zamestnancov a študentov VŠVU.

2. Orgány VŠVU

 • Rektor VŠVU

Rektor je orgánom akademickej samosprávy Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a štatutárnym orgánom. Riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Rektora vymenúva na návrh Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave prezident Slovenskej republiky.

 • Prorektori, kvestor

Rektora zastupujú prorektori VŠVU v rozsahu určenom rektorom a kvestor v hospodárskych veciach v rozsahu splnomocnenia určenom rektorom. Kvestor zabezpečuje a zodpovedá za hospodársky a administratívny chod VŠVU a koná v jej mene v rozsahu určenom rektorom. Je podriadený priamo rektorovi.

 • O organizácii a činnosti VŠVU rozhodujú v rozsahu ustanovenom zákonom o vysokých školách orgány akademickej samosprávy.

Orgány akademickej samosprávy VŠVU sú:

a) Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
b) rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
c) Umelecká rada Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
d) Disciplinárna komisia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

 • Riadiacimi funkcionármi Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave sú rektor a prorektori.
 • Stálymi poradnými orgánmi rektora sú:

a) kolégium rektora,
b) vedenie univerzity.

 • Správna rada Vysokej školy výtvarných umení je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti ustanovenej zákonom o vysokých školách uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti verejnej vysokej školy, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých verejnej vysokej škole štátom.
 • Zloženie, pôsobnosť a činnosť správnej rady sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona o vysokých školách a štatútom správnej rady.

3. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

 • Informácie o činnosti VŠVU sú prístupné na vývesných tabuliach v sídle VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18 Bratislava, na elektronickej adrese www.vsvu.sk. Bežné informácie poskytujú jednotlivé organizačné útvary v rámci svojej pôsobnosti.
 • Sprístupnenie informácií

Informácie možno získať písomne, ústne (osobne, alebo telefonicky), faxom, e-mailom.

Žiadosti o sprístupnenie informácií prijíma a eviduje sekretariát kvestorky.

Adresa:
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
1. poschodie číslo dverí. 19

Osobné podanie žiadosti je možné v pracovných dňoch, okrem piatka, od 9.00 do 11.00 hod. na sekretariáte kvestorky.

 • Náležitosti žiadosti o sprístupnenie informácií:
  • Žiadosť môže byť podaná písomne, ústne, elektronickou poštou, alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.
  • Zo žiadosti musí byť zrejmé, že je určená VŠVU. Musí ďalej obsahovať:
  • meno, priezvisko, alebo obchodné meno žiadateľa,
  • adresu pobytu, alebo sídlo,
  • akých informácií sa žiadosť týka,
  • aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.
  • V prípade, že žiadosť nemá všetky náležitosti, žiadateľa VŠVU vyzve na ich doplnenie v zákonnom termíne. Ak ani po výzve žiadosť nebude doplnená o chýbajúce náležitosti, VŠVU takúto žiadosť odloží.
  • Dátum podania žiadosti je dátum, kedy bola žiadosť doručená na VŠVU. Na požiadanie VŠVU vydá doklad o prijatí žiadosti.

4. Spôsob vybavenia žiadosti, lehoty na vybavenie

 • VŠVU sprístupní na žiadosť informácie ústnym oboznámením, rozhodnutím o umožnení nahliadnuť do spisu, rozhodnutím o umožnení vyhotoviť žiadateľovi opis, výpis, kópiu na nosič, rozhodnutím o sprístupnení kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, alebo elektronickou poštou.

Ak informácie nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne VŠVU so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

 • Lehota na sprístupnenie informácie na žiadosť je najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 zákona a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona
 • Zo závažných dôvodov môže kvestorka predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona. Závažnými dôvodmi sú:

a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo VŠVU,
b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

 • Predĺženie lehoty VŠVU oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení VŠVU uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.
 • Ak kvestorka VŠVU v lehote na vybavenie žiadosti neposkytne informácie či nevydá rozhodnutie a ani nesprístupní informáciu predpokladá sa, že bolo vydané rozhodnutie, ktorým sa odmietla poskytnúť informácia. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.
 • Ak VŠVU poskytne žiadateľovi požadované informácie v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
 • Žiadaná informácia sa nesprístupní v prípade, ak existuje zákonný dôvod na obmedzenie prístupu k danej informácii, napr. štátne, služobné tajomstvo, daňové, alebo obchodné tajomstvo, údaje týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby, ochrana duševného vlastníctva.
 • Ak VŠVU požadovanej žiadosti nevyhovie, alebo nevyhovie úplne, vydá o tom v stanovenom termíne písomné rozhodnutie. Rozhodnutie VŠVU nevydá v prípade, že žiadosť bola odložená.
 • Ak VŠVU v stanovenom termíne neposkytne informácie, či nevydá rozhodnutie a ani nesprístupní informáciu, predpokladá sa, že bolo vydané rozhodnutie, ktorým sa odmietla informácia.

5. Opravné prostriedky

 • Ak VŠVU odmietne podať požadovanú informáciu, žiadateľ môže podať odvolanie. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia, rektorovi VŠVU.
 • Rektor VŠVU rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že odvolanie zamietol a potvrdil napadnuté rozhodnutie. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

6. Vnútorný predpis Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

 • Na realizáciu zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií bol vydaný dňa 20. mája 2009 vnútorný predpis Vysokej školy výtvarných umení.