Kancelária pre kvalitu

Úlohou kancelárie je vyhodnocovať materiály o kvalite vzdelávania na škole, pripravovať štatistické podklady na rokovania Rady garantov a Akreditačnej rady VŠVU.

Kancelária pre kvalitu vznikla ako odborná administratívna podpora Rady garantov a Akreditačnej rady VŠVU pri sledovaní kvality vzdelávania na VŠVU. Kancelária zbiera, eviduje, triedi jednotlivé informácie o študijných programoch, o tvorivej činnosti školy. Na zbere dát Kancelária spolupracuje so študijným a zahraničným oddelením, oddelením zodpovedným za evidenciu umeleckej a publikačnej činnosti, ďalej s kanceláriou projektovej činnosti, PR oddelením školy, sekretariátmi katedier a s katedrami. Kancelária má prístup do databáz: AIS, CREUČ, CREPČ, do archívu jednotlivých oddelení školy, má  prístup k zápisniciam z kolégia rektora, umeleckej rady, akademického senátu, správnej rady, katedier a vedenia školy.

Kontakt: