Zrušenie výberového konania na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedre teórie a dejín umenia

Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave vypísala výberové konanie v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a vysokoškolských učiteľov vypísala výberové konanie na obsadenie funkčného miesta :

  • Vysokoškolský učiteľ vo funkcii odborného asistenta pre výučbu teoretických predmetov so zameraním na históriu, teóriu a súčasné podoby nových médií v študijných programoch v študijnom odbore Umenie v bakalárskom stupni štúdia, v študijných programoch v študijnom odbore Umenie v magisterskom stupni štúdia a v študijnom programe Dejiny a prax súčasného umenia v študijnom odbore Vedy o umení a kultúre v magisterskom stupni štúdia a v študijnom programe Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry v študijnom odbore Vedy o úmení a kultúre so zaradením na Katedre teórie a dejín umenia.

 


ZRUŠENIE

  • Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v súlade so zákonom č . 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov r u š í toto výberové konanie, ktoré bolo zverejnené dňa 25.04. 2024.

 

  • Žiadosti o zaradenie do výberového konania bolo možné podať do 17.05.2024.

 

  • Prihláseným uchádzačom budú materiály vrátené.

 


 

V Bratislave: 15. 5. 2024

 

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. 
rektorka VŠVU