Zrušenie výsledku výberového konania na odborného asistenta*ku na Katedre reštaurovania

Týka sa miesta: Vysokoškolský učiteľ vo funkcii odborný asistent pre vedenie výučby  predmetu Laboratórium reštaurovania nástennej maľby a výučbu odborných predmetov v študijnom programe Reštaurátorská tvorba v bakalárskom aj v magisterskom stupni štúdia v študijnom odbore Umenie so zaradením na Katedre reštaurovania.

Vec: Oznámenie o zrušení výsledku výberového konania na Katedre reštaurovania.

V súvislosti s výberovým konaním na miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent pre vedenie výučby predmetu Laboratórium reštaurovania nástennej maľby a výučbu odborných predmetov v študijnom programe Reštaurátorská tvorba v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v študijnom odbore Umenie so zaradením na Katedre reštaurovania, ktoré sa konalo dňa 24.05.2024 si Vám dovoľujeme oznámiť, že rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave ( ďalej len „VŠVU") v zmysle čl. 5 bod 14. platných a účinných Zásad výberového konania prijatých dňa 22.03.2023 ako vnútorný právny predpis vysokej školy č. 6/2023, ktorý bol prijatý v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 písm. d) zákona o vysokých školách predmetné výberové konanie

r u š í

a to z toho dôvodu, že neboli naplnené podmienky predpokladané týmito Zásadami v zmysle čl. 4 bod 1. v spojení s bodom 3. tohto článku. Z vyššie uvedeného skutkového stavu vyplýva, že došlo k porušeniu platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na toto výberové konanie a z toho dôvodu rektorka VŠVU bola nútená výberové konanie zrušiť.

 

doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.

rektorka VŠVU