Vysokoškolskí učitelia vo funkcii docenta pre vyučovanie povinného predmetu

Vedenie výučby prípravných kurzov maľby a ateliérovej maliarskej prípravy, Katedra reštaurovania

Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konania na obsadenie voľných pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii DOCENT 

Vysokoškolského učiteľa vo funkcii docenta pre vyučovanie povinného predmetu so zameraním na vedenie výučby prípravných kurzov maľby a ateliérovej maliarskej prípravy  v študijnom programe Reštaurátorská tvorba v študijnom  odbore Umenie so zaradením na Katedre reštaurovania. 


Termín podania prihlášok do: 7. 12. 2020 
Termín nástupu: február 2021


Podmienky prijatia: 

 • umelecko-pedagogický, resp. vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom študijnom odbore,
 • pedagogická prax minimálne 5 rokov,
 • prehľad umeleckej, resp. vedeckej a pedagogickej činnosti,
 • obhájenie písomne spracovanej koncepcie výučby,

Požadovaná dokumentácia k výberovému konaniu:

 • prihláška do VK (musí obsahovať osobné údaje – meno, priezvisko , adresa, kontakt – mail, telefón, a presný názov pracovného miesta o ktoré má kandidát záujem),
 • profesijný životopis,
 • výpis z RT,
 • úradne overená kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní,
 • úradne overená kópia dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený umelecko-pedagogický alebo vedecko-pedagogický titul docent,
 • stručné portfólio umeleckej, resp. vedeckej činnosti, 
 • prehľad pedagogickej činnosti (dĺžka pedagogickej praxe, názvy vyučovaných predmetov, atď),
 • písomná koncepcia výučby,

Požadovanú dokumentáciu môže uchádzač zaslať

 • v elektronickej podobe: Prihlášku s požadovanou dokumentáciou a potrebnými dokladmi k výberovému konaniu na mailovú adresu:  
 • poštou: Prihlášku s požadovanou dokumentáciou a potrebnými dokladmi k výberovému konaniu na adresu VŠVU personálny referát, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava.

Všeobecné podmienky prijatia:

 • splnenie požadovaných podmienok prijatia, 
 • kompletné predloženie požadovanej dokumentácie k výberovému konaniu,
 • účasť na výberovom konaní (osobná/ on-line),

On line priebeh výberového konania:

 • SKYPE/TEAMS/MESSENGER
 • on-line prezentácia umeleckej, resp. vedeckej a pedagogickej činnosti (cca 10 min.),
 • on-line prezentácia navrhovanej koncepcie výučby (cca 10 min.), 
 • on-line rozprava s členmi komisie a obhajoba predloženej koncepcie výučby.

Platové podmienky:

 • podľa platných právnych predpisov zákona č. 553/2003  o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  t. j. podľa  osobitnej stupnice  platových taríf učiteľov vysokých škôl, (v rozpätí podľa tarifnej triedy – platového zaradenia a odpracovaných rokov od 1079,– eur do 1581,– eur) 

Ďalšie podrobnosti o vypísanom výberovom konaní, podmienkach prijatia a požadovanej dokumentácii k výberovému konaniu:

 • Obsadzovanie uvedeného pracovného miesta a funkcie sa uskutočňuje v nadväznosti na schválený počet a štruktúru pracovných miest na VŠVU. 
 • Výberovým konaním sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má zamestnanec vykonávať v pracovnej pozícii alebo vo funkcii, na obsadenie ktorej sa vypisuje výberové konanie.
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie profesora je zároveň výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa.
 • Ďalej sa požaduje od uchádzača predloženie:
  – čestného vyhlásenia o iných pracovných pomeroch s vysokým školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území Slovenskej republiky uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase (na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ),
  – návrhu prezentácie odbornej, tvorivej umeleckej alebo vedeckej činnosti a navrhovanej koncepcie vedenia ateliéru v písomnej a v elektronickej forme v jazyku slovenskom.
 • Celá požadovaná dokumentácia k výberovému konaniu, vrátane prihlášky do výberového konania, musí byť predložená v jazyku slovenskom. Pokiaľ ide o doklady preukazujúce dosiahnuté vzdelanie, nadobudnutie akademických a vedeckých titulov a vedeckých hodností, tieto musia byť, ak ide o doklady vydané v inom štáte ako Slovenská republika, úradne overené predpísaným spôsobom (apostila) a úradne predložené do jazyka slovenského. K dokladom je potrebné predložiť aj rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznaní zahraničných dokladov pre výkon regulovaného povolania na území Slovenskej republiky.

V Bratislave dňa 4. 11. 2020

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. 
rektorka VŠVU