Výberové konanie – Vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor v študijnom programe Reštaurátorská tvorba

Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konania na obsadenie voľného  pracovného miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii PROFESOR

 • Katedra reštaurovania

  • Vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor – vedúci ateliéru zabezpečujúceho výučbu povinného predmetu so zameraním na reštaurovanie textilu v študijnom programe Reštaurátorská tvorba v bakalárskom aj v magisterskom stupni štúdia v študijnom odbore Umenie so zaradením na Katedre reštaurovania

 


Termín podania prihlášok do:  6. 11. 2023

Termín nástupu: december 2023

 


Podmienky prijatia:

 • VZDELANIE:

  • ukončenie vysokoškolského vzdelania II. Stupňa  s udeleným umelecko-pedagogickým titulom alebo vedecko pedagogickým titulom „profesor“ pred dňom 01.09.2020 alebo, 
  • ukončenie vysokoškolského vzdelania III. Stupňa s udeleným umelecko-pedagogickým titulom alebo vedecko-pedagogického titulu „profesor“ alebo,
  • ukončenie vysokoškolského vzdelania III. Stupňa s udeleným umelecko-pedagogickým titulom alebo vedecko- pedagogického titulu „docent“, bez udeleného umelecko-pedagogického alebo vedecko-pedagogického titul „profesor“. Uchádzač preukáže splnenia kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu profesor na Vysokej škole v príslušnom odbore Inauguračného konania, ktorý je priradený k študijnému odboru, na ktorý sa funkcia viaže, čo v podmienkach Vysokej školy znamená, že musí spĺňať Kvalifikačné kritériá pre inaugurácie vybraného študijného odboru, ktoré tvoria prílohu č. 1, alebo,
  • ukončenie vysokoškolského vzdelania II. Stupňa  s udeleným umelecko-pedagogickým titulom alebo vedecko pedagogického titulu „docent“ pred dňom 01.09.2020; bez udeleného umelecko-pedagogického alebo vedecko-pedagogického titul „profesor“. Uchádzač preukáže splnenia kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu profesor na Vysokej škole v príslušnom odbore Inauguračného konania, ktorý je priradený k študijnému odboru, na ktorý sa funkcia viaže, čo v podmienkach Vysokej školy znamená, že musí spĺňať Kvantifikačné kritériá pre inaugurácie vybraného študijného odboru, ktoré tvoria prílohu č. 1.
 • získanie umelecko-pedagogického titulu „profesor“ alebo získanie umelecko-pedagogického titulu „docent“ za súčasného preukázania splnenia kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu profesor na Vysokej škole v príslušnom odbore inauguračného konania, ktorý je priradený k študijnému odboru, na ktorý sa funkcia viaže, čo v podmienkach Vysokej školy znamená, že musí spĺňať Kvantifikačné kritériá pre habilitácie vybraného študijného odboru, ktoré tvoria prílohu č.1.
 • umelecko-pedagogickú prax v trvaní aspoň 6 rokov, z toho najmenej 3 roky odo dňa udelenia titulu „docent“ v odbore, v ktorom sa obsadzuje funkčné miesto profesora alebo v príbuznom odbore;
 • bezúhonnosť,
 • účasť na výberovom konaní,
 • úspešné ukončenie výberového konania.

 


Požadovaná dokumentácia k výberovému konaniu:

 • prihláška do VK (musí obsahovať osobné údaje – meno a priezvisko , adresa, kontakt – mail, telefón presný názov pracovného miesta),
 • profesijný životopis,
 • úradne osvedčená kópia dokladu o získanom vysokoškolskom vzdelaní II. alebo  III. stupňa v závislosti od poznámok pod čiarou,
 • úradne osvedčené vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške,
 • úradne osvedčenú kópiu dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený umelecko-pedagogický titul „docent“ alebo umelecko-pedagogický titul „profesor“,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • umelecké, resp. vedecké portfólio v printovej, resp. elektronickej forme,
 • prehľad umelecko-pedagogickej  činnosti (dĺžka pedagogickej praxe, vedenie doktorandov),
 • prehľad grantovej, projektovej a organizačnej činnosti uchádzača (výskumné projekty, konferencie, workshopy, atď.)
 • koncepcia vedenia katedry/ateliéru, resp. iného odborného predmetu/predmetov študijného odboru, v ktorom má uchádzač zabezpečovať na Vysokej škole výučbu,
 • ďalšie doklady v zmysle Zásad výberového konania a zverejneného oznámenia o výberom konaní. (viď príloha č,1)

 


Všeobecné podmienky prijatia:

 • splnenie požadovaných podmienok prijatia, 
 • kompletné predloženie požadovanej dokumentácie k výberovému konaniu,
 • účasť na výberovom konaní.

Priebeh výberového konania:

 • prezentácia umeleckej, resp. vedeckej a pedagogickej činnosti,
 • prezentácia navrhovanej koncepcie výučby,
 • rozprava s členmi komisie a obhajoba predloženej koncepcie výučby.

Platové podmienky:

 • podľa platných právnych predpisov zákona č. 553/2003  o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  t. j. podľa  osobitnej stupnice  platových taríf učiteľov vysokých škôl.

 


Ďalšie podrobnosti o vypísanom výberovom konaní, podmienkach prijatia a požadovanej dokumentácii k výberovému konaniu:

 1. Obsadzovanie uvedeného pracovného miesta a funkcie sa uskutočňuje v nadväznosti na schválený počet a štruktúru pracovných miest na VŠVU.
 2. Výberovým konaním sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má zamestnanec vykonávať v pracovnej pozícii alebo vo funkcii, na obsadenie ktorej sa vypisuje výberové konanie.
 3. Výberové konanie na obsadenie funkcie profesora a funkcie docenta je zároveň výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa.
 4. Celá požadovaná dokumentácia k výberovému konaniu, vrátane prihlášky do výberového konania, musí byť predložená v jazyku slovenskom.

 


Prihlášky s potrebnými dokladmi prijíma personálny referát VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava.

Kontakt:


 

V Bratislave: 11. 10. 2023

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. 
rektorka VŠVU