Výberové konania - docenti*ky na rôznych katedrách

Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v súlade s §75 a § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a vysokoškolských učiteľov vypisuje výberové konania na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov – funkčné miesto docent/docentka

 • Platforma digitálneho umenia

  • Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent pre vedenie výučby profilových odborných predmetov so zameraním na prácu s mikrokontrolérmi a tvorbu interaktívnych inštalácii v študijnom programe Digitálne umenia v študijnom odbore Umenie so zaradením na Platforme digitálneho umenia.   
  • Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent pre vedenie výučby profilových predmetov so zameraním na digitálne umenie  v študijnom programe Digitálne umenia v študijnom odbore Umenie so zaradením na Platforme digitálneho umenia.
 • Katedra architektonickej tvorby

  • Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent pre vedenie výučby povinného predmetu Ateliér Architextúry: telo a priestor s dôrazom na experimentálnu architektonickú tvorbu na báze výskumného vedeckého a technologického progresu v študijnom programe Architektonická tvorba v študijnom odbore Umenie v bakalárskom stupni štúdia a v študijnom programe Architektonická tvorba v študijnom odbore Umenie v magisterskom stupni štúdia so zaradením na Katedre architektonickej tvorby.
 • Katedra textilnej tvorby

  • Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent pre vedenie a výučbu povinného predmetu Ateliér textilného dizajnu so zameraním na textilný dizajn v študijnom programe Textilná tvorba v  študijnom odbore Umenie v bakalárskom stupni štúdia a v študijnom programe Dizajn v študijnom odbore Umenie v magisterskom stupni štúdia so zaradením na Katedre textilnej tvorby. 
  • Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent pre vedenie výučby povinného predmetu Prípravný ateliér odevného dizajnu a vedenie výučby odborných predmetov so zameraním na odevné technológie v študijnom programe Textilná tvorba v študijnom odbore Umenie v bakalárskom stupni štúdia a v študijnom programe Dizajn v študijnom odbore Umenie v magisterskom stupni štúdia so zaradením na Katedre textilnej tvorby.
  • Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent pre vedenie výučby povinného predmetu Prípravný ateliér textilného dizajnu a vedenie výučby odborných predmetov so zameraním na  textilné technológie v študijnom programe Textilná tvorba v študijnom odbore Umenie v bakalárskom stupni štúdia a v študijnom programe Dizajn v študijnom odbore Umenie v magisterskom stupni štúdia so zaradením na Katedre textilnej tvorby.
 • Katedra vizuálnej komunikácie

  • Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent pre vedenie výučbu povinného predmetu Ateliér Typo v 3. ročníku bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe Vizuálna komunikácia v študijnom odbore Umenie a pre výučbu povinného predmetu Ateliér TypoLab v študijnom programe Dizajn v študijnom odbore Umenie v magisterskom stupni štúdia a pre výučbu odborných predmetov so zameraním na tvorbu písma a typografie v študijnom programe Vizuálna komunikácia v študijnom odbore Umenia v bakalárskom stupni štúdia a v študijnom programe Dizajn v študijnom odbore Umenie v magisterskom stupni štúdia so zaradením na Katedre vizuálnej komunikácie.  
 • Katedra reštaurovania

  • Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent pre spoluvedenie výučby povinného odborného predmetu Ateliér reštaurovania výtvarných diel na papieri a fotografie a iné médiá v študijnom programe Reštaurátorská tvorba v študijnom odbore umenie v bakalárskom stupni štúdia a pre vedenie výučby povinného odborného predmetu Ateliér reštaurovania fotografie v študijnom programe Reštaurátorská tvorba v študijnom odbore Umenie v magisterskom stupni štúdia a pre výuku predmetov so zameraním na historické fotografické techniky v študijnom programe Reštaurátorská tvorba v študijnom odbore Umenie v bakalárskom stupni štúdia a v študijnom programe Reštaurátorská tvorba v študijnom odbore umenie v magisterskom stupni štúdia so zaradením na Katedre reštaurovania.
  • Vysokoškolský učiteľa vo funkcii docent pre vedenie výučby povinného odborného predmetu Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry v študijnom programe Reštaurátorská tvorba v študijnom odbore Umenie v bakalárskom stupni štúdia a v študijnom programe Reštaurátorská tvorba v študijnom odbore Umenie v magisterskom stupni štúdia a výučbu predmetov so zameraním na reštaurovanie kamenných sôch a kamenných prvkov architektúry a technologických kópií pre plastické disciplíny v študijnom programe Reštaurátorská tvorba v študijnom odbore Umenie v bakalárskom stupni štúdia a v študijnom programe Reštaurátorská tvorba v študijnom odbore umenie v magisterskom stupni štúdia so zaradením na Katedre reštaurovania.
  • Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent pre vedenie výučby povinného predmetu Ateliér reštaurovania malieb v študijnom programe Reštaurátorská tvorba v študijnom odbore Umenie v bakalárskom stupni štúdia a v študijnom programe Reštaurátorská tvorba v študijnom odbore Umenie v magisterskom stupni štúdia so zaradením na Katedre reštaurovania.
 • Katedra Dizajnu

  • Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent pre vedenie výučby povinného predmetu Ateliér experimentálneho dizajnu so zameraním na experimentálny a sociálny dizajn v študijnom programe Dizajn v študijnom odbore Umenie v bakalárskom stupni štúdia a v študijnom programe dizajn v študijnom odbore Umenie v magisterskom stupni štúdia so zaradením na Katedre dizajnu.
  • Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent pre vedenie výučby povinného predmetu Prípravný kurz dizajnu v študijnom programe Dizajn v študijnom odbore Umenie v bakalárskom stupni štúdia so zaradením na Katedre dizajnu.
 • Katedra grafiky a iných médií

  • Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent pre vedenie výučby povinného predmetu Prípravného kurz grafiky v študijnom programe Grafika a iné médiá v študijnom odbore Umenie v bakalárskom stupni štúdia so zaradením na Katedre grafiky a iných médií.
 • Katedra úžitkového umenia

  • Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent pre vedenie výučby povinného predmetu Prípravný kurz keramiky v študijnom programe Úžitkové umenie v študijnom odbore Umenie a pre výučbu predmetov so zameraním na technológiu keramiky a porcelánu v študijnom programe Úžitkové umenie v študijnom odbore Umenia v bakalárskom stupni štúdia a v študijnom programe Vizuálne umenie v študijnom odbore Umenie v magisterskom stupni štúdia so zaradením na Katedre úžitkového umenia.  
  • Vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent pre vedenie výučby povinného predmetu Ateliér keramiky zameraného na keramiku a porcelán v študijnom programe Úžitkové umenie v študijnom odbore Umenia v bakalárskom stupni štúdia a pre vedenie výučby povinného predmetu Ateliér keramiky zameraného na keramiku a porcelán v študijnom programe Vizuálne umenie v študijnom odbore Umenie v magisterskom stupni štúdia so zaradením na Katedre úžitkového umenia.

 


Termín podania prihlášok do:  16. 05. 2024

Termín nástupu: september 2024

 


Kvalifikačné predpoklady:

 • VZDELANIE:

  • ukončenie vysokoškolského vzdelania II. Stupňa  s udeleným umelecko-pedagogickým titulom alebo vedecko pedagogického titulu „docent“ pred dňom 01.09.2020 alebo, 
  • ukončenie vysokoškolského vzdelania III. Stupňa s udeleným umelecko-pedagogickým titulom alebo vedecko- pedagogického titulu „docent“ alebo,
  • ukončenie vysokoškolského vzdelania III. Stupňa, bez udeleného umelecko-pedagogického alebo vedecko-pedagogického titul „docent“. Uchádzač preukáže splnenia kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu docent na Vysokej škole v príslušnom odbore Habilitačného konania, ktorý je priradený k študijnému odboru, na ktorý sa funkcia viaže, čo v podmienkach Vysokej školy znamená, že musí spĺňať Kvalifikačné kritériá pre habilitačné konanie.

KVANTIFIKAČNÉ KRITÉRIA PRE HABILITAČNÉ KONANIE (príloha č.1)DOCX, 87 KB

Ďalšie kvalifikačné predpoklady

 • umelecko-pedagogickú prax v trvaní aspoň 3 roky,( vrátane doktorandského štúdia)
 • znalosť svetového jazyka – anglického, úroveň:B2 (stredne pokročilý)
 • publikačná činnosť,
 • bezúhonnosť,
 • účasť na výberovom konaní,
 • úspešné ukončenie výberového konania.

 


Požadovaná dokumentácia k výberovému konaniu:

 • prihláška – písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní s uvedením súhlasu na spracovanie osobných údajom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov a o zmene s doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prihláška (musí obsahovať : osobné údaje – meno, priezvisko , adresa, kontakt – mail, telefón, a presný názov pracovného miesta o ktoré má kandidát záujem)

Prihláška do výberového konania VŠVU 042024RTF, 51 KB

 • štruktúrovaný životopis,
 • úradne osvedčená kópia dokladu o získanom  vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa, resp. aj tretieho stupňa,
 • úradne osvedčenú kópiu dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený umelecko-pedagogický titul „docent“, ak uchádzač tento titul získal,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • stručné portfólio umeleckej, resp. vedeckej činnosti – v printe aj elektronicky ( na USB kľúči),
 • prehľad umeleckej, odbornej a publikačnej činnosti, ( v prípade možnosti dokladovať výpisom CREUČ a CREPČ),
 • prehľad umelecko-vedeckej odbornej a publikačnej činnosti ( v prípade možnosti dokladovať výpisom CREUČ a CREPČ),
 • koncepcia výučby v printovej aj elektronickej podobe ( na USB kľúči),
 • čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa a výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase ( na účely preukázania skutočnosti podľa §74 ods. 5 zákona o vysokých školách)
 • prehľad umelecko-pedagogickej činnosti (dĺžka pedagogickej praxe, vedenie záverečných prác),
 • prehľad grantovej, projektovej a organizačnej činnosti uchádzača (výskumné projekty, konferencie, workshopy, atď.),
 • ďalšie doklady v zmysle Zásad výberového konania a zverejneného oznámenia o výberom konaní, (príloha č. 1), pre uchádzačov s tretím stupňom vzdelania a bez udeleného umelecko-pedagogického titulu „docent“.
 • všetky požadované dokumenty je potrebné odovzdať v printovej aj v elektronickej podobe ( USB kľúč).

*V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.


Všeobecné podmienky prijatia:

 • splnenie požadovaných podmienok prijatia, 
 • kompletné predloženie požadovanej dokumentácie k výberovému konaniu,
 • osobná účasť na výberovom konaní.

Priebeh výberového konania:

 • prezentácia umeleckej, resp. vedeckej a pedagogickej činnosti (cca 15 min.),
 • prezentácia navrhovanej koncepcie výučby (cca 15 min.),
 • rozprava s členmi komisie a obhajoba predloženej koncepcie výučby.

Platové podmienky:

 • Podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. a s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z.z., prílohou č. 3 Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov. Základný tarifný plat je určený podľa počtu rokov započítanej praxe od 1 370,50 Eur.

Pracovná náplň:

 • v súlade s § 75, ods. 3) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie podrobnosti o vypísanom výberovom konaní, podmienkach prijatia a požadovanej dokumentácii k výberovému konaniu:

 1. Obsadzovanie uvedeného pracovného miesta a funkcie sa uskutočňuje v nadväznosti na schválený počet a štruktúru pracovných miest na VŠVU.
 2. Výberovým konaním sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má zamestnanec vykonávať v pracovnej pozícii alebo vo funkcii, na obsadenie ktorej sa vypisuje výberové konanie.
 3. Výberové konanie na obsadenie funkcie profesora a funkcie docenta je zároveň výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa. Viď Vnútorný predpis č. 5/2023 KONKRÉTNE PODMIENKY NA OBSADZOVANIE FUNKČNÝCH MIEST PROFESOROV A DOCENTOV NA
  VYSOKEJ ŠKOLE VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE
 4. Celá požadovaná dokumentácia k výberovému konaniu, vrátane prihlášky do výberového konania, musí byť predložená v jazyku slovenskom. Pokiaľ ide o doklady preukazujúce dosiahnuté vzdelanie, nadobudnutie akademických a vedeckých titulov a vedeckých hodností, tieto musia byť, ak ide o doklady vydané v inom štáte ako Slovenská republika, úradne overené predpísaným spôsobom a úradne predložené do jazyka slovenského. Pri dokladoch vydaných v českom jazyku sa úradný preklad do slovenského jazyka nevyžaduje.

 


Prihlášky s potrebnými dokladmi prijíma personálny referát VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava.

Kontakt:


 

V Bratislave: 24. 4. 2024

 

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. 
rektorka VŠVU