Kvestor/ Kvestorka VŠVU

Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37, vypisuje v zmysle Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, umeleckých a výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktoré nadobudli platnosť dňom 11. 07. 2005, výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta:

Kvestor/kvestorka VŠVU

 


 • Termín podania prihlášok do: 31.5.2024

 • Termín nástupu: júl/august 2024


Podmienky prijatia:

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • 10-ročné skúsenosti v oblasti financií alebo príbuznom odbore, z toho aspoň 5-ročné skúsennosti na riadiacej pozícii
 • znalosť ekonomických procesov (rozpočet, účtovanie, vykazovanie) a verejného obstarávania
 • znalosť príslušnej legislatívy a odborná kompetencia pri príprave vnútorných smerníc a pripomienkových konaní
 • mať povedomie o agende v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciam
 • manažérske zručnosti a schopnosť kooperácie s ostatnými oddeleniami školy, ako aj externým prostredím školy,
 • bezúhonnosť,
 • znalosť cudzieho jazyka vítaná,
 • skúsenosť z pôsobenia v akademickom prostredí vítaná,
 • znalosť  informačného systému SAP  vítaná

Požadovaná dokumentácia k výberovému konaniu:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania (motivačný list)
 • profesijný životopis,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • doklad o ukončenom vzdelaní
 • písomný koncept činnosti kvestora a chodu oddelení, spadajúcich pod kvestora

Priebeh výberového konania:

 • prezentácia činností kvestora - vedenia oddelení spadajúcich pod kvestora (cca 10 min.),
 • rozprava s členmi komisie a obhajoba predloženého konceptu

Pracovná náplň:

 • Zabezpečenie kontinuity prác pri nastavovaní hospodárskeho a správneho chodu verejnej vysokej školy, riadenie cca 30 členného týmu 
 • Zabezpečenie administratívnej činnosti a metodické riadenie útvarov spadajúcich pod kvestora
 • Zodpovednosť za dodržiavanie právnych predpisov, rozpočtovej, mzdovej a finančnej disciplíny.
 • Kontrola všetkých finančných operácií v zmysle zákona o finančnej kontrole
 • Zodpovednosť za prípravu návrhu ročného rozpočtu, mzdových prostriedkov a návrhu na ich rozdelenie, sledovanirozpočtov jednotlivých pracovísk
 • Vypracovanie výročných správ VŠVU
 • Projektové riadenie chystaných legislatívnych zmien v súčinnosti s vedením vysokej školy
 • Delenie dotácií z MŠVVaŠ SR pre VŠVU
 • Sledovanie ostatných zdrojov finanvania
 • Kompletná agenda v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám
 • Komunikácia s nadriadeným orgánom MŠVVaŠ SR
 • Príprava podkladov pre nadriadený orgán pre rozpis dotácie
 • Vypracovanie podkladov rozpisu dotácie pre Správnu radu a Akademický senát VŠVU a jeho obhájenie
 • Vypracovanie podkladov hospodárenia pre Správnu radu a Akademický senát VŠVU a jeho obhájenie
 • Príprava podkladov pre vedenie VŠVU o stave financií
 • Rozhodovacie činnosti v oblasti financií
 • Zvolávať pravidelne - aspoň raz za kalendárny mesiac - pracovnú poradu úsekov, ktoré riadi
 • Priebežne zabezpečovať zmeny na web stránke VŠVU za úseky, ktoré riadi
 • Viesť kolektívne vyjednávanie v mene VŠVU ako zamestnávateľa so zástupcami zamestnancov za účelom uzavretia Kolektívnej zmluvy
 • Zúčastňovať sa porád vedenia VŠVU, ako aj ďalších pracovných stretnutí, porád a stretnutí VŠVU, resp. tých, na ktoré ho/ju vyšle rektor VŠVU

Platové podmienky

podľa platných právnych predpisov zákona č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme t. j. podľa  základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (v rozpätí podľa tarifnej triedy – platového zaradenia a odpracovaných rokov od 1283,– Eur do 1539.50,– Eur/mes + osobný príplatok)

 


Prihlášky s potrebnými dokladmi prijíma personálny referát VŠVU,

Hviezdoslavovo nám.18, 814 37 Bratislava.

Kontakt


 

V Bratislave 17.4.2024

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
rektorka VŠVU