Kvestor/ Kvestorka VŠVU

Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37, vypisuje v zmysle Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, umeleckých a výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktoré nadobudli platnosť dňom 11. 07. 2005, výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta:

Kvestor/kvestorka VŠVU

 


 • Termín podania prihlášok do: 28. 2. 2023

 • Termín nástupu: marec/apríl 2023


Podmienky prijatia:

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • 3-ročná prax v odbore, alebo príbuznom odbore,
 • bezúhonnosť,
 • manažérske a komunikačné schopnosti,
 • znalosť cudzieho jazyka vítaná,
 • obhájenie písomne spracovaného konceptu činnosti kvestora a ním prislúchajúcich oddelení
 • znalosť  informačného systému SAP  vítaná

Požadovaná dokumentácia k výberovému konaniu:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný životopis,
 • výpis z registra trestov - nie starší ako 3 mesiace,
 • doklad o ukončenom vzdelaní
 • písomný koncept činnosti kvestora a chodu oddelení, spadajúcich pod kvestora

Priebeh výberového konania:

 • prezentácia činností kvestora vedenia oddelení spadajúcich pod kvestora (cca 10 min.),
 • rozprava s členmi komisie a obhajoba predloženého konceptu

Pracovná náplň:

 • Metodické vedenie oddelení spadajúcich pod kvestora
 • Vypracovanie metodických usmernení
 • Komunikácia s nadriadeným orgánom MŠVVaŠ SR
 • Príprava podkladov pre nadriadený orgán pre rozpis dotácie
 • Delenie dotácií z MŠVVaŠ SR pre VŠVU
 • Sledovanie ostatných zdrojov financovania
 • Vypracovanie výročných správ VŠVU
 • Vypracovanie podkladov rozpisu dotácie pre Správnu radu a Akademický senát VŠVU a jeho obhájenie
 • Vypracovanie podkladov hospodárenia pre Správnu radu a Akademický senát VŠVU a jeho obhájenie
 • Príprava podkladov pre vedenie VŠVU o stave financií
 • Kontrola  všetkých finančných operácií v zmysle zákona o Finančnej kontrole
 • Sledovanie rozpočtov jednotlivých pracovísk
 • Rozhodovacie činnosti v oblasti financií
 • Kompletná agenda  v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám
 • Zvolávať pravidelne – aspoň raz za kalendárny mesiac – pracovnú poradu úsekov, ktoré riadi
 • Priebežne zabezpečovať zmeny na web stránke VŠVU za úseky, ktoré riadi
 • Viesť kolektívne vyjednávanie v mene VŠVU ako zamestnávateľa so zástupcami zamestnancov za účelom uzavretia Kolektívnej zmluvy
 • Zúčastňovať sa porád vedenia, kolégia VŠVU, ako aj ďalších  pracovných stretnutí porád a stretnutí  VŠVU, resp. tých, na ktoré ho vyšle rektor VŠVU.

 

Prihlášky s potrebnými dokladmi prijíma personálny referát VŠVU,

Hviezdoslavovo nám.18, 814 37 Bratislava.

Kontakt


 

V Bratislave 18.1.2023

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
rektorka VŠVU