Zasadnutie Akademického senátu

Vážené členky, členovia Akademického senátu VŠVU a celá akademická obec. Pozývam vás na spoločné prezenčné zasadnutie.

Miesto konania: kresliareň Drotárska cesta


Program zasadnutia:

  1. otvorenie zasadnutia a oboznámenie s programom - predseda AS Martin Piaček
  2. nformácia o priebehu akreditačných procesov na VŠVU – informuje rektorka a študijná iprorektorka
  3. informácia o prerozdelení rozpočtu školy na kal. rok 2022 – informáciu podá kvestorka Ing. Macurová
  4. informácia o pripravovanej voľbe kandidáta na rektora VŠVU a prípravách na voľbu nového Akademického senátu VŠVU a voľba členov volebnej komisie – poinformuje JUDr. Zimová
  5. informácia o Etickej rade a vyhlásení študentskej ankety – informáciu podá Prof. Pavol Choma a člen študentskej časti AS Lukáš Mráz
  6. diskusia a záver

doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.
predseda AS VŠVU