Výberové konanie – Vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesora v študijnom programe Architektonická tvorba

Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konania na obsadenie voľného  pracovného miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii profesor

Vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesora pre vedenie povinného predmetu Ateliér v študijnom programe Architektonická tvorba vo všetkých troch stupňoch štúdia v študijnom odbore  Umenie, so zaradením na Katedre architektonickej tvorby.


Termín podania prihlášok do: 2. 5. 2022
Termín nástupu: september 2022


Požadovaná dokumentácia k výberovému konaniu :

 • prihláška do VK (musí obsahovať osobné údaje – meno a priezvisko , adresa, kontakt – mail, telefón presný názov pracovného miesta),
 • profesijný životopis,
 • úradne osvedčenú kópiu dokladu o získanom vysokoškolskom vzdelaní II. alebo  III. stupňa v závislosti od poznámok pod čiarou,
 • úradne osvedčené vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške,
 • úradne osvedčenú kópiu dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený umelecko-pedagogický titul „docent“ alebo umelecko-pedagogický titul „profesor“,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • umelecké, resp. vedecké portfólio v printovej, resp. elektronickej forme,
 • zoznam umeleckej a vedecko-publikačnej činnosti,
 • prehľad umelecko-pedagogickej  činnosti (dĺžka pedagogickej praxe, vedenie doktorandov),
 • prehľad grantovej, projektovej a organizačnej činnosti uchádzača (výskumné projekty, konferencie, workshopy, atď.)
 • koncepcia vedenia katedry/ateliéru, resp. iného odborného predmetu/predmetov študijného odboru, v ktorom má uchádzač zabezpečovať na Vysokej škole výučbu,
 • ďalšie doklady v zmysle Zásad výberového konania a zverejneného oznámenia o výberom konaní. (viď príloha č. 1)

Na stiahnutie

Kvantifikačné kritériá pre vymenovanie profesora, príloha č. 1 – architektonická tvorbaDOCX, 18 KB


Všeobecné podmienky prijatia:

 • splnenie požadovaných podmienok prijatia,
 • kompletné predloženie požadovanej dokumentácie k výberovému konaniu,
 • účasť na výberovom konaní.

Priebeh výberového konania:

 • prezentácia umeleckej, resp. vedeckej a pedagogickej činnosti ,
 • prezentácia navrhovanej koncepcie výučby,
 • rozprava s členmi komisie a obhajoba predloženej koncepcie výučby.

Platové podmienky:

 • podľa platných právnych predpisov zákona č. 553/2003  o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme t. j. podľa  osobitnej stupnice  platových taríf učiteľov vysokých škôl, (v rozpätí podľa tarifnej triedy – platového zaradenia a odpracovaných rokov   od 1079,– Eur do 1706,– Eur.)

Prihlášky s potrebnými dokladmi prijíma personálny referát VŠVU,
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava.


Ďalšie podrobnosti o vypísanom výberovom konaní, podmienkach prijatia a požadovanej dokumentácii k výberovému konaniu:

 1. Obsadzovanie uvedeného pracovného miesta a funkcie sa uskutočňuje v nadväznosti na schválený počet a štruktúru pracovných miest na VŠVU.
 2. Výberovým konaním sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má zamestnanec vykonávať v pracovnej pozícii alebo vo funkcii, na obsadenie ktorej sa vypisuje výberové konanie.
 3. Výberové konanie na obsadenie funkcie profesora je zároveň výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa.
 4. Ďalej sa požaduje od uchádzača predloženie:
  a) čestného vyhlásenia o iných pracovných pomeroch s vysokým školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území Slovenskej republiky uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase (na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ),
  b) návrhu prezentácie odbornej, tvorivej umeleckej alebo vedeckej činnosti a navrhovanej koncepcie vedenia ateliéru v písomnej a v elektronickej forme v jazyku slovenskom.
 5. Celá požadovaná dokumentácia k výberovému konaniu, vrátane prihlášky do výberového konania, musí byť predložená v jazyku slovenskom. Pokiaľ ide o doklady preukazujúce dosiahnuté vzdelanie, nadobudnutie akademických a vedeckých titulov a vedeckých hodností, tieto musia byť, ak ide o doklady vydané v inom štáte ako Slovenská republika, úradne overené predpísaným spôsobom (apostila) a úradne predložené do jazyka slovenského. K dokladom je potrebné predložiť aj rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznaní zahraničných dokladov pre výkon regulovaného povolania na území Slovenskej republiky.

V Bratislave dňa 4. 4. 2022

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
rektorka VŠVU