Výberové konanie – Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docenta v študijnom programe Reštaurátorská tvorba

Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konania na obsadenie voľných pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii docent

Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docenta pre vedenie povinného predmetu Ateliér so zameraním na reštaurovanie drevenej sochy v študijnom programe Reštaurátorská tvorba v študijnom odbore Umenie, so zaradením na Katedre reštaurovania.  


Termín podania prihlášok do: 2. 5. 2022
Termín nástupu: september 2022


Podmienky prijatia:

 • vzdelanie:
 • ukončenie vysokoškolského vzdelania II. Stupňa  s udeleným umelecko-pedagogickým titulom alebo vedecko pedagogického titulu „docent“ pred dňom 1. 9. 2020 alebo,  
 • ukončenie vysokoškolského vzdelania III. Stupňa s udeleným umelecko-pedagogickým titulom alebo vedecko- pedagogického titulu „docent“ alebo,
 • ukončenie vysokoškolského vzdelania III. Stupňa, bez udeleného umelecko-pedagogického alebo vedecko-pedagogického titul „docent“. Uchádzač preukáže splnenia kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu docent na Vysokej škole v príslušnom odbore Habilitačného konania, ktorý je priradený k študijnému odboru, na ktorý sa funkcia viaže, čo v podmienkach Vysokej školy znamená, že musí spĺňať Kvantifikačné kritériá pre habilitácie vybraného študijného odboru, ktoré tvoria prílohu č. 3 a
 • umelecko-pedagogickú prax v trvaní aspoň 3 roky,
 • bezúhonnosť,
 • účasť na výberovom konaní,
 • úspešné ukončenie výberového konania.

Na stiahnutie

Kvantifikačné kritériá pre habilitácie, príloha č. 3 a – reštaurovanieDOCX, 17 KB


Požadovaná dokumentácia k výberovému konaniu :

 • prihláška do VK (musí obsahovať osobné údaje – meno a priezvisko , adresa, kontakt – mail, telefón presný názov pracovného miesta),
 • profesijný životopis,
 • úradne osvedčenú kópiu dokladu o získanom vysokoškolskom vzdelaní II. alebo  III. stupňa v závislosti od poznámok pod čiarou,
 • úradne osvedčenú kópiu dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený umelecko-pedagogický titul „docent“, ak uchádzač tento titul získal,
 • umelecké, resp. vedecké portfólio v printovej, resp. elektronickej forme,
 • zoznam umeleckej a vedecko-publikačnej činnosti,
 • prehľad umelecko-pedagogickej činnosti (dĺžka pedagogickej praxe, vedenie záverečných prác),
 • prehľad grantovej, projektovej a organizačnej činnosti uchádzača (výskumné projekty, konferencie, workshopy, atď.),
 • koncepcia vedenia katedry/ateliéru, resp. odborného predmetu, v ktorom má zabezpečovať na Vysokej škole výučbu,
 • ďalšie doklady v zmysle Zásad výberového konania a zverejneného oznámenia o výberom konaní, (príloha č.3a pre uchádzačov s tretím stupňom vzdelania a bez udeleného umelecko-pedagogického titulu „docent).

Všeobecné podmienky prijatia:

 • splnenie požadovaných podmienok prijatia,
 • kompletné predloženie požadovanej dokumentácie k výberovému konaniu,
 • osobná účasť na výberovom konaní.

Priebeh výberového konania:

 • prezentácia umeleckej, resp. vedeckej a pedagogickej činnosti (cca 10 min.),
 • prezentácia navrhovanej koncepcie výučby (cca 10 min.),
 • rozprava s členmi komisie a obhajoba predloženej koncepcie výučby.

Platové podmienky:

 • podľa platných právnych predpisov zákona č. 553/2003  o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  t. j. podľa  osobitnej stupnice  platových taríf učiteľov vysokých škôl, (v rozpätí podľa tarifnej triedy – platového zaradenia a odpracovaných rokov od 1.079,– Eur do 1581,– Eur.)

Prihlášky s potrebnými dokladmi prijíma personálny referát VŠVU,
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava.


Ďalšie podrobnosti o vypísanom výberovom konaní, podmienkach prijatia a požadovanej dokumentácii k výberovému konaniu:

 1. Obsadzovanie uvedeného pracovného miesta a funkcie sa uskutočňuje v nadväznosti na schválený počet a štruktúru pracovných miest na VŠVU.
 2. Výberovým konaním sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má zamestnanec vykonávať v pracovnej pozícii alebo vo funkcii, na obsadenie ktorej sa vypisuje výberové konanie.
 3. Výberové konanie na obsadenie funkcie profesora a funkcie docenta je zároveň výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa.
 4. Ďalej sa požaduje od uchádzača predloženie:
  a) čestného vyhlásenia o iných pracovných pomeroch s vysokým školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území Slovenskej republiky uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase (na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ),
  b) návrhu prezentácie odbornej, tvorivej umeleckej alebo vedeckej činnosti a navrhovanej koncepcie vedenia ateliéru v písomnej a v elektronickej forme v jazyku slovenskom.
 5. Celá požadovaná dokumentácia k výberovému konaniu, vrátane prihlášky do výberového konania, musí byť predložená v jazyku slovenskom. Pokiaľ ide o doklady preukazujúce dosiahnuté vzdelanie, nadobudnutie akademických a vedeckých titulov a vedeckých hodností, tieto musia byť, ak ide o doklady vydané v inom štáte ako Slovenská republika, úradne overené predpísaným spôsobom (apostila) a úradne predložené do jazyka slovenského. K dokladom je potrebné predložiť aj rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznaní zahraničných dokladov pre výkon regulovaného povolania na území Slovenskej republiky.

V Bratislave dňa 4. 4. 2022

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
rektorka VŠVU