Výberové konanie: vedúci/a Galérie MEDIUM Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

Termín podania prihlášok do: 30. 9. 2021
Termín nástupu: október/november 2021


 • vedúci/a Galérie MEDIUM Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Podmienky prijatia:

 • VŠ vzdelanie 2. stupňa
 • schopnosť koncepčnej, riadiacej a organizačnej práce,
 • znalosť anglického jazyka (min. B2 podľa CEF),
 • obhájenie písomne spracovanej koncepcie odbornej a prevádzkovej činnosti a rozvoja galérie.

Odborné podmienky prijatia:

 • schopnosť dramaturgicky zabezpečovať program a prevádzku galérie podľa požiadaviek a potrieb VŠVU (viď príloha výzvy),
 • organizačné schopnosti a samostatnosť v komunikácii s partnerskými inštitúciami,
 • flexibilnosť a operatívnosť v riadení galérie,
 • schopnosť vypracovania projektov pre grantovú podporu činnosti a rozvoja galérie,
 • organizovať sprievodný program k výstavám a kultúrnym podujatiam galérie,
 • organizovať diskusné fóra k aktuálnym spoločenským témam,
 • samostatne zabezpečovať PR galérie (komunikáciu s verejnosťou a médiami).

Všeobecné podmienky prijatia:

 • splnenie požadovaných odborných podmienok,
 • bezúhonnosť,
 • predloženie požadovaných písomných materiálov,
 • účasť na výberovom konaní.

Priebeh výberového konania:

 • prezentácia doterajšej odbornej činnosti uchádzača/ky (cca 5 min.),
 • prezentácia konceptu odbornej a prevádzkovej činnosti a rozvoja galérie (cca 15 min.),
 • rozprava s členmi komisie a obhajoba predloženej koncepcie (cca 10 min.).

K prihláške do výberového konania uchádzači priložia:

 • prihlášku do VK (musí obsahovať osobné údaje – meno a priezvisko , adresa, kontakt – mail, telefón  presný názov pracovného miesta),
 • profesijný životopis,
 • fotokópie dokladov o vzdelaní (vysvedčenie, diplom),
 • výpis registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • písomne spracovanú koncepciu odbornej a prevádzkovej činnosti a rozvoja galérie.

Platové podmienky:

 • podľa platných právnych predpisov zákona č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme t. j. podľa  základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (v rozpätí podľa tarifnej triedy – platového zaradenia a odpracovaných rokov od 887,– Eur do 1064.50,– Eur + 5% základného platu)

Prihlášky s potrebnými dokladmi žiadame zaslať na adresu:

Kontakt

Personálne oddelenie

Adresa
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
Mapa
Mapa

Príloha výzvy k výberovému konaniu na obsadenie pracovného miesta: vedúci/a Galérie MEDIUM Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Požiadavky a potreby Vysokej školy výtvarných umení na dramaturgické a prevádzkové zabezpečenie činnosti Galérie Medium:

 • zaradenie do dramaturgického plánu galérie a organizačné zabezpečovanie realizácie výstav a umeleckých podujatí, ktoré má VŠVU zmluvne dohodnuté s externými kultúrnymi inštitúciami:
  Trienále plagátu Trnava (september, každé tri roky)
  ŠperkStreet (september – október, každoročne)
  Mesiac fotografie (november, každoročne).
 • zaradenie do dramaturgického plánu galérie a organizačné zabezpečovanie realizácie výstav a prezentácií spojených s obhajobou záverečných prác študentov VŠVU,
 • zaradenie do dramaturgického plánu galérie a organizačné zabezpečovanie realizácie výstav a prezentácií zahraničných partnerských umeleckých škôl a vzdelávacích inštitúcií,
 • zaradenie do dramaturgického plánu galérie a organizačné zabezpečovanie realizácie výstav a prezentácií domácich a zahraničných osobností vizuálneho umenia, architektúry, dizajnu a reštaurovania.

* Spôsob odborného hodnotenia a schvaľovania dramaturgického plánu činnosti Galérie Medium bude predmetom vypracovania návrhu nového Štatútu Galérie Medium, na ktorom bude participovať novoprijatý/á vedúci/a galérie. V návrhu štatútu môže byť zohľadnený koncept odbornej a prevádzkovej činnosti a rozvoja galérie.


Bratislava 16. 7. 2021

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
rektorka VŠVU