Výberové konanie – odborní asistenti na Katedre teórie a dejín umenia

Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konania na obsadenie voľných pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborný asistent

 • Vysokoškolský učiteľ vo funkcii odborného asistenta pre výučbu teoretických predmetov so zameraním na moderné a súčasné umenie v študijnom programe Teória a prax súčasného umenia a Dejiny a teória výtvarného umenia  a architektúry v odbore Vedy o umení a kultúre ako aj v študijných programoch v odbore Umenie so zaradením na Katedre teórie a dejín umenia.
 • Vysokoškolský učiteľ vo funkcii odborného asistenta pre výučbu povinných teoretických predmetov so zameraním na dejiny a teóriu digitálnych umení  v študijnom programe Teória a prax súčasného umenia a Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry v odbore Vedy o umení a kultúre ako aj v študijnom programe Digitálne umenie v odbore Umenie so zaradením na Katedre teórie a dejín umenia.
 • Vysokoškolský učiteľ vo funkcii odborného asistenta na 50% úväzok pre výučbu povinných teoretických predmetov so zameraním na teóriu a estetiku fotografie v študijnom programe Teória a prax súčasného umenia a Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry v odbore Vedy o umení a kultúre ako aj v študijných programoch v odbore Umenie so zaradením na Katedre teórie a dejín umenia.

Termín podania prihlášok do: 25. 5. 2022

Termín nástupu: september


Podmienky prijatia:

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v príslušnom študijnom odbore,
 • pedagogická prax min 3 roky
 • prehľad umeleckej, resp. vedeckej a pedagogickej činnosti,
 • obhájenie písomne spracovanej koncepcie výučby.

Požadovaná dokumentácia k výberovému konaniu:

 • prihláška do VK (musí obsahovať osobné údaje – meno, priezvisko , adresa, kontakt – mail, telefón, a presný názov pracovného miesta o ktoré má kandidát záujem)
 • profesijný životopis,
 • úradne overená kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa, resp. aj tretieho stupňa,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • stručné portfólio umeleckej, resp. vedeckej činnosti – v printe aj elektronicky (CD, alebo USB kľúč)
 • prehľad pedagogickej činnosti (dĺžka pedagogickej praxe, názvy vyučovaných predmetov, atď),
 • písomná koncepcia výučby v printovej aj elektronickej podobe (CD, alebo USB kľúč).

Platové podmienky:

 • podľa platných právnych predpisov zákona č. 553/2003  o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  t. j. podľa  osobitnej stupnice  platových taríf učiteľov vysokých škôl, (v rozpätí podľa tarifnej triedy – platového zaradenia a odpracovaných rokov od 1008.50,– Eur do 1472.50,– Eur.)

Ďalšie podrobnosti o vypísanom výberovom konaní, podmienkach prijatia a požadovanej dokumentácii k výberovému konaniu:

 1. Obsadzovanie uvedeného pracovného miesta a funkcie sa uskutočňuje v nadväznosti na schválený počet a štruktúru pracovných miest na VŠVU.
 2. Výberovým konaním sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má zamestnanec vykonávať v pracovnej pozícii alebo vo funkcii, na obsadenie ktorej sa vypisuje výberové konanie.
 3. Ďalej sa požaduje od uchádzača predloženie:
  a) čestného vyhlásenia o iných pracovných pomeroch s vysokým školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území Slovenskej republiky uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase (na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ),
  b) návrhu prezentácie odbornej, tvorivej umeleckej alebo vedeckej činnosti a navrhovanej koncepcie vedenia ateliéru v písomnej a v elektronickej forme v jazyku slovenskom.
 4. Celá požadovaná dokumentácia k výberovému konaniu, vrátane prihlášky do výberového konania, musí byť predložená v jazyku slovenskom. Pokiaľ ide o doklady preukazujúce dosiahnuté vzdelanie, nadobudnutie akademických a vedeckých titulov a vedeckých hodností, tieto musia byť, ak ide o doklady vydané v inom štáte ako Slovenská republika, úradne overené predpísaným spôsobom (apostila) a úradne predložené do jazyka slovenského. K dokladom je potrebné predložiť aj rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznaní zahraničných dokladov pre výkon regulovaného povolania na území Slovenskej republiky.

V Bratislave dňa 22. 4. 2022

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
rektorka VŠVU

Prihlášky s potrebnými dokladmi prijíma personálny referát VŠVU

Kontakt

Personálne oddelenie

Adresa
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
Mapa
Mapa