Vedúci/ca  Akademickej knižnice VŠVU

Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava vypisuje

v zmysle Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, umeleckých a výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktoré nadobudli platnosť dňom 11. 7. 2005, výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta:

 • Vedúci/ca  Akademickej knižnice VŠVU

Termín podania prihlášok do: 2. 5. 2022

Termín nástupu: September 2022


Podmienky prijatia:

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v humanitnom odbore,
 • 3-ročná prax v odbore, alebo príbuznom odbore,
 • bezúhonnosť,
 • manažérske a komunikačné schopnosti,
 • znalosť cudzieho jazyka vítaná,
 • obhájenie písomne spracovaného konceptu činnosti Akademickej knižnice.

Požadovaná dokumentácia k výberovému konaniu:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný životopis,
 • výpis z registra trestov - nie starší ako 3 mesiace,
 • doklad o ukončenom vzdelaní
 • písomný koncept činnosti Akademickej knižnice a jej rozvoja v printovej aj elektronickej podobe (CD).

Priebeh výberového konania:

 • prezentácia konceptu činnosti Akademickej knižnice (cca 10 min.),
 • rozprava s členmi komisie a obhajoba predloženého konceptu činnosti Akademickej  knižnice a jej rozvoja.

Prihlášky s potrebnými dokladmi prijíma personálny referát VŠVU,
Hviezdoslavovo nám.18, 814 37 Bratislava.

V Bratislave 4. 4. 2022

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
rektorka  VŠVU