Výberové konanie - docent/ docentka na Katedre reštaurovania / Platforme digitálneho umenia

Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v súlade s §75 a § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a vysokoškolských učiteľov vypisuje výberové konania na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov – funkčné miesto docent/docentka

 • Katedra reštaurovania

  • Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docenta  – pre vedenie výučby  predmetu Laboratórium reštaurovania modernej a súčasnej maľby so zameraním na reštaurovanie maľby 20. a 21. storočia v študijnom programe Reštaurátorská tvorba v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v študijnom odbore Umenie so zaradením na Katedre reštaurovania.
 • Platforma digitálneho umenia

  • Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docenta pre výučbu teoretických a praktických predmetov so zameraním na dejiny a teóriu digitálnych umení v študijnom programe Digitálne umenia v bakalárskom stupni štúdia a v študijnom programe Vizuálne umenia v magisterskom stupni štúdia v študijnom odbore Umenie a v študijných programoch v odbore Vedy o umení a kultúre so zaradením na Platforme digitálneho umenia.

 


Termín podania prihlášok do:  6. 11. 2023

Termín nástupu: december 2023

 


Kvalifikačné predpoklady:

 • VZDELANIE:

  • ukončenie vysokoškolského vzdelania II. Stupňa  s udeleným umelecko-pedagogickým titulom alebo vedecko pedagogického titulu „docent“ pred dňom 01.09.2020 alebo, 
  • ukončenie vysokoškolského vzdelania III. Stupňa s udeleným umelecko-pedagogickým titulom alebo vedecko- pedagogického titulu „docent“ alebo,
  • ukončenie vysokoškolského vzdelania III. Stupňa, bez udeleného umelecko-pedagogického alebo vedecko-pedagogického titul „docent“. Uchádzač preukáže splnenia kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu docent na Vysokej škole v príslušnom odbore Habilitačného konania, ktorý je priradený k študijnému odboru, na ktorý sa funkcia viaže, čo v podmienkach Vysokej školy znamená, že musí spĺňať Kvalifikačné kritériá pre habilitačné konanie  (príloha č. 3).

Ďalšie kvalifikačné predpoklady

 • umelecko-pedagogickú prax v trvaní aspoň 3 roky (vrátane doktorandského štúdia),
 • znalosť svetového jazyka – anglického, úroveň:B2 (stredne pokročilý)
 • publikačná činnosť,
 • bezúhonnosť,
 • účasť na výberovom konaní,
 • úspešné ukončenie výberového konania.

 


Požadovaná dokumentácia k výberovému konaniu:

 • prihláška – písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní s uvedením súhlasu na spracovanie osobných údajom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov a o zmene s doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prihláška (musí obsahovať : osobné údaje – meno, priezvisko , adresa, kontakt – mail, telefón, a presný názov pracovného miesta o ktoré má kandidát záujem)
 • štruktúrovaný životopis,
 • úradne osvedčená kópia dokladu o získanom  vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa, resp. aj tretieho stupňa,
 • úradne osvedčenú kópiu dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený umelecko-pedagogický titul „docent“, ak uchádzač tento titul získal,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • stručné portfólio umeleckej, resp. vedeckej činnosti – v printe aj elektronicky (na USB kľúči),
 • prehľad umeleckej, odbornej a publikačnej činnosti, (v prípade možnosti dokladovať výpisom CREUČ a CREPČ),
 • prehľad umelecko-vedeckej odbornej a publikačnej činnosti (v prípade možnosti dokladovať výpisom CREUČ a CREPČ),
 • koncepcia výučby v printovej aj elektronickej podobe (na USB kľúči),
 • čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa a výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase (na účely preukázania skutočnosti podľa §74 ods. 5 zákona o vysokých školách)
 • prehľad umelecko-pedagogickej činnosti (dĺžka pedagogickej praxe, vedenie záverečných prác),
 • prehľad grantovej, projektovej a organizačnej činnosti uchádzača (výskumné projekty, konferencie, workshopy, atď.),
 • ďalšie doklady v zmysle Zásad výberového konania a zverejneného oznámenia o výberom konaní, (príloha č.3), pre uchádzačov s tretím stupňom vzdelania a bez udeleného umelecko-pedagogického titulu „docent“.
 • všetky požadované dokumenty je potrebné odovzdať v printovej aj v elektronickej podobe (USB kľúč).

 


Všeobecné podmienky prijatia:

 • splnenie požadovaných podmienok prijatia, 
 • kompletné predloženie požadovanej dokumentácie k výberovému konaniu,
 • osobná účasť na výberovom konaní.

Priebeh výberového konania:

 • prezentácia umeleckej, resp. vedeckej a pedagogickej činnosti (cca 15 min.),
 • prezentácia navrhovanej koncepcie výučby (cca 15 min.),
 • rozprava s členmi komisie a obhajoba predloženej koncepcie výučby.

Platové podmienky:

 • Podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. a s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z.z., prílohou č. 3 Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov.

 


Ďalšie podrobnosti o vypísanom výberovom konaní, podmienkach prijatia a požadovanej dokumentácii k výberovému konaniu:

 1. Obsadzovanie uvedeného pracovného miesta a funkcie sa uskutočňuje v nadväznosti na schválený počet a štruktúru pracovných miest na VŠVU.
 2. Výberovým konaním sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má zamestnanec vykonávať v pracovnej pozícii alebo vo funkcii, na obsadenie ktorej sa vypisuje výberové konanie.
 3. Výberové konanie na obsadenie funkcie profesora a funkcie docenta je zároveň výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa.
 4. Celá požadovaná dokumentácia k výberovému konaniu, vrátane prihlášky do výberového konania, musí byť predložená v jazyku slovenskom.

 


Prihlášky s potrebnými dokladmi prijíma personálny referát VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava.

Kontakt:


 

V Bratislave: 11. 10. 2023

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. 
rektorka VŠVU