Štátne skúšky z teoretických predmetov na magisterskom štúdiu

Akademický kalendár Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Záznam zo štátnych skúšok z teoretických predmetov v bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia je dostupný verejnosti na pozretie v študovni knižnice VŠVU v priestoroch budovy na Hviezdoslavovom nám. 18,  podľa ust. § 108e ods. 6. zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, pričom záznam bude dostupný verejnosti počas troch mesiacov od skončenia krízovej situácie.