Obhajoby záverečných bakalárskych prác a štátna skúška na bakalárskom štúdiu pre študijné programy v študijnom odbore Umenie

Akademický rok 2022/2023