Výberové konanie - docent na Katedre reštaurovania

Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konania na obsadenie voľných pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii DOCENT.

 • Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docenta pre vyučovanie povinného predmetu so zameraním na vedenie výučby prípravných kurzov maľby a ateliérovej maliarskej prípravy v študijnom programe Reštaurátorská tvorba v študijnom odbore Umenie so zaradením na Katedre reštaurovania.

 


Termín podania prihlášok do:  19. 09. 2022

Termín nástupu: oktober 2022


Podmienky prijatia: 

 • vzdelanie:
  • ukončenie vysokoškolského vzdelania II. Stupňa  s udeleným umelecko-pedagogickým titulom alebo vedecko pedagogického titulu „docent“ pred dňom 01.09.2020 alebo,
  • ukončenie vysokoškolského vzdelania III. Stupňa s udeleným umelecko-pedagogickým titulom alebo vedecko- pedagogického titulu „docent“ alebo,
  • ukončenie vysokoškolského vzdelania III. Stupňa, bez udeleného umelecko-pedagogického alebo vedecko-pedagogického titul „docent“. Uchádzač preukáže splnenia kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu docent na Vysokej škole v príslušnom odbore Habilitačného konania, ktorý je priradený k študijnému odboru, na ktorý sa funkcia viaže, čo v podmienkach Vysokej školy znamená, že musí spĺňať Kvantifikačné kritériá pre habilitácie študijného odboru Umenie so zameraním na umeleckú činnosť: reštaurátorská tvorba (príloha č. 3a), alebo výtvarné umenie (príloha č. 4a).
 • umelecko-pedagogickú prax v trvaní aspoň 3 roky,( vrátane doktorandského štúdia),
 • bezúhonnosť,
 • účasť na výberovom konaní,
 • úspešné ukončenie výberového konania.

Požadovaná dokumentácia k výberovému konaniu:

 • prihláška do VK (musí obsahovať osobné údaje – meno, priezvisko , adresa, kontakt – mail, telefón, a presný názov pracovného miesta),
 • profesijný životopis,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • úradne osvedčenú kópiu dokladu o získanom vysokoškolskom vzdelaní II. alebo  III. stupňa
 • úradne osvedčenú kópiu dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený umelecko-pedagogický titul „docent“, ak uchádzač tento titul získal,
 • umelecké, resp. vedecké portfólio v printovej, resp. elektronickej forme,
 • zoznam umeleckej a vedecko-publikačnej činnosti,
 • prehľad umelecko-pedagogickej činnosti (dĺžka pedagogickej praxe, vedenie záverečných prác),
 • prehľad grantovej, projektovej a organizačnej činnosti uchádzača (výskumné projekty, konferencie, workshopy, atď.),
 • koncepcia vedenia ateliéru, v ktorom má zabezpečovať na Vysokej škole výučbu,
 • ďalšie doklady v zmysle Zásad výberového konania a zverejneného oznámenia o výberom konaní, (príloha č.4a alebo 3a pre uchádzačov s tretím stupňom vzdelania a bez udeleného umelecko-pedagogického titulu „docent).
 • všetky požadované dokumenty je potrebné odovzdať v printovej aj v elektronickej podobe ( USB kľúč).

Všeobecné podmienky prijatia:

 • splnenie požadovaných podmienok prijatia, 
 • kompletné predloženie požadovanej dokumentácie k výberovému konaniu,
 • osobná účasť na výberovom konaní.

Priebeh výberového konania:

 • prezentácia umeleckej, resp. vedeckej a pedagogickej činnosti (cca 15 min.),
 • prezentácia navrhovanej koncepcie výučby (cca 15 min.),
 • rozprava s členmi komisie a obhajoba predloženej koncepcie výučby.

Platové podmienky:

 • podľa platných právnych predpisov zákona č. 553/2003  o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  t. j. podľa  osobitnej stupnice  platových taríf učiteľov vysokých škôl,  / v rozpätí podľa tarifnej triedy – platového zaradenia a odpracovaných rokov od 1.079,.- Eur do 1581, Eur./

Ďalšie podrobnosti o vypísanom výberovom konaní, podmienkach prijatia a požadovanej dokumentácii k výberovému konaniu:

 1. Obsadzovanie uvedeného pracovného miesta a funkcie sa uskutočňuje v nadväznosti na schválený počet a štruktúru pracovných miest na VŠVU.
 2. Výberovým konaním sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má zamestnanec vykonávať v pracovnej pozícii alebo vo funkcii, na obsadenie ktorej sa vypisuje výberové konanie.
 3. Výberové konanie na obsadenie funkcie profesora a funkcie docenta je zároveň výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa.
 4. Ďalej sa požaduje od uchádzača predloženie:
  1. čestného vyhlásenia o iných pracovných pomeroch s vysokým školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území Slovenskej republiky uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase (na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ),
  2. návrhu prezentácie odbornej, tvorivej umeleckej alebo vedeckej činnosti a navrhovanej koncepcie vedenia ateliéru v písomnej a v elektronickej forme v jazyku slovenskom.
 5. Celá požadovaná dokumentácia k výberovému konaniu, vrátane prihlášky do výberového konania, musí byť predložená v jazyku slovenskom. Pokiaľ ide o doklady preukazujúce dosiahnuté vzdelanie, nadobudnutie akademických a vedeckých titulov a vedeckých hodností, tieto musia byť, ak ide o doklady vydané v inom štáte ako Slovenská republika, úradne overené predpísaným spôsobom (apostila) a úradne predložené do jazyka slovenského. K dokladom je potrebné predložiť aj rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznaní zahraničných dokladov pre výkon regulovaného povolania na území Slovenskej republiky.

 


Prihlášky s potrebnými dokladmi prijíma personálny referát VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava.

Kontakt:


 

V Bratislave: 24. 8. 2022

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. 
rektorka VŠVU