Výberové konanie: docent na Katedre dizajnu

Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konania na obsadenie voľných pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii docent

Termín podania prihlášok do: 31. 8. 2022

Termín nástupu: október 2022


 • Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent vedúcemu ateliéru experimentálny dizajn a výučbu odborných predmetov v študijnom programe Dizajn v študijnom odbore Umenie so zaradením na Katedre dizajnu.

Podmienky prijatia:

 • vzdelanie:
  – ukončenie vysokoškolského vzdelania II. Stupňa  s udeleným umelecko-pedagogickým titulom alebo vedecko pedagogického titulu „docent“ pred dňom 1. 9. 2020 alebo,
  – ukončenie vysokoškolského vzdelania III. Stupňa s udeleným umelecko-pedagogickým titulom alebo vedecko- pedagogického titulu „docent“ alebo,
  – ukončenie vysokoškolského vzdelania III. Stupňa, bez udeleného umelecko-pedagogického alebo vedecko-pedagogického titul „docent“. Uchádzač preukáže splnenia kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu docent na Vysokej škole v príslušnom odbore Habilitačného konania, ktorý je priradený k študijnému odboru, na ktorý sa funkcia viaže, čo v podmienkach Vysokej školy znamená, že musí spĺňať Kvantifikačné kritériá pre habilitácie študijného odboru Umenie so zameraním na umeleckú činnosť: dizajn  (príloha č. 2a)
 • umelecko-pedagogickú prax v trvaní aspoň 3 roky,
 • bezúhonnosť,
 • účasť na výberovom konaní,
 • úspešné ukončenie výberového konania.

Požadovaná dokumentácia k výberovému konaniu:

 • prihláška do VK (musí obsahovať osobné údaje – meno a priezvisko , adresa, kontakt – mail, telefón presný názov pracovného miesta),
 • profesijný životopis,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • úradne osvedčenú kópiu dokladu o získanom vysokoškolskom vzdelaní II. alebo  III. stupňa.
 • úradne osvedčenú kópiu dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený umelecko-pedagogický titul „docent“, ak uchádzač tento titul získal,
 • umelecké, resp. vedecké portfólio v printovej, resp. elektronickej forme,
 • zoznam umeleckej a vedecko-publikačnej činnosti,
 • prehľad umelecko-pedagogickej činnosti (dĺžka pedagogickej praxe, vedenie záverečných prác),
 • prehľad grantovej, projektovej a organizačnej činnosti uchádzača (výskumné projekty, konferencie, workshopy, atď.),
 • koncepcia výučby,
 • ďalšie doklady v zmysle Zásad výberového konania a zverejneného oznámenia o výberom konaní, (príloha č.2a pre uchádzačov s tretím stupňom vzdelania a bez udeleného umelecko-pedagogického titulu „docent").
 • všetky požadované dokumenty je potrebné odovzdať v printovej aj v elektronickej podobe ( USB kľúč).

Všeobecné podmienky prijatia:

 • splnenie požadovaných podmienok prijatia,
 • kompletné predloženie požadovanej dokumentácie k výberovému konaniu,
 • osobná účasť na výberovom konaní.

Priebeh výberového konania:

 • prezentácia umeleckej, resp. vedeckej a pedagogickej činnosti (cca 15 min.),
 • prezentácia navrhovanej koncepcie výučby (cca 15 min.),
 • rozprava s členmi komisie a obhajoba predloženej koncepcie výučby.

Platové podmienky:

 • podľa platných právnych predpisov zákona č. 553/2003  o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  t. j. podľa  osobitnej stupnice  platových taríf učiteľov vysokých škôl, (v rozpätí podľa tarifnej triedy – platového zaradenia a odpracovaných rokov od 1079.00,– Eur do 1581.00,– Eur.)

Prihlášky s potrebnými dokladmi prijíma personálny referát VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava.

Kontakt

Personálne oddelenie

Adresa
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
Mapa
Mapa

Ďalšie podrobnosti o vypísanom výberovom konaní, podmienkach prijatia a požadovanej dokumentácii k výberovému konaniu:

 1. Obsadzovanie uvedeného pracovného miesta a funkcie sa uskutočňuje v nadväznosti na schválený počet a štruktúru pracovných miest na VŠVU.
 2. Výberovým konaním sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má zamestnanec vykonávať v pracovnej pozícii alebo vo funkcii, na obsadenie ktorej sa vypisuje výberové konanie.
 3. Výberové konanie na obsadenie funkcie profesora a funkcie docenta je zároveň výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa.
 4. Ďalej sa požaduje od uchádzača predloženie:
  a) čestného vyhlásenia o iných pracovných pomeroch s vysokým školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území Slovenskej republiky uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase (na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ),
  b) návrhu prezentácie odbornej, tvorivej umeleckej alebo vedeckej činnosti a navrhovanej koncepcie vedenia ateliéru v písomnej a v elektronickej forme v jazyku slovenskom.
 5. Celá požadovaná dokumentácia k výberovému konaniu, vrátane prihlášky do výberového konania, musí byť predložená v jazyku slovenskom. Pokiaľ ide o doklady preukazujúce dosiahnuté vzdelanie, nadobudnutie akademických a vedeckých titulov a vedeckých hodností, tieto musia byť, ak ide o doklady vydané v inom štáte ako Slovenská republika, úradne overené predpísaným spôsobom (apostila) a úradne predložené do jazyka slovenského. K dokladom je potrebné predložiť aj rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznaní zahraničných dokladov pre výkon regulovaného povolania na území Slovenskej republiky.

Bratislava dňa  09.08. 2022

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
rektorka VŠVU