Výberové konania – Vedúci katedier

Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave vypisuje v zmysle Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, umeleckých a výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, výberové konanie na obsadenie funkcií vedúcich katedier.

 • Vedúci/vedúca Katedry maliarstva

 • Vedúci/vedúca Katedry dizajnu

 • Vedúci/vedúca Katedry vizuálnej komunikácie

 • Vedúci/vedúca Katedry úžitkového umenia

 

*Funkcia je kumulovaná s miestom vysokoškolského učiteľa na príslušnej katedre.

 


Termín podania prihlášok do:  07. 08. 2023

Termín nástupu: september 2023

 


Podmienky prijatia: 

 • bezúhonnosť,
 • manažérske a komunikačné schopnosti,
 • obhájenie písomne spracovaného konceptu činnosti katedry a jej rozvoja.

 


Požadovaná dokumentácia k výberovému konaniu:

 • prihláška do VK (musí obsahovať osobné údaje – meno, priezvisko , adresa, kontakt – mail, telefón, a presný názov funkcie o ktoré má kandidát záujem),
 • profesijný životopis,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • písomný koncept činnosti príslušnej katedry a jej rozvoja v printovej aj elektronickej podobe (USB kľúč).

 


Všeobecné podmienky prijatia:

 • splnenie požadovaných podmienok prijatia, 
 • kompletné predloženie požadovanej dokumentácie k výberovému konaniu,
 • osobná účasť na výberovom konaní.

 


Priebeh výberového konania:

 • prezentácia konceptu činnosti príslušnej katedry a jej rozvoja (cca 15 min.),
 • rozprava s členmi komisie a obhajoba predloženého konceptu činnosti príslušnej katedry a jej rozvoja.

 


Kontakt:


 

V Bratislave: 4. 7. 2023

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. 
rektorka VŠVU