Výberové konania - odborný asistent*ka na 1/2 úväzok na katedre Dizajnu

Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a vysokoškolských učiteľov vypisuje výberové konania na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov: odborný asistent/ odborná asistentka

 • Katedra dizajnu

  • Vysokoškolský učiteľ vo funkcii odborný asistent na ½ pracovný úväzok pre výučbu odborných predmetov so zameraním na 3D modelovanie pre potreby dizajnérskych disciplín v študijnom programe Dizajn v študijnom odbore Umenie v bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia so zaradením na Katedre dizajnu.

 


Termín podania prihlášok do:  24. 06. 2024

Termín nástupu: september 2024

 


Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom študijnom odbore,
 • pedagogická prax min 3 roky
 • obhájenie písomne spracovanej koncepcie výučby.

 


Požadovaná dokumentácia k výberovému konaniu:

 • prihláška – písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní s uvedením súhlasu na spracovanie osobných údajom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov a o zmene s doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prihláška (musí obsahovať : osobné údaje – meno, priezvisko , adresa, kontakt – mail, telefón, a presný názov pracovného miesta o ktoré má kandidát záujem)

Prihláška do výberového konania VŠVU 042024RTF, 51 KB

 • štruktúrovaný životopis,
 • úradne osvedčená kópia dokladu o získanom  vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa, resp. aj tretieho stupňa,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • stručné portfólio umeleckej, resp. vedeckej činnosti – v printe aj elektronicky ( na USB kľúči),
 • prehľad pedagogickej činnosti (dĺžka pedagogickej praxe, názvy vyučovaných predmetov, atď),
 • prehľad umeleckej, odbornej a publikačnej činnosti, ( v prípade možnosti dokladovať výpisom CREUČ a CREPČ),
 • prehľad umelecko-vedeckej odbornej a publikačnej činnosti ( v prípade možnosti dokladovať výpisom CREUČ a CREPČ),
 • písomná koncepcia výučby v printovej aj elektronickej podobe ( na USB kľúči),
 • čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa a výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase ( na účely preukázania skutočnosti podľa §74 ods. 5 zákona o vysokých školách)

*V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.


Platové podmienky:

 • Platové podmienky : podľa platných právnych predpisov zákona č. 553/2003  o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  t. j. podľa  osobitnej stupnice  platových taríf učiteľov vysokých škôl,  / v rozpätí podľa tarifnej triedy – platového zaradenia a odpracovaných rokov   od 1.280,50.- Eur

 


Pracovná náplň:

 • v súlade s § 75, ods. 3) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie podrobnosti o vypísanom výberovom konaní, podmienkach prijatia a požadovanej dokumentácii k výberovému konaniu:

 1. Obsadzovanie uvedeného pracovného miesta a funkcie sa uskutočňuje v nadväznosti na schválený počet a štruktúru pracovných miest na VŠVU.
 2. Výberovým konaním sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má zamestnanec vykonávať v pracovnej pozícii alebo vo funkcii, na obsadenie ktorej sa vypisuje výberové konanie.
 3. Požadovaná dokumentácia pre výberové konanie, vrátane prihlášky do výberového konania, musí byť predložená v jazyku slovenskom. Pokiaľ ide o doklady preukazujúce dosiahnuté vzdelanie, nadobudnutie akademických, umeleckých a vedeckých titulov a umeleckých a vedeckých hodností, tieto musia byť, ak ide o doklady vydané v inom štáte ako Slovenská republika, úradne overené predpísaným spôsobom, úradne preložené do jazyka slovenského a úradne uznané v zmysle platného zákona o uznávaní zahraničných dokladov o vzdelaní (uchádzač predkladá rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu) . Pri dokladoch vydaných v českom jazyku sa úradný preklad do slovenského jazyka nevyžaduje.

 


Prihlášky s potrebnými dokladmi prijíma personálny referát VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava.

Kontakt:


 

V Bratislave: 30. 5. 2024

 

doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. 
rektorka VŠVU