Asistent vedúceho ateliéru

Ateliér interiérového designu, Katedra Dizajnu

Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest vysokoškolského učiteľa na miesto:

Vysokoškolský učiteľ vo funkcii asistenta vedúceho ateliéru pre výučbu povinného predmetu Ateliér interiérového designu (50% pracovný úväzok) v študijnom programe Dizajn – študijný odbor Umenie, so zaradením na Katedre dizajnu.


Termín podania prihlášok do: 12. 1. 2021
Termín nástupu: február 2021


Podmienky prijatia: 

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ukončenie VŠ štúdia v  študijnom programe Dizajn. 
 • vítaná prax
 • prehľad umeleckej, resp. vedeckej a pedagogickej  činnosti,
 • obhájenie písomne spracovanej koncepcie výučby.

Požadovaná dokumentácia k výberovému konaniu: 

 • prihláška do VK (musí obsahovať osobné údaje – meno, priezvisko , adresa, kontakt – mail, telefón, a presný názov pracovného miesta o ktoré má kandidát záujem),
 • profesijný životopis,
 • úradne overená kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa, resp. aj tretieho stupňa,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • stručné portfólio umeleckej, resp. vedeckej  činnosti – v printe aj elektronicky (CD, alebo na inom prenosnom zariadení),
 • písomná koncepcia výučby v printovej aj elektronickej podobe (CD, alebo na inom prenosnom zariadení).

Všeobecné podmienky prijatia:

 • splnenie požadovaných podmienok prijatia, 
 • predloženie požadovanej dokumentácie k výberovému konaniu,
 • osobná účasť na výberovom konaní.

Priebeh výberového konania: 

 • prezentácia  umeleckej, resp. vedeckej a pedagogickej činnosti (cca 10 min.),
 • prezentácia navrhovanej koncepcie výučby (cca 10 min.), 
 • rozprava s členmi komisie a obhajoba predloženej koncepcie výučby.

Požadovanú dokumentáciu zašle uchádzač v elektronickej podobe. Prihlášku s požadovanou dokumentáciou a potrebnými dokladmi k výberovému konaniu zasielajte v elektronickej forme na mailovú adresu:


Platové podmienky:

 • podľa platných právnych predpisov zákona č. 553/2003  o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  t. j. podľa  osobitnej stupnice  platových taríf učiteľov vysokých škôl, (v rozpätí podľa počtu rokov praxe  od cca 1008,50,– eur do 1373,50,– eur. Pri 100% úväzku.)  

Ďalšie podrobnosti o vypísanom výberovom konaní, podmienkach prijatia a požadovanej dokumentácii k výberovému konaniu:

 • Obsadzovanie uvedeného pracovného miesta a funkcie sa uskutočňuje v nadväznosti na schválený počet a štruktúru pracovných miest na VŠVU. 
 • Výberovým konaním sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má zamestnanec vykonávať v pracovnej pozícii alebo vo funkcii, na obsadenie ktorej sa vypisuje výberové konanie.
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie profesora je zároveň výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa.
 • Ďalej sa požaduje od uchádzača predloženie:
  – čestného vyhlásenia o iných pracovných pomeroch s vysokým školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území Slovenskej republiky uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase (na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ),
  ​– návrhu prezentácie odbornej, tvorivej umeleckej alebo vedeckej činnosti a navrhovanej koncepcie vedenia ateliéru v písomnej a v elektronickej forme v jazyku slovenskom.
 • Celá požadovaná dokumentácia k výberovému konaniu, vrátane prihlášky do výberového konania, musí byť predložená v jazyku slovenskom. Pokiaľ ide o doklady preukazujúce dosiahnuté vzdelanie, nadobudnutie akademických a vedeckých titulov a vedeckých hodností, tieto musia byť, ak ide o doklady vydané v inom štáte ako Slovenská republika, úradne overené predpísaným spôsobom (apostila) a úradne predložené do jazyka slovenského. K dokladom je potrebné predložiť aj rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznaní zahraničných dokladov pre výkon regulovaného povolania na území Slovenskej republiky.

V Bratislave  4. 11. 2020

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
rektorka VŠVU