Zápis

Informácie o tom, čo je to zápis, na čo je potrebný a ako sa realizuje

Zápis sa uskutočňuje pred začiatkom zimného semestra daného akademického roka, pričom sa realizuje prostredníctvom Akademického informačného systému (AIS). Zápisom si študent určuje, akú časť povinností predpísanú študijným programom chce absolvovať v nasledujúcom akademickom roku. Študent si zapisuje predmety tak, aby mu počet kreditov, ktoré môže získať ich úspešným absolvovaním, stačil v danom období na splnenie podmienky na pokračovanie v štúdiu. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov. V každom roku štúdia, okrem posledného, je študent povinný absolvovať predmety v hodnote minimálne 40 kreditov, maximálne 90. V poslednom roku štúdia si študent zapisuje predmety podľa podmienok ukončenia štúdia v danom študijnom programe.

Viac informácií v časti "Študijný poriadok"

Ako si zapísať predmety v AIS