Typológia predmetov

Informácie o povinných, povinne voliteľných a výberových predmetoch. Možnosti opakovania a podmienky absolvovania

Povinné predmety

Ich úspešné absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu. Povinný predmet zapísaný v danom akademickom roku a absolvovaný neúspešne si študent môže zapísať počas štúdia ešte raz, a to v nasledujúcom akademickom roku. Ak takýto predmet (napr. ateliér) nadväzuje na iný predmet v ďalšom semestri, študent nemôže postupovať v štúdiu štandardným spôsobom a je povinný najprv absolvovať opakovaný predmet, t. j. bude študovať v nadštandardnej dĺžke štúdia, ktorá je spoplatnená. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia pre neprospech.

Povinne voliteľné predmety

Podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu je úspešné absolvovanie určeného počtu týchto predmetov podľa výberu študenta v štruktúre určenej študijným programom. Povinne voliteľný predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne si študent môže zapísať ešte raz alebo si namiesto neho môže vybrať iný predmet z ponuky povinne voliteľných predmetov. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie vybraného povinne voliteľného predmetu je študent vylúčený zo štúdia.

Výberové predmety

Ostatné predmety, ktoré si študent má možnosť zapísať na doplnenie svojho štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia. Výberový predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne si môže študent zapísať ešte raz alebo si môže namiesto neho vybrať iný predmet z ponuky výberových predmetov. Ak študent dosiahol dostatočný počet kreditov z povinných a povinne  voliteľných predmetov, nemusí si zapísať žiadny výberový predmet.

Viac informácií v časti "Študijný poriadok".