Pracovné stáže

Dlhodobá pracovná prax študenta v externom prostredí

Pracovná stáž

20 kreditov

Pod termínom Pracovná stáž sa rozumie dlhodobá pracovná prax študenta v externom prostredí školy. Zameranie stáže vychádza z podstaty študovaného študijného programu. Napríklad študenti dizajnu a vizuálnej komunikácie môžu absolvovať stáž v dizajnérskych štúdiách rôznych firiem, automobilkách, v reklamných štúdiách, študenti architektúry v architektonických štúdiách alebo študenti reštaurovania v reštaurátorských dielňach a podobne. Súhlas na absolvovanie Pracovnej stáže udeľuje vedúci ateliéru a príslušná katedra, žiadosť – prihlášku na pracovnú stáž si študent môže stiahnuť na webe školy. V prípade špecifickej pracovnej stáže, ktorá nie je ešte zavedená v portfóliu možnosti absolvovania praxe sa takáto stáž a jej odsúhlasenie realizuje v koordinácii katedry s prorektorom pre študijne záležitosti. Typ Pracovnej stáže je plnohodnotnou náhradou za ateliér. Študent nesmie byť v pracovno-právnom vzťahu s inštitúciou, u ktorej žiada o pracovnú stáž.  Kredity a hodnotenie budú udelené vedúcim ateliéru len v tom prípade, ak firma, v ktorej študent praxoval spíše o jeho praxi hodnotiacu správu. Potvrdí časovú dotáciu na uznanie pracovnej stáže /ak nie je určené v podmienkach inak/ minimálne 13 týždňov a 20 hodín týždenne. Správa musí byť založená do osobného spisu študenta na študijnom oddelení.

Doplnková pracovná stáž

5 kreditov

Pod termínom Doplnková pracovná stáž sa rozumie krátkodobá pracovná prax študenta v externom prostredí školy. Zameranie stáže môže byť orientované na koordináciu a organizáciu rôznych kultúrnych a umeleckých projektov, festivalov, workshopov. Ďalej to môže byť lektorská činnosť, prípadne práca s komunitami na spoločných kreatívnych projektov. Táto prax však nesmie byť postavená na pracovno-právnom vzťahu. Ide o aktívnu a dobrovoľnú činnosť študenta, za ktoré okrem skúsenosti získa kredity. Súhlas na absolvovanie Doplnkovej pracovnej stáže udeľuje vedúci ateliéru a príslušná katedra, žiadosť si študent môže stiahnuť na webe školy. Kredity budú zapísané až po predložení hodnotiacej správy a po súhlase prorektor pre štúdium. Súčasťou hodnotiacej správy musí byť aj potvrdenie časovej dotácie na uznanie pracovnej stáže minimálne 13 týždňov a 5 hodín týždenne alebo 65 hodín za semester. Správa musí byť založená do osobného spisu študenta na študijnom oddelení.

 

Informácie o pracovných stážach v rámci programu Erasmus+ nájdete v časti "Mobilita študentov/pracovné stáže pre študentov"