Ukončenie štúdia

Informácie o spôsobe a podmienkach úspešného ukončenia magisterského štúdia

Záverečnou prácou magisterského štúdia na VŠVU je diplomová práca, ktorá obsahuje praktickú a písomnú časť, pričom obe tvoria jeden tematický celok. Diplomová práca má jedného školiteľa (vedúci pedagóg ateliéru), ktorý školí praktickú časť diplomovej práce a jedného školiteľa – konzultanta (historik alebo teoretik umenia), ktorý so študentom konzultuje teoretickú prácu písomnej časti diplomovej práce. Praktická časť diplomovej práce pozostáva v prípade konkrétnych študijných programov z realizácie výtvarného diela alebo súboru výtvarných diel, architektonického projektu, ktorý v sebe zahŕňa projektovú dokumentáciu, architektonickú inštaláciu alebo dokumentáciu architektonického výskumu, ďalej dizajnérsky projekt, ktorý v sebe zahŕňa realizovaný prototyp, modelové štúdie, realizované dielo alebo súbor prác z oblasti vizuálnej komunikácie, ďalej zreštaurované dielo alebo súbor zreštaurovaných diel s kompletnou reštaurátorskou dokumentáciou. Písomná časť diplomovej práce obsahuje tri časti, ktoré sú zviazané do jedného celku. Prvou časťou je riadne vypracovaná teoretická práca v rozsahu 20 normostrán, ktorá sa svojím obsahom vzťahuje k praktickej časti diplomovej práce. Druhou časťou je dokumentácia praktickej časti diplomovej práce, treťou časťou je správa o záverečnej práci.

Obhajoba diplomovej práce prebieha pred skúšobnou komisiou, ktorej predsedu a členov menuje rektor. Pri obhajobe člen komisie môže navrhnúť zmenu hodnotenia. Priebeh obhajoby a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné, no rozhodovanie skúšobnej komisie o jej výsledkoch sa koná na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie. Študent, ktorý neprospel pri obhajobe diplomovej práce, sa na obhajobu môže prihlásiť ešte raz do dvoch rokov. Ak študent v nasledujúcom termíne prácu neobháji alebo sa na štátnu skúšku neprihlási, je vylúčený zo štúdia pre neprospech.

Štátna skúška z teoretických predmetov je jednou z podmienok ukončenia magisterských študijných programov na VŠVU. Skúška pozostáva z dvoch blokov: 1. Dejiny študovanej disciplíny; 2. Teória študovanej disciplíny. Študent si žrebuje po jednej otázke z každého bloku. Ak študent za odpoveď na štátnej skúške dostane FX, má nárok na jeden opravný termín. Ak získa hodnotenie FX len z jedného bloku otázok, opakuje len daný blok. Ak študent opakovane získa hodnotenie FX, je vylúčený zo štúdia pre nesplnenie podmienok študijného programu.