Študijné programy

Denná forma magisterského štúdia


 


Študijný odbor Umenie

 


Vizuálne umenia

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

 • Hlavným cieľom vzdelávania študijného programu je umelecká tvorba, ktorá zahŕňa celý súbor činností: od umeleckého konceptu, teórie, výskumu, až po vytvorenie originálneho umeleckého diela ako autonómneho postoja umelca a zhodnotenia jeho talentu. Študent v čase ukončenia študijného programu je schopný koncepčnej a koordinačnej činnosti a medzinárodnej konfrontácie. Dokáže tvoriť inovatívne a experimentálne, dokáže používať celý rozsah technologických postupov a médií vyplývajúci z obsahu študijného programu. Svojou tvorivou prácou a postojmi sa významne spolupodieľa na formovaní a rozvoji kultúry a spoločnosti. Študent v čase ukončenia študijného programu dokáže cielene využívať široké spektrum médií vo svoj prospech a prostredníctvom nich vytvárať stratégie pre svoj umelecký rast a vplyv na kultúrny rozvoj spoločnosti. Dokáže kriticky analyzovať súčasné kultúrne nastavenie spoločnosti v kontexte sociálnom, ekonomickom, historickom a politickom. Študent je schopný tvorivo využívať široké spektrum technických a technologických nástrojov a zariadení, od analógových, až po vysoko sofistikované digitálne. Využívaným zariadeniam rozumie v zmysle ich využiteľnosti pre svoju kreatívnu prácu a je schopný vytvárať zadania a požiadavky pre obslužný personál. S digitálnymi nástrojmi je schopný pracovať samostatne a v rámci svojho umeleckého zamerania sa v nich vie neustále vzdelávať.
 • Hlavné výstupy vzdelávania:
  • Absolvent dokáže, či už ako jednotlivec, alebo člen tvorivého kolektívu vytvoriť náročné autonómne umelecké dielo v kontexte súčasného vizuálneho umenia. Absolvent je schopný rozumieť, kriticky analyzovať, zhodnotiť a interpretovať obsah umeleckého a odborného textu a v ňom nastolených problémoch a ich širším významovým kontextom. Je schopný analyzovať, interpretovať a prezentovať svoju tvorbu aj v cudzom jazyku a zároveň vďaka jazykovým a komunikačným schopnostiam sa dokáže uplatniť a pracovať v medzinárodnom kontexte v rámci umelecko-výskumných projektov. Absolvent je schopný kriticky posúdiť svoje schopnosti tak, aby bol motivovaný dosahovať vlastné profesijné ciele, ktoré dokáže identifikovať a autonómne zhodnotiť vo svoj prospech a rast.
  • Absolvent má schopnosti a kompetencie samostatného ekonomického fungovania v spoločnosti. Dokáže si vybrať primeranú formu umeleckej prevádzky pre jeho tvorivé činnosti (SZČO, s. r. o., O.Z. a pod.) a využívať možnosti podporných grantových a rezidenčných schém v domácom a zahraničnom prostredí. Absolvent je schopný aktívnej sociálnej interakcie. Dokáže podporovať a iniciovať tímovú spoluprácu a niesť za ňu zodpovednosť. Rešpektuje inakosť a jedinečnosť ľudí a kultúr, nadväzuje a udržiava vzťahy v osobnom aj pracovnom živote a je schopný zhodnotiť ich etické a sociálne súvislosti.
  • Absolvent svojim umeleckým a občianskym postojom aktívne prispieva k ochrane životného prostredia a kultúrneho dedičstva nielen pre seba, ale aj pre budúce generácie. Absolvent rozumie občianstvu, demokracii, sociálnej spravodlivosti, cudzím kultúram, právam iných osôb, odlišným kultúrnym potrebám a hodnotám. Dokáže kriticky vnímať fungovanie cirkví, samosprávy a štátu. Absolvent vie analyzovať príčiny a dôsledky regionálnych a globálnych problémov. Špecifickým prínosom absolventa VŠVU je zvýšená citlivosť k zdieľanému verejnému priestoru, fyzickému i virtuálnemu ako aj kritická reflexia jeho vizuálnych aspektov. Úlohu médií v spoločnosti, vrátane internetových platforiem a sociálnych sietí vníma zodpovedne a na základe svojej kvalifikácie toto prostredie spoluvytvára v súlade s príslušnými medzinárodnými záväzkami i národnou legislatívou.

Uplatniteľnosť:

 • Absolvent má predpoklady na uplatnenie v širokej umeleckej a kultúrnej prevádzke v domácom aj zahraničnom prostredí, vo verejných, či súkromných organizáciách. Môže pôsobiť ako samostatný vizuálny umelec s výstavnou praxou, člen tvorivých umeleckých tímov (s presahom aj v rámci iných odborov napr. architektúra, film, dizajn), pedagogicky vo vzdelávacích inštitúciách (ZUŠ, SŠUP, VŠ, galerijná pedagogika, lektorské činnosti a celoživotné vzdelávanie), odborník v kultúrnych inštitúciách (galérie, múzeá, divadlá, kultúrne a kreatívne centrá), pracovník v samospráve (oddelenia kultúry, vzdelávania, popularizácia kultúry, kultúrne inštitúcie v zahraničí), kreatívny pracovník v priemyselných a iných komerčných prevádzkach (reklamné a marketingové agentúry, kreatívna produkcia v kreatívnom priemysle).

Štruktúra a obsah študijného programu:

 • V študijnom programe Vizuálne umenia majú profilové predmety špecifický charakter vo forme najmä Ateliérovej výučby. Ateliérová výučba je obsahom, náročnosťou výstupu a časovou dotáciou najdôležitejšou kreditovou zložkou študijného programu. Ateliérová výučba sa člení na špecializácie podľa mediálnej špecifikácie: Maliarstvo; Sochárstvo; Grafika; Digitálne umenia; Fotografia; Intermédiá; Sklo, keramika, šperk. Povinnou zložkou k profilovým predmetom študijného programu je rozsahom a obsahom najdôležitejší ťažiskový teoretický predmet: Interpretačné rámce súčasného umenia, ktorý pripravuje študentov v oblasti teórie a interpretácie súčasného umenia a zároveň reflektuje všetky uvedené mediálne špecializácie. Ateliérová výučba a ťažiskový teoretický predmet Interpretačné rámce súčasného umenia sú povinným základom každého študenta študijného programu Vizuálne umenia. Úspešné absolvovanie Ateliérovej výučby, končí obhajobou diplomovej práce a úspešné absolvovanie predmetu Interpretačné rámce súčasného umenia končí štátnou skúškou, ktorá prebieha spolu s obhajobou diplomovej práce.
 • Študijný program Vizuálne umenia dopĺňa skupina povinne voliteľných predmetov, ktoré sa delia na odborné praktické a odborné teoretické predmety. Tieto predmety dávajú základ smerom k mediálnej špecializácie a zároveň prehlbujú interdisciplinaritu s ohľadom na svet umenia a kultúry. Obsahom sú aj predmety, ktoré zdokonaľujú jazykovú prípravu v oblasti súčasného umenia a kultúry a v oblasti mäkkých zručností ako je znalosť autorského práva, marketingu v umení a schopnosť projektových a grantových činností. Výučba v oblasti mäkkých zručností je plánovaná aj formou blokovej výučby a odborných workshopov pre aktuálnosť informácií a poznatkov z praxe.
 • Doplňujúcou skupinou povinného základu a povinne voliteľných predmetov sú výberové predmety, prostredníctvom ktorých majú študenti možnosť presahu k iným študijným programom na VŠVU ako je dizajn, architektúra a reštaurovanie. Do tejto skupiny patrí ďalej predmet umožňujúci priamu prax v externom prostredí smerovaný na širšie pole kultúrnych profesií. Voliteľné predmety obohacuje rad predmetov, ktoré prostredníctvom workshopov, kurzov, exkurzií a formou krátkodobého vzdelávania dynamicky reagujú na aktuálne témy vizuálneho umenia využívaním renomovaných odborníkov z praxe z umeleckého a kultúrneho prostredia, či v rámci internacionalizácie školy so zahraničnými pedagógmi a odborníkmi z praxe.
 • Súčasťou vzdelávania v študijnom programe Vizuálne umenia je možnosť pracovnej stáže a doplnkovej pracovnej stáže na domácom a zahraničnom poli, ktoré v rámci vzdelávania prinášajú študentom priamy kontakt s profesionálnym prostredím, v ktorom nadobúdajú praktické skúsenosti a zručnosti. Stáž je pre študenta súčasne možnosťou pre získavanie nových profesionálnych kontaktov a väzieb a tiež teoretických skúseností s uplatniteľnosťou po ukončení štúdia. Zároveň sa u študentov podporuje zahraničná mobilita formou študijných stáži na zahraničných partnerských školách, kde sú pozitívne konfrontovaní so vzdelávacími skúsenosťami v odlišnom kultúrnom a spoločenskom prostredí. Tu taktiež konfrontujú svoje umelecké výstupy na medzinárodnom poli a majú možnosť stať sa súčasťou medzinárodných umeleckých a kultúrnych sietí.
 • Študenti magisterských ročníkov sú v rámci širšieho vzdelávacieho procesu integrovaní do prebiehajúcich umelecko-výskumných projektov na VŠVU formou priamej aplikácie do výučby alebo prostredníctvom výstavných, publikačných a iných prezentačných činností, čomu napomáhajú aj grantové systémy (najmä KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) a prezentáciu tvorivej – umeleckej činnosti (najmä FPU – Fond na podporu umenia).

 

Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu:

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

Zabezpečujúci pedagógovia študijného programu:

Výstupy tvorivej činnosti študijného programu

Študijná poradkyňa:

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

 

Opis programu:

Študijný plán:

Informačné listy predmetov študijného programu:

Odkaz na rozhodnutie a hodnotiacu správu PS k žiadosti o akreditáciu študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z.:

 

(späť hore)

 


Dizajn

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

 • hlavným cieľom vzdelávania v študijnom programe Dizajn v magisterskom stupni štúdia je komplexná pripravenosť absolventov na výkon profesie v oblasti dizajnérskej a umeleckej tvorby, ktorej pôsobnosť je v súčasnosti veľmi široká. Dizajn zasahuje do všetkých oblastí života s využitím rozmanitých dizajnérskych výstupov. Je chápaný ako nositeľ kultúrnych hodnôt a má potenciál pozitívne ovplyvňovať spoločnosť v mnohých aspektoch – kultúrnych, sociálnych, ekonomických a ekologických. Citlivo reaguje na rýchle zmeny, ktoré so sebou prináša technologický pokrok a vníma ich dopad. Vzdelávanie v študijnom programe Dizajn v magisterskom stupni štúdia reflektuje toto komplexné uvažovanie a jeho cieľom je rozvíjať vedomosti, zručnosti a kompetencie študentov v niekoľkých vzájomne prepojených a vzájomne sa podporujúcich oblastiach: samostatné vyhľadávanie a definovanie problému, jeho teoretická analýza v rámci súčasného stavu problematiky (so zahrnutím najnovších poznatkov vedy, techniky a príslušných humanitných disciplín) a ich kritická reflexia, formulácia možných východísk, riešení a konceptov s ohľadom na spoločenskú, etickú a ekologickú zodpovednosť a ekonomickú efektívnosť. Rozhodujúca je tiež voľba vhodných výrazových prostriedkov v rámci východísk a konceptov do vizuálnej a materiálovej podoby, kde sa predpokladá znalosť návrhárskych metód a ovládanie analógovej a digitálnej kresby, 2D a 3D softvérov prípadne virtuálnej reality na takej úrovni. Študent je schopný s využitím individuálneho autentického výtvarného názoru a experimentálneho prístupu formulovať inovatívne riešenie problému a autorský postoj, ktoré zrozumiteľne komunikuje navonok. V rámci realizačnej fázy je cieľom vzdelávania prehlbovanie znalostí, zručností a kompetencií v oblasti realizačných (analógových a digitálnych) technológií a materiálov a podporuje sa vlastný výskum v tejto oblasti s dôrazom na vysokú úroveň spracovania modelov a prototypov. Vyžaduje sa experimentálny prístup a odvaha prestupovať hranice umeleckých médií s cieľom obohatiť teritórium dizajnu o nové prístupy. Zámerom je pochopenie multidisciplinárneho charakteru dizajnu, ktorý už dnes prekračuje aj hranice fyzického výstupu a pohybuje sa v sfére digitálnych aplikácií, či služieb; ďalším cieľom je ovládanie pokročilých metód prezentácie s dôrazom na využívanie širokého spektra prezentačných softvérov, kultivované a zrozumiteľné spracovanie prezentácie s dôrazom na komunikačné schopnosti a argumentačnú zdatnosť. V rámci vyučovacieho procesu sú rozvíjané aj manažérske a organizačné schopnosti študenta a komunikácia s externým prostredím formou reálnych zadaní z praxe, spoluprácou s odborníkmi na riešenej problematike alebo podporou samostatnej výstavnej činnosti a účasti na súťažných podujatiach v domácom aj medzinárodnom kontexte.
 • Ciele vzdelávania v študijnom programe Dizajn v magisterskom stupni štúdia sú napĺňané v troch hlavných špecializáciách – Dizajn, Textilná tvorba, Vizuálna komunikácia, v rámci ktorých prebieha výučba profilových predmetov v ateliéroch s rôznym zameraním (odkazujeme na informačné listy predmetu Ateliér) a profilového teoretického predmetu Interpretačné rámce súčasného dizajnu I – III.
 • Hlavné výstupy vzdelávania: 
  • Absolvent študijného programu Dizajn v magisterskom stupni štúdia má hlboké prierezové vedomosti v rámci teórie a histórie študovaného odboru. V závislosti od špecializácie a zamerania sa orientuje aj v príbuzných humanitných disciplínach, ale aj v poznatkoch vedy a techniky a je schopný si potrebné informácie a poznatky aj samostatne vyhľadávať a ďalej sa vzdelávať. Dokáže rozumieť, kriticky analyzovať, hodnotiť a interpretovať obsah odborného textu a vyvodzovať z neho závery, ktoré dokáže uplatňovať vo vlastnej dizajnérskej/umeleckej tvorbe a využiť získané poznatky pre svoj ďalší rast. Má prehľad v aktuálnom spoločenskom a kultúrnom dianí, citlivo vníma rýchlo sa meniaci svet, ktorý je čoraz previazanejší a komplexnejší a uvedomuje si potrebu aktívneho postoja pri identifikácii problémov súčasnej doby, ktoré si vyžadujú vysoko kreatívny prístup pri riešení ľudských potrieb s ohľadom na princípy udržateľného rozvoja.
  • Absolvent dokáže či už ako jednotlivec, alebo člen tvorivého kolektívu vytvoriť náročné autonómne dizajnérske a/alebo umelecké dielo, je schopný kriticky posúdiť jeho spoločenskú potrebu, etické, sociálne a ekologické súvislosti. Zodpovedný prístup k tvorbe dizajnérskeho a/alebo umeleckého diela presadzuje aj v komunikácii s prípadným klientom alebo partnerom a prispieva k pozitívnym zmenám vo vnímaní dizajnu smerom k udržateľnej budúcnosti aj vo firemnom či inštitucionálnom prostredí.
  • Ideový koncept je študent schopný vizualizovať s využitím pokročilej znalosti návrhárskych metód (kresba, 2D a 3D softvéry, prípadne virtuálna realita a pod.) v širokom mediálnom rozsahu s dôrazom na hľadanie inovatívnych postupov smerom k autonómnemu výtvarnému prejavu a autorskej výpovedi. Ovláda tiež nástroje na komunikáciu s výrobnou sférou (technická dokumentácia, logisticko-ekonomické vzťahy a iné nástroje súvisiace s mäkkými zručnosťami).
  • Absolvent sa orientuje v prototypovacích technológiách (analógových aj digitálnych) a materiáloch na vysokej úrovni a je schopný samostatne zvoliť najvhodnejší technologický postup pre realizáciu dizajnérskeho a/alebo umeleckého diela. Na základe týchto znalostí je schopný vyvíjať aj vlastné originálne technologické postupy a realizovať materiálový výskum s cieľom rozširovať hranice poznania v tejto oblasti. Sleduje vývoj výrobných technológií v praxi a je schopný na základe toho efektívne komunikovať s prípadným výrobcom – klientom. Dokáže samostatne vyhľadávať a prizývať na spoluprácu odborníkov s rôznych oblastí a viesť multidisciplinárny tvorivý tím.
  • Je schopný zrozumiteľne komunikovať výsledky tvorivého procesu laickej aj odbornej verejnosti s využitím pokročilej znalosti prezentačných metód a softvérov s dôrazom na verbálny prejav a argumentačnú zdatnosť. Je schopný aktívnej sociálnej interakcie, podporuje a iniciuje tímovú spoluprácu a nesie za ňu zodpovednosť. K tomu sa pripája aj schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, ktorá umožňuje jeho uplatnenie v medzinárodnom prostredí.
  • Okrem možnosti pracovného uplatnenia v dizajnérskom štúdiu či dizajnérskom oddelení vývojového alebo výrobného podniku, má absolvent predpoklady na samostatné ekonomické fungovanie (SZČO, s. r. o., O.Z. a pod.) a dokáže pre svoje projekty získavať podporné grantové a rezidenčné schémy v domácom aj zahraničnom prostredí.
  • Je aktívnym členom spoločnosti, ktorý si uvedomuje úlohu dizajnéra pri riešení regionálnych a globálnych problémov. Rozumie občianstvu, demokracii, sociálnej spravodlivosti, cudzím kultúram, ľudským právam, odlišným kultúrnym potrebám a hodnotám. Svojim umeleckým a občianskym postojom aktívne prispieva k rozvoju kultúrnych hodnôt, ochrane prírody a kultúrneho dedičstva.

Uplatniteľnosť:

 • Absolvent má predpoklady na uplatnenie v širokej dizajnérskej, umeleckej a kultúrnej prevádzke v domácom aj zahraničnom prostredí, v súkromných spoločnostiach, verejných organizáciách a inštitúciách, či úradoch štátnej správy. Môže riadiť kreatívne dizajnérske či tvorivé interdisciplinárne tímy (s presahom aj v rámci iných odborov napr. architektúra, vizuálne umenie, audiovizuálne umenie), pedagogicky vo vzdelávacích inštitúciách (ZUŠ, SŠUP, VŠ, galerijná pedagogika, lektorské činnosti a celoživotné vzdelávanie), odborne pôsobiť v kultúrnych inštitúciách (galérie, múzeá, divadlá, kultúrne a kreatívne centrá), pracovník v samospráve (oddelenia kultúry, vzdelávania, popularizácia kultúry, kultúrne inštitúcie v zahraničí), kreatívny pracovník v priemyselných a iných komerčných prevádzkach (reklamné a marketingové agentúry, dizajnérske, prototypovacie a experimentálne štúdiá, grafické a multimediálne štúdiá, tvorivá produkcia v kreatívnom priemysle). Absolvent študijného programu dizajn v magisterskom stupni štúdia ovláda postupy tzv. dizajnérskeho myslenia – design thinking  v ktoré je využívané v rôznych oblastiach spoločnosti, na preskúmanie potrieb užívateľov, definovanie problémov, navrhovanie a testovanie možných riešení. Možnosti uplatnenia absolventov sa tak rozširujú aj na profesie mimo umeleckej sféry, kde sa tiež vyžaduje kreatívne myslenie.

Štruktúra a obsah študijného programu:

 • V študijnom programe Dizajn majú profilové predmety špecifický charakter najmä vo forme Ateliérovej výučbyAteliérová výučba je obsahom, náročnosťou výstupu a časovou dotáciou najdôležitejšou kreditovou zložkou študijného programu. Ateliérová výučba sa člení na špecializácie podľa mediálnej špecifikácie: Dizajn (so zameraním na industrial dizajn – Ateliér industrial dizajn; transport dizajn – Ateliér transport dizajn; interiérový dizajn – Ateliér interiérového dizajnu; experimentálny dizajn – Ateliér experimentálneho dizajnu); Textilná tvorba (so zameraním na odevný dizajn – Ateliér odevného dizajnu; textilný dizajn – Ateliér textilného dizajnu; textilnú tvorba v priestore – Ateliér textilnej tvorby v priestore); Vizuálna komunikácia (so zameraním na typografiu a tvorbu písma – Ateliér TypoLab; vizuálnu identitu – Ateliér Identita; vizuálnu komunikáciu v priestore – Ateliér Priestor; multimédiá – Ateliér Multimédiá).
 • Ateliérová výučba je zameraná na pokročilú autorskú tvorbu, dizajnérsky výskum, komplexný a experimentálny prístup k práci so širokou škálou materiálov, k návrhárskym, realizačným a prezentačným technológiám ako aj na rozvíjanie komunikačnej, prezentačnej a argumentačnej zdatnosti a kritického myslenia.
 • Výučbový program v jednotlivých ateliéroch je zacielený na inovatívnu kreativitu od voľnej tvorby až po dizajn produktov. V procese štúdia je študent vedený k tomu, aby dokázal samostatne generovať vlastnú tvorivú tému, analyzovať podnety a zdroje inšpirácie, reflektujúc aktuálne spoločenské témy.
 • Individuálny výukový program v jednotlivých ateliéroch si kladie za cieľ vzdelávať absolventov spôsobom, vďaka ktorému môžu prispieť k rozvoju odboru a aktívne prispieť k vytváraniu nových konceptov ponímania významu a interpretácie funkcií a aplikácií produktu a umeleckého diela v rámci spoločenských, technologických či enviromentálnych výziev, s ktorými sme neustále konfrontovaní.
 • Integrálnou súčasťou štúdia v ateliéroch sú projektové spolupráce s partnermi a tematické workshopy, ktoré vedú externí špecialisti z praxe, výskumu ako aj teórie, ktorí sú pozývaní na základe aktuálne riešenej problematiky. Obsah, téma a zameranie jednotlivých projektových spoluprác a workshopov sú aktualizované pre každý ateliér a semester na základe vývoja aktuálnych trendov, individuálnych požiadaviek pedagógov (či študentov) a na základe dopytu a/alebo ponuky z externého prostredia. Výsledkom magisterského štúdia je realizácia autorského dizajnérskeho a/alebo umeleckého projektu, ktorý v sebe kombinuje nahromadené vedomosti, stratégie a realizačné zručnosti a jeho verejná prezentácia odbornej resp. širšej verejnosti – či už vo forme výstavnej inštalácie, video-prezentácie alebo dohodnutou formou predstavenia realizácie, ktorá vznikla v rámci spolupráce s externým (napr. priemyselným) partnerom.
 • Počas tejto tvorivej práce si študenti osvoja základy výskumných metód, umocnia si analytické, kritické a tvorivé myslenie a zdokonalia materiálovo-technické a technologické zručnosti, čím posilnia svoje kompetencie pôsobenia v dizajnérskej alebo umeleckej praxi.
 • Základnými kritériami hodnotenia je komunikácia s pedagógom, intenzita a proces štúdia, ideový a vizuálny koncept, výtvarné prevedenie, voľba materiálov a technologických postupov a úroveň technického a remeselného prevedenia výstupu v súlade s konceptom riešenia úlohy, hodnotenie pracovných štúdií, úrovne kvality skúmania a vizuálneho záznamu celého študijného procesu, výsledná vizuálna prezentácia a inštalácia, verbálna prezentácia a obhajoba projektu.
 • Vedomosti – študent musí ovládať základnú teoretickú aj praktickú orientáciu v práci s tvorbou obsahového a vizuálneho konceptu v aplikácii do určených alebo autorských výskumno-realizačných projektov prekračujúcich ich tradičný rámec.
 • Zručnosti – študent musí byť schopný analyticky spracovať zadanie, ovládať návrhárske metódy práce (digitálne aj analógové), prototypovacie a realizačné technológie, resp. technológie využívané v priemyselnej praxi.
 • Kompetencie – študent musí samostatne zvládať prípravnú analýzu a dizajnérsky alebo umelecký výskum v oblasti tvorby, kreatívne spracovanie na úrovni zodpovedajúcej aktuálnym požiadavkám a post-produkčnú fázu kvalitnej realizácie výstupu projektu.
 • Ďalšími profilovými predmetmi študijného programu dizajn v magisterskom stupni štúdia sú teoretické predmety: Interpretačné rámce súčasného dizajnu I.-III., ktoré pripravujú študentov v oblasti teórie a interpretácie súčasného dizajnu a umenia a zároveň reflektujú všetky uvedené mediálne špecializácie. Ateliérová výučba a ťažiskové teoretické predmety Interpretačné rámce súčasného dizajnu I.-III. sú povinným základom každého študenta študijného programu Dizajn. Úspešné absolvovanie Ateliérovej výučby, končí obhajobou diplomovej práce a úspešné absolvovanie predmetov Interpretačné rámce súčasného dizajnu I.-III končí teoretickou štátnou skúškou, ktorá prebieha spolu s obhajobou diplomovej práce.
 • Študijný program Dizajn dopĺňa skupina povinne voliteľných predmetov, ktoré sa delia na odborné praktické a odborné teoretické predmety. Tieto predmety dávajú základ smerom k mediálnej špecializácie a zároveň prehlbujú interdisciplinaritu s ohľadom na svet dizajnu, umenia a kultúry. Obsahom sú aj predmety, ktoré zdokonaľujú jazykovú prípravu v oblasti súčasného dizajnu, umenia a kultúry a v oblasti mäkkých zručností ako je znalosť autorského práva, marketingu v umení a schopnosť projektových a grantových činností. Výučba v oblasti mäkkých zručností je plánovaná aj formou blokovej výučby a odborných workshopov pre aktuálnosť informácií a poznatkov z praxe.
 • Doplňujúcou skupinou povinného základu a povinne voliteľných predmetov sú výberové predmety, prostredníctvom ktorých majú študenti možnosť presahu k iným študijným programom na VŠVU ako je vizuálne umenie, architektúra, reštaurovanie a dejiny a prax súčasného umenia. Do tejto skupiny patrí ďalej predmet umožňujúci priamu prax v externom prostredí smerovaný na širšie pole kultúrnych profesií.
 • Voliteľné predmety obohacuje rad predmetov, ktoré prostredníctvom workshopov, kurzov, exkurzií a formou krátkodobého vzdelávania dynamicky reagujú na aktuálne témy dizajnu využívaním renomovaných odborníkov z praxe z dizajnérskeho, umeleckého a kultúrneho prostredia, či v rámci internacionalizácie školy so zahraničnými pedagógmi a odborníkmi z praxe.
 • Nosným princípom v rámci vzdelávania v študijnom programe Dizajn v magisterskom stupni je prelínanie jednotlivých špecializácií a zameraní ateliérov, ktoré vzájomne kooperujú a vytvárajú prostredie, v ktorom majú študenti možnosť zvoliť si individuálne cesty v štúdiu pri zachovaní všetkých kvalitatívnych parametrov a požiadaviek kladených na absolventa študijného programu.
 • Súčasťou vzdelávania v študijnom programe DIZAJN je možnosť pracovnej stáže a doplnkovej pracovnej stáže na domácom a zahraničnom poli, ktoré v rámci vzdelávania prinášajú študentom priamy kontakt s profesionálnym prostredím, v ktorom nadobúdajú praktické skúsenosti a zručnosti. Stáž je pre študenta súčasne možnosťou pre získavanie nových profesionálnych kontaktov a väzieb a tiež teoretických skúseností s uplatniteľnosťou a možným smerovaním vlastnej profesijnej kariéry po ukončení štúdia. Zároveň sa u študentov podporuje zahraničná mobilita formou študijných stáži na zahraničných partnerských školách, kde sú pozitívne konfrontovaní so vzdelávacími skúsenosťami v odlišnom kultúrnom a spoločenskom prostredí. Tu taktiež konfrontujú svoje umelecké výstupy na medzinárodnom poli a majú možnosť stať sa súčasťou medzinárodných dizajnérskych, umeleckých, kultúrnych a výskumných sietí, konzorcií a výrobných iniciatív, spoločenstiev a podnikov.
 • Študenti magisterských ročníkov sú v rámci širšieho vzdelávacieho procesu integrovaní do prebiehajúcich dizajnérsko-výskumných alebo umelecko-výskumných projektov na VŠVU formou priamej účasti na ich aplikácii do výučby alebo prostredníctvom výstavných, publikačných a iných prezentačných činností, čomu napomáhajú aj štátom financované grantové schémy podporujúce edukačnú činnosť (najmä KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) a prezentáciu tvorivej – umeleckej činnosti (najmä FPU – Fond na podporu umenia) ako aj viaceré neštátne grantové a štipendijné schémy napr. Visegrad Fund, Nadácia Tatrabanka, Nadácia Novum a pod.

 

Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu:

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

Zabezpečujúci pedagógovia študijného programu:

Výstupy tvorivej činnosti študijného programu

Študijní poradcovia:

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

 

Opis študijného programu:

Študijný plán:

Informačné listy predmetov študijného programu:

 

(späť hore)

 


Reštaurátorská tvorba

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

 • VŠVU – Katedra reštaurovania ako riadny člen ENCoRE (Európskej siete konzervátorsko-reštaurátorského vzdelávania) rešpektuje pravidlá organizácie a riadi sa jej  odporúčaniami v oblasti vzdelávacieho programu konzervovania-reštaurovania. Dodržiava prísne podmienky na štruktúru vzdelávacieho programu a napĺňa ho z hľadiska pomeru zastúpenia teórie a praxe ako aj v požadovanom pomere počtu študentov na pedagóga.
 • Hlavným cieľom vzdelávania študijného programu Reštaurátorská tvorba je celý súbor špecializovaných činností, ktoré zahŕňajú rôzne druhy nedeštruktívnych a deštruktívnych metód výskumu, vrátane chemicko-technologického výskumu, procesy od preventívneho konzervovania a sanačného konzervovania a reštaurovania až po samotnú reštaurátorskú realizáciu (stabilizácia, čistenie, konsolidácia, interpretácia estetickej hodnoty diela...) a vypracovanie dvojstupňovej reštaurátorskej dokumentácie. Študenti sú vedení k maximálnej umeleckej i etickej zodpovednosti a oboznamujú sa s autonómnou úlohou reštaurátora v štruktúre pamiatkovej starostlivosti, galerijnej a muzeálnej praxe.
 • Študent v čase ukončenia študijného programu má rozšírenú špecializovanú praktickú a teoretickú prípravu, založenú na štúdiu v oblasti reštaurovania a konzervovania výtvarných diel rôznej materiálovej podstaty, na profesionálnej úrovni poznania súčasného stavu v odbore v medzinárodnom kontexte. V priebehu štúdia sa zameriava a profiluje vo vybranej disciplíne v niektorej zo špecializácií reštaurovania plošných výtvarných diel (diel na plátennej alebo drevenej podložke, diel na papieri, fotografie, nástennej maľby), objektov z textilu alebo sochárskych výtvarných diel (polychromovanej drevenej sochy, kamennej sochy, artefaktov z kovu).
 • Študent je po skončení štúdia schopný udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne, zaujímať a prezentovať postoje v oblasti výtvarnej kultúry, organizovať svoj ďalší odborný rast a spolupracovať s ďalšími profesiami pri výkone reštaurátorskej činnosti. Je schopný koncepčnej a koordinačnej činnosti a medzinárodnej konfrontácie. Dokáže používať celý rozsah technologických postupov vyplývajúci z obsahu študijného programu. Svojou tvorivou prácou a postojmi sa významne spolupodieľa na formovaní a rozvoji kultúry a spoločnosti. Dokáže kriticky analyzovať súčasné kultúrne nastavenie spoločnosti v kontexte sociálnom, ekonomickom a historickom. Študent je schopný využívať široké spektrum technických a technologických nástrojov a zariadení potrebných pre reštaurátorskú prax.
 • Hlavné výstupy vzdelávania:
  • ENCoRE pre magisterský stupeň vzdelania v oblasti konzervovania-reštaurovania v rámci zvládnutia istých parametrov zručností, vedomostí a kompetencií  predpokladá  úroveň EKR 7, tak ako ju definovala partnerská medzinárodná asociácia E.C.C.O (Európska konfederácia konzervátorských a reštaurátorských organizácií) v publikácii Competences for Access to the Conservation-Restoration Profession © E.C.C.O. 2011 – European Confederation of Conservator-Restorers Organisations A.I.S.B.L. / Confédération Européenne des Organisations de Conservateurs-Restaurateurs A.I.S.B.L.; Susan Corr, (coordinator) and co-authors, 2nd edition ISBN 978-92-990010-7-3, s. 28-33 (Dostupné na: https://www.ecco-eu.org/wp-content/uploads/2021/01/ECCO_Competences_EN.pdf¬).
  • Na úrovni EKR 7 sa vyžadujú odborné vedomosti v oblasti konzervovania-reštaurovania, ktoré je možné získať len prostredníctvom vzdelávania, ktoré je primeranou rovnováhou integrovaného teoretického a praktického učenia. Na tejto úrovni má absolvent schopnosť získavať vedomosti, zhodnotiť ich opodstatnenosť a spoľahlivosť, a ich aplikáciou odôvodniť všetky rozhodnutiatýkajúce sa vlastnej špecializácie konzervátora-reštaurátora, prípadne vykonať alebo riadiť činnosti prameniace z týchto rozhodnutí. Má schopnosť pozorovať, zhromaždiť a kriticky analyzovať relevantné informácie aby sa dosiahli primerané závery a vykonal postup činností.  Absolvent ovláda samostatne všetky reštaurátorské zručnosti a vedomosti potrebné pre chemicko-technologický  a reštaurátorský výskum a jeho vyhodnotenie, vypracovanie návrhu na reštaurovanie, ako i samotnej reštaurátorskej realizácii a jej podrobnej multimediálnej dokumentácii. Má vysoký stupeň znalosti metód, materiálov, nástrojov a zariadení v rámci danej špecializácie. Dokáže ich samostatne a kreatívne uplatňovať pri výkone reštaurátorského povolania, alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Jeho vedomosti sú založené na poznaní histórie a súčasného stavu v odbore. Má potrebné pokročilé až zdatné/kognitívne  zručnosti, tiež vedomosti a skúsenosti pracovať vo svojej špecializovanej oblasti v rámci etických a praktických hraníc profesie konzervátor-reštaurátor. Ďalej má prehĺbené vedomosti z dejín výtvarného umenia a architektúry, tiež z teórie umenia, estetiky a dejín kultúry. Absolvent je schopný vykonávať reštaurátorský výskum, samostatne analyzovať a interpretovať výtvarné diela. Ďalej je schopný samostatne reštaurovať výtvarné diela a architektonické prvky a celky a používať celý rozsah technologických postupov a materiálov vyplývajúci zo zamerania študijného programu. Študent  je schopný kooperovať pri odbornej činnosti s inými profesiami, udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne, zaujímať a prezentovať postoje v oblasti hmotnej kultúry, riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, etickým, právnym, ekonomickým a ekologickým rámcom svojej profesie a prezentovať svoju činnosť aj v cudzom jazyku. Absolvent je schopný kriticky posúdiť svoje schopnosti tak, aby bol motivovaný dosahovať vlastné profesijné ciele, ktoré dokáže identifikovať a autonómne zhodnotiť vo svoj prospech a rast.
  • Môže sa stať členom komory reštaurátorov Slovenska.
  • Absolvent má schopnosti a kompetencie samostatného ekonomického fungovania v spoločnosti. Dokáže si vybrať primeranú formu umeleckej prevádzky pre jeho tvorivé činnosti (SZČO, s. r. o., O.Z. a pod.) a využívať možnosti podporných grantových a rezidenčných schém v domácom a zahraničnom prostredí.
  • Absolvent je schopný aktívnej sociálnej interakcie. Dokáže podporovať a iniciovať tímovú spoluprácu a niesť za ňu zodpovednosť. Rešpektuje inakosť a jedinečnosť ľudí a kultúr, nadväzuje a udržiava vzťahy v osobnom aj pracovnom živote a je schopný zhodnotiť ich etické a sociálne súvislosti.
  • Absolvent svojim umeleckým a občianskym postojom aktívne prispieva k ochrane životného prostredia a kultúrneho dedičstva nielen pre seba, ale aj pre budúce generácie. Absolvent rozumie občianstvu, demokracii, sociálnej spravodlivosti, cudzím kultúram, právam iných osôb, odlišným kultúrnym potrebám a hodnotám. Dokáže kriticky vnímať fungovanie cirkví, samosprávy a štátu. Absolvent vie analyzovať príčiny a dôsledky regionálnych a globálnych problémov. Špecifickým prínosom absolventa VŠVU je zvýšená citlivosť k zdieľanému verejnému priestoru, fyzickému i virtuálnemu ako aj kritická reflexia jeho vizuálnych aspektov. Úlohu médií v spoločnosti, vrátane internetových platforiem a sociálnych sietí vníma zodpovedne a na základe svojej kvalifikácie toto prostredie spoluvytvára v súlade s príslušnými medzinárodnými záväzkami i národnou legislatívou.

Uplatniteľnosť:

 • Možnosti uplatnenia absolventa magisterského stupňa štúdia reštaurovania maľby, reštaurovania sochy, reštaurovania papiera a fotografie ako aj reštaurovania textilu vstupujúceho do praxe sú predovšetkým v samostatnej reštaurátorskej práci. Je schopný samostatne realizovať reštaurátorské realizácie v celej šírke ich komplexnosti od reštaurátorského výskumu až po reštaurátorskú realizáciu. Absolvent sa preto uplatňuje v prvom rade ako samostatný reštaurátor, odborný poradca v oblasti konzervovania a reštaurovania a historických technológii. Ďalej sa môže uplatniť ako výskumný pracovník v oblasti záchrany kultúrneho dedičstva aj ako vedúci pracovník reštaurátorského kolektívu v múzeách a galériách. Po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia je pripravený vstúpiť do praxe aj ako pedagóg na základných, stredných a vysokých školách vo svojom odbore. Môže sa stať členom Komory reštaurátorov Slovenska.

Štruktúra a obsah študijného programu:

 • V študijnom programe Reštaurátorská tvorba  majú profilové predmety špecifický charakter vo forme najmä Ateliérovej výučby. Ateliérová výučba je obsahom, náročnosťou výstupu a časovou dotáciou najdôležitejšou kreditovou zložkou študijného programu. Ateliérová výučba sa na Katedre reštaurovania člení podľa špecializácií reprezentovaných jednotlivými Ateliérmi, prípadne tzv. Laboratóriami, ktoré nahrádzajú ateliérovú výučbu: Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry, Ateliér reštaurovania drevenej sochy, Ateliér reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a iné média, Ateliér reštaurovania fotografie, Ateliér reštaurovania textilu, Ateliér reštaurovania malieb, Laboratórium reštaurovania modernej a súčasnej maľby, Laboratórium reštaurovania nástenných malieb.
 • Ateliér/Laboratórium s konkrétnou špecializáciou si študent volí už v prihláške uchádzača na magisterské štúdium v študijnom programe Reštaurátorská tvorba.
 • Program jednotlivých Ateliérov/Laboratórií je tvorený koncepciou vedúceho pedagóga. Pozostáva predovšetkým v práci na ateliérových zadaniach, ktoré sú priebežne konzultované spôsobom individuálneho dialógu pedagóga so študentom. Vedúci pedagóg zároveň ateliérovú výučbu dopĺňa o teoretické prednášky venované rôznym problematikám v rámci svojej špecializácie. Nosná časť ateliérových zadaní pozostáva z reštaurovania historických diel – pamiatok, ktoré pochádzajú z rôznych zdrojov: galérií, múzeí, súkromných zbierok, kostolov, verejných priestorov a pod.; v prípade nástenných malieb sú súčasťou nehnuteľných pamiatkových objektov. Zadanie môže tvoriť jednotlivé dielo určené na reštaurovanie alebo ucelený súbor diel či naopak viacero vzájomne nesúvisiacich diel a to v závislosti od povahy, charaktere či rozsahu poškodení a predpokladanej náročnosti reštaurátorského/konzervátorského zákroku na vybraných pamiatkach. V prípade monumentálnejších pamiatok (napr. oltárnych celkov, veľkoformátových obrazov, nástenných malieb, kamenných súsoší apod.) môže študent participovať na celku komplexným reštaurovaním vybranej časť celku, alebo len vybranými úkonmi v rámci kooperácie s inými študentmi účastnými na reštaurovaní takéhoto diela. Zadanie zohľadňuje i náročnosť realizácie konkrétnej reštaurátorskej problematiky, ktorá musí byť adekvátna schopnostiam študenta a stupňu štúdia. Vhodné diela na reštaurovanie v rámci ateliérovej výučby zabezpečuje vedúci pedagóg Ateliéru/Laboratória. Ak si to povaha reštaurovaného artefaktu vyžaduje (napr. jeho viacdruhové materiálové zloženie) pre úspešnosť a komplexnosť odborného zásahu sa prirodzene vytvorí medziateliérová spolupráca; v prípade iných špecifických potrieb, zodpovedný pedagóg zabezpečuje spoluprácu s externým prostredím.  Výber diel na reštaurovanie prípadne rôzne doplnkové cvičenia sledujú napr. aj zámer obsiahnutia čo najširšieho spektra rôznych problematík v špecializácii počas štúdia v danom Ateliéri/Laboratóriu. Pri výbere zadania diela-pamiatky, konkrétnej reštaurátorskej problematiky a náročnosti, ktorú reprezentuje, sa zohľadňuje tiež profil študenta, ako sú napr. jeho predchádzajúce skúsenosti  a realizácie v danej špecializácii napr. počas štúdia bakalárskeho študijného programu Reštaurátorská tvorba na VŠVU prípadne na inej škole. Súčasťou zadaní je i realizácia komplexného reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie a vypracovanie dvojstupňovej reštaurátorskej dokumentácie v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • Hlavným zmyslom štúdia ateliérovej výučby v magisterskom stupni štúdia je prehlbovanie vedomostí získaných predchádzajúcim štúdiom avšak s užším zameraním na vybranú špecializáciu a  v celom súbore odborných činností: od rôznych druhov nedeštruktívnych a deštruktívnych metód výskumu, vrátane chemicko-technologického výskumu, cez samotnú reštaurátorskú  realizáciu, riešenie metodických otázok až po vyhotovenie reštaurátorskej dokumentácie. Kladie sa tiež dôraz na väčšiu samostatnosť študenta, na formulovanie vlastného postoja a názoru v procese vyhodnotenia výskumu a  reštaurovania konkrétneho diela na základe nadobudnutých skúseností.
 • V prvom a druhom semestri 1. ročníka magisterského štúdia študent  pracuje na semestrálnom alebo ročníkovom zadaní vo vybranom špecializovanom Ateliéri/Laboratóriu. V prvom ročníku magisterského štúdia má študent tiež možnosť, v prípade záujmu alebo potreby rozšírenia svojich poznatkov o ďalší rámec inej reštaurátorskej špecializácie, absolvovať výberový predmet Doplnkový ateliér v inom špecializovanom Ateliéri v študijnom programe Reštaurátorská tvorba. V prípade záujmu o rozšírenie možností svojho umeleckého smerovania aj v akomkoľvek inom študijnom programe na VŠVU.
 • Najneskôr na začiatku 3. semestra 2. ročníka magisterského štúdia študijného programu Reštaurátorská tvorba študent dostáva zadanie záverečnej práce – diplomovú prácu, ktorá obsahuje praktickú a písomnú časť tvoriacu jeden tematický celok. Úspešné absolvovanie Ateliérovej výučby, končí obhajobou diplomovej práce a úspešné absolvovanie teoretických predmetov končí štátnou skúškou, ktoré prebiehajú spoločne.
 • Povinnou zložkou k profilovým predmetom študijného programu je rozsahom a obsahom najdôležitejší odborný predmet: Reštaurátorský výskum I – II, ktorý pripravuje študentov komplexne v chemicko-fyzikálno-technologických oblastiach reštaurátorského výskumu. Komplexnosť prípravy v ďalších sférach teoretických a praktických zručností budúcich reštaurátorov dopĺňajú ďalšie povinné odborné predmety: Reštaurátorská dokumentácia 2. stupeň I – IV, Právo ochrany kultúrneho dedičstva 2. stupeň a Kresba I – II. Prehĺbenie vedomostí v historických a umenovedných okruhoch dôležitých pre daný študijný odbor zabezpečujú povinné teoretické predmety: Interpretačné rámce reštaurátorskej tvorby I – III.
 • Študijný program Reštaurátorská tvorba dopĺňa skupina povinne voliteľných predmetov, ktoré sa delia na odborné praktické, ktoré rozširujú základ k vlastnej špecializácii, a teoretické predmety, ktoré prehlbujú interdisciplinaritu s ohľadom na svet umenia a kultúry. Obsahom sú aj predmety, ktoré zdokonaľujú jazykovú prípravu v oblasti umenia a kultúry a v oblasti mäkkých zručností ako je znalosť autorského práva, kultúrneho managmentu a schopnosť projektových a grantových činností. Výučba v oblasti mäkkých zručností je plánovaná aj formou blokovej výučby a odborných workshopov pre aktuálnosť informácií a poznatkov z praxe.
 • Doplňujúcou skupinou povinného základu a povinne voliteľných predmetov sú výberové predmety, prostredníctvom ktorých majú študenti možnosť presahu k iným študijným programom na VŠVU ako je dizajn, architektúra a vizuálne umenia. Do tejto skupiny patrí ďalej predmet umožňujúci priamu prax v externom prostredí. Voliteľné predmety obohacuje rad predmetov, ktoré prostredníctvom workshopov, kurzov, exkurzií a formou krátkodobého vzdelávania dynamicky reagujú na aktuálne témy vizuálneho umenia využívaním renomovaných odborníkov z praxe z umeleckého a kultúrneho prostredia, či v rámci internacionalizácie školy so zahraničnými pedagógmi a odborníkmi z praxe.
 • Súčasťou vzdelávania v študijnom programe Reštaurátorská tvorba je možnosť pracovnej stáže a doplnkovej pracovnej stáže na domácom a zahraničnom poli, ktoré v rámci vzdelávania prinášajú študentom priamy kontakt s profesionálnym prostredím, v ktorom nadobúdajú praktické skúsenosti a zručnosti. Stáž je pre študenta súčasne možnosťou pre získavanie nových profesionálnych kontaktov a väzieb a tiež teoretických skúseností s uplatniteľnosťou po ukončení štúdia. Zároveň sa u študentov podporuje zahraničná mobilita formou študijných stáži na zahraničných partnerských školách, kde sú pozitívne konfrontovaní so vzdelávacími skúsenosťami v odlišnom kultúrnom a spoločenskom prostredí. Tu taktiež konfrontujú svoje výstupy na medzinárodnom poli a majú možnosť stať sa súčasťou medzinárodných umeleckých, reštaurátorských a kultúrnych sietí.
 • Študenti magisterských ročníkov sú v rámci širšieho vzdelávacieho procesu integrovaní do prebiehajúcich výskumných projektov na VŠVU formou priamej aplikácie do výučby alebo prostredníctvom publikačných a iných prezentačných činností, čomu napomáhajú aj grantové systémy (najmä KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR).

 

Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu:

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

Zabezpečujúci pedagógovia študijného programu:

Výstupy tvorivej činnosti študijného programu

Študijná poradkyňa:

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

 

Opis študijného programu:

Študijný plán:

Informačné listy predmetov študijného programu:

Link na Komoru reštaurátorov

 • Predsedníčka Komory reštaurátorov:
  • Mgr. art. Barbara Davidson, ArtD.
 • Zoznam členov Odbornej komisie pre reštaurátorské vzdelávanie Komory reštaurátorov:
  • Mgr. art. Juraj Puškár
  • Mgr. Peter Gomboš, akademický maliar – rešt.
  • Tomáš Lupták, akademický sochár

 

(späť hore)

 


Architektonická tvorba

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

 • Hlavným cieľom vzdelávania v študijnom programe architektonická tvorba (AT), v jeho magisterskom stupni, je nadviazanie na všeobecný základ a komplexné znalosti a kompetencie z oblasti umenia, architektonického navrhovania aj konštrukčných a stavebno-technických disciplín syntetizované v komplexnom architektonickom projekte na bakalárskom stupni (Bc. Art). Na magisterskom stupni sa prehlbujú znalosti v tvorbe architektonického konceptu a samostatného architektonického návrhu v jednotlivých architektonických ateliéroch podľa ich špecifických zameraní. Študenti získavajú nové znalosti, zručnosti, schopnosti a skúsenosti v súčasných postupoch architektonického výskumu, navrhovania, experimentácie a jej testovania v architektonickej praxi. Vzdelávanie smeruje k spolupráci s inými umeleckými, vedeckými a technickými disciplínami, zohľadňuje kontexty aj autonómiu architektonickej tvorby, prekračuje zaužívané štandardy a smeruje k schopnosti formulovať autorské postupy, stratégie a programy. Takéto vzdelávanie je podporované tak spoluprácou ateliérov, ako aj historiografickými, teoretickými, návrhovými a stavebno-technickými znalosťami súčasnej architektúry ako aj možnosťou výberu z rozmanitých praxí a pobytov doma i v zahraničí (napríklad ERAZMUS).
 • Absolventi a absolventky magisterského stupňa programu AT sú schopní/é samostatnej výskumnej, koncepčnej, návrhovej aj projektovej práce a stavebného dozoru, kritického prehodnocovania tradovaných výkladov dejín, teórie, navrhovania, staviteľstva ako aj kritického premýšľania a interpretácie vlastnej práce v domácom a medzinárodnom kontexte. Sú vzdelávaním pripravení/né tak, aby mohli tvorivo rozširovať a prehodnocovať svoje znalosti a kompetencie a nadobúdať nové v oblasti práce s klasickými aj inovatívnymi, analógovými aj digitálnymi zobrazovacími a modelovacími postupmi a prostriedkami navrhovania.

Uplatniteľnosť:

 • Absolventi/tky Architektonickej tvorby (AT) magisterského stupňa majú znalosti, zručnosti a schopnosti potrebné na syntetizovanie a zovšeobecnenie vedomostí, kompetencií a zručností z bakalárskeho aj nadväzujúceho, magisterského štúdia. Môžu sa uplatniť v oblasti samostatného aj tímového navrhovania architektúry a urbanizmu, tvorby interiéru a interiérových prvkov, tvorby s presahom do iných oblastí výtvarných umení a dizajnu (napr. produktový dizajn, digitálne umenia, fotografia, video, filmová a divadelná scénografia atď.) a v oblasti tvorby životného prostredia a krajiny. Môžu pôsobiť v projekčných ateliéroch lokálne aj globálne, zakladať po získaní autorizácie vlastné architektonické a urbanistické návrhové ateliéry, vykonávať návrhové, koordinujúce práce aj autorský dozor na stavbách. Ďalej absolventi/tky s pedagogickým minimom môžu vyučovať (stredné a vysoké školy zatiaľ v Bratislave, Košiciach aj v zahraničí). Uplatniť sa môžu aj vo výskume a vede (SAV), ďalej v  popularizácii a medializácii architektúry, urbanizmu a tvorby krajiny (v štátnych aj súkromných galériách, Kunsthalle, v odbornej tlači a masmédiách vrátane novín, rozhlasu, filmu, televízie aj digitálnych médií) a v oblasti odborných inštitúcií napríklad aj na pamiatkových a stavebných úradoch a v ďalších profesijných organizáciách (Spolok architektov, Slovenská komora architektov) a vo všetkých stupňoch štátnej správy (od mestskej po celoštátnu a medzinárodnú).
 • Absolvent/ka magisterského stupňa môže vykonávať regulované povolanie architekta/tky na základe autorizačnej skúšky Slovenskej komory architektov. Odborná kvalifikácia je základným predpokladom na prístup k regulovanému povolaniu Architekt/Krajinný architekt podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií.

Štruktúra a obsah študijného programu:

 • V študijnom programe Architektonická tvorba majú profilové predmety špecifický charakter najmä vo forme Ateliérovej výučby. Ateliérová výučba je obsahom, povahou a náročnosťou výstupu a časovou dotáciou najdôležitejšou kreditovou zložkou študijného programu. Povinnou zložkou k profilovým predmetom študijného programu sú rozsahom a obsahom ťažiskové konštrukčné a stavebno-technické predmety nadväzujúce na základy v bakalárskom programe (Základy výskumu a experimentálnej tvorby a Realizácia stavby, vrátane Konštrukčného seminára k diplomovému projektu) a ďalej historiografický a teoretický predmet: Interpretačné rámce neskoromodernej a súčasnej architektonickej tvorby, ktoré pripravujú študentov v oblasti dejín, teórie kritiky a interpretácie súčasnej architektúry a urbanizmu. Ateliérová výučba a ťažiskové predmety stavebno-technické (Základy výskumu a experimentálnej tvorby a Realizácia stavby, vrátane Konštrukčného seminára k diplomovému projektu) a teoretické (Interpretačné rámce neskoromodernej a súčasnej architektonickej tvorby) sú povinným základom každého študenta študijného programu Architektonická tvorba. Úspešné absolvovanie Ateliérovej výučby končí obhajobou diplomovej práce a úspešné absolvovanie predmetu Interpretačné rámce neskoromodernej a súčasnej architektonickej tvorby končí štátnou skúškou, ktoré prebiehajú spoločne.
 • Študijný program Architektonická tvorba dopĺňa skupina povinne voliteľných predmetov, ktoré sa delia na odborné praktické a odborné teoretické predmety. Tieto predmety dávajú základ špecializácie a zároveň prehlbujú interdisciplinaritu umeleckého vzdelávania. Obsahom sú aj predmety, ktoré zdokonaľujú jazykovú prípravu v oblasti súčasného umenia a architektúry a v oblasti znalostí autorského práva, marketingu a projektových aj grantových činností. Tieto predmety sú plánované aj formou blokovej výučby a odborných workshopov s aktuálnymi informáciami a poznatkami z praxe.
 • Doplňujúcou skupinou povinného základu a povinne voliteľných predmetov sú výberové predmety, prostredníctvom ktorých majú študenti možnosť získať skúsenosti s inými študijnými programami na VŠVU ako je výtvarné umenie, dizajn a reštaurovanie. Do tejto skupiny patrí ďalej predmet umožňujúci prax v externom prostredí. Voliteľné predmety obohacuje rad predmetov, ktoré formou workshopov, kurzov, exkurzií a formou krátkodobého vzdelávania dynamicky reagujú na aktuálne témy architektúry a urbanizmu prizývaním renomovaných odborníkov z praxe z umeleckého a kultúrneho prostredia, alebo v rámci internacionalizácie školy so zahraničnými pedagógmi a odborníkmi z praxe.
 • Súčasťou vzdelávania v študijnom programe Architektonická tvorba je možnosť pracovnej stáže a odborného workshopu, kde študenti nadobúdajú praktické skúsenosti a zručnosti. Stáž je súčasne možnosť získavať nové profesionálne kontakty a väzby súvisiace s uplatniteľnosťou po ukončení štúdia. Zároveň sa u študentov/tiek podporuje zahraničná mobilita formou študijných stáží na zahraničných partnerských školách, kde získavajú rozhľad a skúsenosti so vzdelávacími systémami v odlišnom kultúrnom a spoločenskom prostredí. Tu taktiež uvádzajú postupy a výsledky vlastnej architektonickej a urbanistickej tvorby do medzinárodného kontextu.
 • Študenti/tky magisterských ročníkov sú v rámci širšieho vzdelávacieho procesu integrovaní/é aj do prebiehajúcich umeleckých a architektonických výskumných projektov na VŠVU formou zhodnotenia ich výstupov vo výučbe alebo prostredníctvom výstavných, publikačných a iných prezentačných činností, čomu napomáhajú aj grantové systémy (najmä KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) a formou prezentácie tvorivej – umeleckej a architektonickej činnosti (najmä FPU – Fond na podporu umenia a grantový program Nadácie Tatrabanky).

 

Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu:

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

Zabezpečujúci pedagógovia študijného programu:

Výstupy tvorivej činnosti študijného programu

Študijní poradcovia:

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

 

Opis študijného programu:

Študijný plán:

Informačné listy predmetov študijného programu:

Link na Slovenskú komoru architektov

 

(späť hore)

 


Študijný odbor Vedy o umení a kultúre

 


 

Dejiny a prax súčasného umenia

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania:

 • Dvojročný magisterský program v dennej forme štúdia odpovedá na dynamické premeny a nové globálne výzvy, ktorým čelí súčasné umenie v 21. storočí. Súčasné umenie vnímame v historickej perspektíve s ohľadom na diskontinuitu dejín umenia v strednej a východnej Európe, ako aj z pohľadu aktuálnych metodológií. Naším cieľom je podnietiť k skúmaniu umenia v dialógu s teóriou nových médií, kritickou teóriou, geopolitikou, antropológiou. Štúdium odpovedá na podnety, ktoré priná-ša vznik a transformácia inštitúcií umenia - galérií, múzeí a trhu umenia, a s tým súvisiaci dopyt po vzdelaných a rozhľade-ných odborníkoch. Zároveň vypĺňame medzery v zabezpečení vysokoškolského štúdia v tejto oblasti a kladieme si za cieľ vy-školiť absolventov pripravených pre prax súčasného umenia, dizajnu a architektúry. Program umožňuje študentom profilá-ciu, ktorá vyplýva zo špecifického prostredia a rôznosti ateliérovej praxe na Vysokej škole výtvarných umení. Popri kurzoch tematicky zameraných na interpretačné stratégie v oblasti súčasného výtvarného umenia, dizajnu a architektúry, problema-tiky slovenského výtvarného umenia, seminároch v oblasti estetiky a filozofie, ponúkame možnosť získania praktických skú-seností na poli kurátorstva, kritiky a reflexie súčasného umenia. Program je určený tým študentom humanitných odborov, ktorí túžia prehĺbiť si svoje teoretické a praktické zručnosti v širokospektrálnej práci so súčasným umením. Kladieme dôraz na kritické myslenie, komunikačné zručnosti v práci s verejnosťou, zdokonalenie verbálneho a písomného vyjadrovania, empatiu, senzitivitu a zanietenie pre umenie ako nástroj spoločenskej zmeny. Kurzy prebiehajú pod vedením renomova-ných odborníkov, v kreatívnom prostredí po boku umelcov pôsobiacich na domácej a medzinárodnej scéne. S ohľadom na osobnú profiláciu absolventov ponúkame širokú škálu voliteľných kurzov, ktoré zabezpečujú nielen pedagógovia Katedry teórie a dejín umenia, ale aj externí odborníci z praxe. Okrem toho majú študenti možnosť zvoliť si ateliérovú prax na ka-tedre, ktorá korešponduje s ich odborným zameraním, prípadne si môžu vybrať predmet na niektorej z príbuzných fakúlt (FF VŠMU, FIF UK). Prvý rok magisterského štúdia je venovaný orientácii v interpretačných kontextoch súčasného umenia, dizajnu a architektúry, tematickým a problematickým okruhom výtvarného umenia na Slovensku, kritike a teórii umenia, kurátorským štúdiám. V druhom roku štúdia prevládajú predmety orientované na prax a študenti majú možnosť zostaviť si skladbu kurzov tak, aby ich nasmerovali k riešeniu individuálneho zadania diplomovej práce.
 • Absolvent študijného programu je vedený ku kritickým postojom voči spoločenským otázkam súčasnej kultúry. Svojim občianskym postojom aktívne prispieva k ochrane kultúrneho dedičstva a životného prostredia nielen pre seba, ale aj pre budúce generácie. Absolvent rozumie občianstvu, demokracii, sociálnej spravodlivosti, cudzím kultúram, právam iných osôb, odlišným kultúrnym potrebám a hodnotám. V súvislosti s tým je pripravený skúmať a prehlbovať poznanie zvolenej oblasti umenia, na ktorú sa zameriava. Dokáže kriticky vnímať fungovanie kultúrnych inštitúcií, samosprávy a štátu. Absolvent vie analyzovať príčiny a dôsledky regionálnych a globálnych problémov. Špecifickým prínosom absolventa VŠVU je nadväzovanie teórie a dejín umenia na praktické spolupráce v rámci výučby v odboroch výtvarných umení. Toto nadväzovanie spoluprác spoločne s teoretickou a dejinnou perspektívou vedie absolventa k prehlbovaniu kritickej reflexie vizuálnych aspektov verejného a mediálneho priestoru. Absolvent vie samostatne zhodnotiť úlohu umenia v médiách a v spoločnosti, vrátane internetových platforiem a sociálnych sietí. Vie zodpovedne a na základe svojej kvalifikácie toto prostredie spoluvytvárať v súlade s príslušnými medzinárodnými záväzkami i národnou legislatívou.

Uplatniteľnosť:

 • Absolventi študijného programu sú pripravení na výkon povolania v oblasti inštitúcií, ktorých zameraním je prezentácia sú-časnej vizuálnej kultúry a umenia - galérií, múzeí a trhu umenia na celoštátnej, regionálnej, nezriaďovanej a privátnej úrov-ni. Program školí absolventov pripravených pre výstavnú prax súčasného umenia, dizajnu a architektúry, a zároveň umožňu-je absolventom profiláciu, ktorá vyplýva zo špecifického prostredia a rôznosti ateliérovej praxe na Vysokej škole výtvarných umení. Získaná kvalifikácia umožňuje absolventom uplatnenie v profesiách ako je kurátor, mediátor, organizátor, editor, pedagogický resp. výskumný pracovník v danej oblasti.

Štruktúra a obsah študijného programu:

 • V študijnom programe Dejiny a prax súčasného umenia sú profilové predmety zamerané na tri základné ťažiskové oblasti: 1) kritické zhodnotenie vedeckého a odborného textu; 2) intepretáciu a analýzu vybraného diela súčasného umenia; 3) poznanie kritickej teórie múzea a kurátorských stratégií spoločne s dejinami a praxou galerijnej práce. Odborný obsah programu preto tvorí jeden trojsemestrálny predmet a dva dvojsemestrálne predmety, ktorých profilácia smeruje študentov k realizácii diplomovej práce a úspešnému zloženiu štátnej skúšky. Profilové  predmety sú: 1) Kritika a teória moderného a súčasného umenia I., II.; 2) Interpretačné rámce súčasného umenia I., II.. III.; 3) Kurátorské štúdiá I., II.. Cieľom a náplňou menovaných profilových predmetov je zaručiť prístup študentov k aktuálnym poznatkom v odbore dejín a teórie moderného a súčasného umenia, teórie vizuálnej kultúry a kurátorstva. Profilové predmety vedú budúceho absolventa k nadobudnutiu zručností v kritickej analýze a interpretácii obrazov vo sfére vizuálnej kultúry. Rovnako dôležité je nadobudnutie zručností kritického čítania, kreatívneho písania, a prezentácie vlastných názorov v skupinovej diskusii, ktoré spoločne vedú ku kompetencii práce s publikom pri príprave kultúrnych podujatí a tvorivej realizácii výstavných projektov. Tieto vedomosti a zručnosti sa synteticky spájajú do kompetentností samostatnej tvorivej a kritickej práce na poli vizuálneho umenia a pôsobenia v prostredí kultúrnych inštitúcií zameraných na vizuálne umenie. K vyššie spomenutým trom profilovým predmetom, ktorých kurikulá zabezpečujú náplň štátnicových otázok, sa pridávajú predmety zamerané na Intepretačné rámce neskoromodernej a súčasnej architektonickej tvorby I, II, III.,  Intepretáciu a podoby súčasného dizajnu I., II, III.  ako aj Ateliérová prax I., II., III. Cieľom Ateliérovej praxe je prepojenie teoretických poznatkov s nadobudnutím praktických skúseností v príprave a realizácii kultúrnych podujatí, a to v priamom kontakte s umeleckými ateliérmi Vysokej školy výtvarných umení. Predmet Ateliérová prax dáva zároveň možnosť realizovať stáž aj na inej umeleckej či kultúrnej inštitúcii zameranej na prezentáciu výtvarného umenia. Ateliérová prax je odbornou praxou, a preto dáva možnosť študentom programu dostať sa do intenzívneho dialógu so slobodne zvoleným ateliérom, jeho pedagógmi a študentmi, podieľať sa na ich umeleckej, výskumnej a prezentačnej činnosti v úzkom prepojení na vlastnú profiláciu a následne tiež výber a riešenie témy diplomovej práce. K povinným ťažiskovým predmetom sa pridávajú povinné predmety zaoberajúce sa problematikou a dejinami skúmanej disciplíny: Galerijná prax v súčasnom umení a dizajne, Problematika slovenského výtvarného umenia I., II. ( s akcentom na umenie 20. a 21. storočia) a Diplomový seminár I., II. ktorý je zameraný na špecifickú vyprofilovanú tému a metodiku diplomovej práce  študenta. Diplomová práca je volená na základe komunikácie s pedagógmi Katedry teórie a dejín umenia, ktorí vypisujú okruhy tém na základe vlastných výskumných projektov a odbornej profilácie (viď zabezpečujúci pedagógovia). Diplomová práca musí spĺňať normy, štandardy a kritériá platné pre humanitné odbory vysokých škôl.
 • Podrobnejšie informácie viď. v tabuľke v prílohe: Študijný plán.
 • Študijný program Dejiny a prax súčasného umenia dopĺňajú povinné predmety a poskytujú rozšírenie poznatkov v  úzko a špecificky zameraných smeroch úžitkového umenia (Úžitkové umenie v texte a kontexte), voľného umenia (Vybrané kapitoly zo súčasnej fotografie), architektúry (Dejiny architektonických teórií a kritiky), reštaurovania (Intepretačné rámce reštaurátorskej tvorby), zberateľstva (Kapitoly dejín zberateľstva), ako aj teoretické rámce vo vzťahu k špecifickým filozofickým témam (francúzska filozofia posledných desaťročí), kultúre (Filozofia kultúry)  a estetike (Školy estetického myslenia). Jeden z predmetov sleduje aj dôraz na prácu s textom, argumentačné a koncepčné myslenie vyjadrené verbálnou či písomnou formou (Čítanie, písanie, argumentácia). Existujúce kurikulum dopĺňajú predmety zamerané na praktické skúsenosti v oblasti  kultúrno-manažérskej práce (Kultúrny manažment I, II) Obsahom je aj predmet zdokonaľujúci jazykovú prípravu  (Anglické konverzácia).
 • Doplňujúcou skupinou povinného základu a povinne voliteľných predmetov sú výberové predmety, prostredníctvom ktorých majú študenti možnosť presahu k iným študijným programom na VŠVU (Základy maľby, Základy fotografie, Základy dizajnérskej tvorby, Navrhni a postav -  základy architektonickej tvorby a pod.) Dané predmety umožňujú študentom kontakt  s praktickou tvorbou a stratégiami umeleckého myslenia a výskumu. Do tejto skupiny patrí ďalej predmet umožňujúci priamu prax v externom prostredí smerovaný na širšie pole kultúrnych profesií. Voliteľné predmety obohacuje rad predmetov, ktoré prostredníctvom workshopov, kurzov, exkurzií a formou krátkodobého vzdelávania dynamicky reagujú na aktuálne témy  a smerujú aj k praktickému uplatneniu a ako aj v orientácií v právno-ekonomických  zložkách kultúry (Realizácia kurátorského projektu, Autorské právo).
 • Súčasťou vzdelávania v študijnom programe Dejiny a prax súčasného umenia je možnosť pracovnej stáže a doplnkovej pracovnej stáže na domácom a zahraničnom poli, ktoré v rámci vzdelávania prinášajú študentom priamy kontakt s profesionálnym prostredím, v ktorom nadobúdajú praktické skúsenosti a zručnosti. Stáž je pre študenta súčasne možnosťou pre získavanie nových profesionálnych kontaktov a väzieb a tiež teoretických skúseností s uplatniteľnosťou po ukončení štúdia. Zároveň sa u študentov podporuje zahraničná mobilita formou študijných stáži na zahraničných partnerských školách, kde sú pozitívne konfrontovaní so vzdelávacími skúsenosťami v odlišnom kultúrnom a spoločenskom prostredí. Tu taktiež konfrontujú svoje výstupy na medzinárodnom poli a majú možnosť stať sa súčasťou medzinárodných umeleckých a kultúrnych sietí.
 • Študenti magisterských ročníkov sú v rámci širšieho vzdelávacieho procesu integrovaní do prebiehajúcich umelecko-výskumných projektov na VŠVU formou priamej aplikácie do výučby alebo prostredníctvom výstavných, publikačných a iných prezentačných činností, čomu napomáhajú aj grantové systémy (KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR, VEGA - grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV, APVV projekty).

 

Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu:

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

Zabezpečujúci pedagógovia študijného programu:

Výstupy tvorivej činnosti študijného programu

Študijná poradkyňa:

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

 

Opis študijného programu:

Študijný plán:

Informačné listy predmetov študijného programu:

 

(späť hore)

 


Študijné plány jednotlivých študijných odborov nájdete v Bedekri.

Na stiahnutie

Bedeker 2022/2023PDF, 1.35 MB

Študijné plány jednotlivých študijných odborov nájdete v Bedekri.

Na stiahnutie

Bedeker 2022/2023PDF, 1.35 MB