Organizácia štúdia

Informácie o priebehu magisterského štúdia

Magisterské štúdium na VŠVU sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave umenia a na rozvíjanie schopností, ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Absolventi magisterského štúdia získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Štandardná dĺžka štúdia pre štúdium druhého stupňa je na VŠVU dva roky. Záverečnou prácou magisterského štúdia je diplomová práca a štúdium je ukončené štátnou skúškou. Absolventom magisterského štúdia na VŠVU sa udeľuje akademický titul „magister umenia“ (v skratke „Mgr. art.“).

Magisterské štúdium prebieha v kreditovom systéme a študent musí absolvovať povinné, povinne voliteľné, prípadne výberové predmety podľa toho, ktorý študijný program študuje. Absolvovať musí minimálne tri povinne voliteľné predmety. Za jeden semester by mal optimálne absolvovať toľko predmetov, aby dosiahol 30 kreditov; za celé štúdium musí nazhromaždiť minimálne 120 kreditov. Od začiatku štúdia si študent volí ťažiskový predmet celého štúdia – ateliér, v ktorom bude v nasledujúcich dvoch rokoch študovať.

Informácie o priebehu prijímacieho konania na doktorandské štúdium nájdete v časti "Prijímacie pohovory – magisterské štúdium"