Výučba jazykov

Pre štúdium aj následné uplatnenie absolventov v súčasnej praxi je jazyková vybavenosť nevyhnutná. V rámci Internacionalizácie ako dlhodobého cieľa VŠVU kladieme dôraz na rozvoj jazykovej vybavenosti študentov a pracovníkov školy, rast počtu predmetov v anglickom jazyku a na podporu podnetného medzinárodného prostredia a klímy na našej škole, vrátane outgoing a incoming akademickej mobility na všetkých úrovniach, a hosťovaní zahraničných prednášajúcich a vyučujúcich.


Angličtina

VŠVU v réžii katedry Teórie a dejin umenia (KTDU) poskytuje výučbu anglického jazyka, s dôrazom na odbornú terminológiu potrebnú pre umeleckú prax.

Viac informácií na stránke KTDU

Angličtina nie je pre študentov a študentky VŠVU povinná, ale test z tohto jazyka je súčasťou výberových konaní na outgoing akademickú mobilitu v rámci programu ERASMUS a je obvyklým oficiálnym jazykom v rámci administrácie mobilít.

Angličtina je aj bránou k veľkej palete aktuálnych informácií, zdrojov a vedeckých štúdií zo sveta umenia, vrátane mnohých zdrojov pre kvalifikačné práce; v magisterskom stupni sa v niektorých teoretických predmetoch pracuje aj s textami v tomto jazyku. Angličtina v neposlednom rade vďaka veľkému počtu hovorcov v rozvinutých krajinách ponúka aj veľkú paletu metód a možností štúdia ďalších cudzích jazykov.

 


Ďalšie cudzie jazyky

Vzhľadom na celkovú veľkosť školy systematickú výučbu ďalších jazykov nezaisťujeme. Na základe medziuniverzitných bilaterálnych zmlúv o uznavaní kreditov je však možné, pokiaľ nedochádza k rozvrhovej kolízii, aby si naši študenti a študentky zapísali výberové predmety, vr. jazykov, na iných univerzitách, napr. na Univerzite Komenského, VŠMU alebo STU.

Je potrebné vyvinúť iniciatívu, vyhľadať si vhodný výberový predmet na webových stránkach škôl, na študijnom oddelení tamojšej školy vykonať zápis a potvrdenie o štúdiu dokladovať na študijnom oddelení VŠVU.

 

Veľa možností štúdia alebo samoštúdia a precvičovanie jazykov existuje aj mimo inštitucionálneho rámca, vec je možné konzultovať aj na Podpornom a poradenskom centre.